dimg/yazi/24888303372594422784Adsız.jpg

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2021.

Yivsiz av tüfeği nedir? Bu tüfekler için ruhsat gerekir mi? Yivsiz av tüfeği ruhsatı için gerekli belgeler nelerdir? Bu soruların cevabına geçmeden önce yivsiz av tüfeğinin tanımına bakıp ilgili mevzuatı inceleyelim.

Yivsiz av tüfeği nedir: 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun'un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te yivsiz av tüfeği; "Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv-set bulunmayan tüfekler" şeklinde tanımlanmıştır.

Yivsiz av tüfeği özellikleri nasıl olmalıdır:  Yivsiz tüfeklerin namlusu 45,72 cm’den uzun olmak zorundadır. Ayrıca dipçiğinin katlanır veya tamamen kısalır şekilde olmaması gerekir. Tabanca kabza tipindeki dipçik de yasaktır. Yivsiz av tüfeklerinin fişek kapasitesi 2’den fazla olmayacak şekilde sınırlandırılmalıdır.  

Yivsiz av tüfekleri ruhsata tabi midir: Yivsiz av tüfekleri 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun ile bu Kanun’a istinaden çıkarılan 2521 sayılı Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılır. Dolayısıyla yivsiz av tüfekleri ruhsata tabidir.

Yivsiz av tüfeği ruhsatı için gerekli şartlar nelerdir: Yivsiz av tüfeklerinin 2521 Sayılı Kanun ve bu Kanun’un uygulanmasına ilişkin Yönetmelik gereğince ruhsatlandırılması gerektiğini belirtmiştik. Peki yivsiz tüfek ruhsatnamesi alabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Bu soruların cevabı için 2521 Sayılı Yönetmeliğe bakmamız gerekiyor. Buna göre yivsiz tüfek ruhsatnamesi alabilmek için gerekli şartlar şunlardır:

- Şahsın durumu 2521 Sayılı Yönetmeliğin 14.maddesinde belirtilen engel hallere girmeyecek (14.maddedeki engel haller aşağıda belirtilecektir),

- 18 yaşını doldurmuş olacak,

- Sağlık yönünden engel hali bulunmayacak,

- 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmayacak.

Yivsiz tüfek ruhsatnamesi almaya engel haller (14.Madde):

Aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere ruhsat verilmez.

a) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,

b) Ruhsatlı silahı ile suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve/veya kusuru neticesi başkaları tarafından suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olanlar,

c) Haklarında kamu davası açılmamış olsa bile zorunlu olmadığı halde meskun mahalde veya civarında yada umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,

d) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikinden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

e) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç iki yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri amaçlarla yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik etme suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,

f) 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümlerine aykırı fiillerden dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

g) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12,13,14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı yasak aletlerden birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

h) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,

ı) Kısıtlı olanlar ile Kamu hizmetinden yasaklılar,

i) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,

j) 18 yaşını bitirmemiş olanlar.

Yivsiz tüfek ruhsatnamesi için gerekli belgeler nelerdir:

1) Dilekçe,

2) 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge (Vergi Dairesi Müdürlüğünden),

3) Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi harç makbuzu (2021 yılı harcı 58,90 TL),

4) Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu (Aile Hekimliğinden/Sağlık Ocağından),

5) Biometrik fotoğraf.

Yivsiz av tüfeği ruhsatı için nereye başvurulur: Yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak isteyen şahısların ruhsat için ikametinin bağlı bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğüne/İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi gerekir. Polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne, jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenler ise İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat etmelidir.

Yivsiz tüfek ruhsatnamesi nerelerde geçerlidir: Yivsiz tüfek ruhsatnamesi, tüfek sahibine, bulundurma ve meskûn mahaller dışında kırsal alanda taşıma yetkisi sağlar, ancak avcılık yapma yetkisi vermez. Söz konusu tüfeklerin köy, kasaba veya şehir içinde boş olarak torba veya kılıf içerisinde ya da araçların bagajında taşınıp nakledilmesi zorunludur.

Süresi geçtikten sonra da ruhsat yenilenir mi: Yivsiz tüfek ruhsatnamesi sahibi şahıslar ruhsat süresi bitmeden müracaat ederek yivsiz tüfek ruhsatnamesini yeniletebilecekleri gibi ruhsat süresi geçtikten sonra da ruhsatını yeniletebilir.

Burada önemli bir hususu belirtmekte fayda var. Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri eskiden sarı renkli idi. Ancak şu anda yeni nesil ruhsatlar verilmektedir. İçişleri Bakanlığının Şubat 2021'de yayımladığı genelge ile ellerinde sarı renkli yivsiz tüfek ruhsatnamesi bulunan şahısların ruhsatlarını yeni nesil ruhsatlarla değiştirmeleri gerektiği bildirilmiş ve Mart 2023 tarihine kadar süre verilmiştir. Yani ellerinde sarı renkli yivsiz tüfek ruhsatnamesi bulunan şahıslar ruhsat aldıkları yere başvurarak eski ruhsatlarını Mart 2023 tarihine kadar yeni nesil ruhsatlarla değiştireceklerdir. Bu ayrıntıya dikkat edin.

Ruhsat yenilenmezse tüfekler taşınabilir mi: Yivsiz tüfek ruhsatnamesi bulunan şahıslar süre bitiminde yivsiz tüfek ruhsatnamesini yeniletmezse ruhsatında kayıtlı yivsiz av tüfeklerini meskeninde bulundurabilirler, ancak taşıyamazlar.

SONUÇ: Yivsiz av tüfekleri ruhsata tabidir. Yivsiz tüfek ruhsatnamesi sahibi şahıslar ruhsat süresi bitmeden müracaat ederek yivsiz tüfek ruhsatnamesini yeniletebilecekleri gibi ruhsat süresi geçtikten sonra da ruhsatını yeniletebilir.

Ancak yukarıda da izah ettiğimiz üzere ellerinde sarı renkli eski tip yivsiz tüfek ruhsatnamesi olan şahıslar en geç Mart 2023 tarihine kadar ruhsat aldıkları yere başvurarak yeni nesil yivsiz tüfek ruhsatnamesi ile değiştireceklerdir.

Son Söz: Sorularınızı alt bölümde bulunan yorum kısmına ya da menü kısmının "İletişim" bölümünde açılacak sayfaya yazabilirsiniz.  


Sende Birşeyler De!

Success/Error Message Goes Here
Yukarı