dimg/yazi/28367218352628623980Adsız.jpg

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021.

Yivli av tüfeği nedir? Bu tüfekler için ruhsat gerekir mi? Yivli av tüfeği ruhsatı için gerekli belgeler nelerdir? Bu soruların cevabına geçmeden önce yivli av tüfeğinin tanımına bakıp ilgili mevzuatı inceleyelim.

Öncelikle şunu belirtelim. Yazımızın başlığı "Yivli Av Tüfeği Ruhsat Harcı 2020" ise de yazımız günceldir. Yani bu yazımızın içeriği 2021 yılında da geçerlidir. Mevzuatta bir değişiklik olduğunda sitedeki yazılarımız güncellenmektedir. Bu konuda bir endişeniz olmasın.

Yivli av tüfeği nedir: 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun ve bu Kanun'a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelik'te yivli av tüfeği; "namlu uzunluğu fişek yatağı hariç otuz santimetreden fazla, uzun menzilli ve delici güce sahip, sabit dipçikli, tam ve yarı otomatik atış yeteneği olmayan ve münhasıran avda veya atıcılıkta kullanılan ateşli-yivli silahlar" şeklinde tanımlanmıştır.

Yivli av tüfekleri ruhsata tabi midir: Yivli av tüfekleri 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun ve bu Kanun'a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılır. 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 47.maddesinde; "Yivli spor tüfek ve tabancası olarak kayıtlı bulunan bütün silahlara bulundurma ruhsatı verilir. Bu silahlar, atış poligonlarında veya atış müsabakaları ve antrenmanlarında ancak ruhsatı ile birlikte geçerli amatör sporcu lisansı beraberinde olmak şartıyla kullanılabilir. Atış poligonları veya atış müsabakaları için geçerli olmak kaydıyla, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce önceden antrenman ve müsabaka izin belgesi düzenlenir. Her antrenman ve müsabaka için ayrı ayrı düzenlenecek bu belgede, antrenman yeri ve günü açıkça belirtilir. Bu silahlar, ancak boş olarak paketlenmiş bir şekilde, otoların torpido gözünde ya da bagajında nakledilebilir, üstte taşınmaz. Bu Yönetmelik hükümlerine göre, ruhsat almaya hak kazandığı valilikçe yapılacak tahkikat neticesi tespit edilen kişilerden, avlanma ruhsatı (avcılık belgesi) bulunanlara yivli av tüfeği taşıma ruhsatı, diğerlerine de bulundurma ruhsatı tanzim edilir. Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı bulunanlar, bu tüfeklerini meskun mahallerde içi boş, muhafazası içinde ve atışa hazır olmayacak şekilde nakledebilirler." hükmü mevcuttur.

Kaç türlü yivli av tüfeği ruhsatı vardır: Biri bulundurma, diğeri taşıma olmak üzere iki türlü yivli av tüfeği ruhsatı vardır. Avlanma ruhsatı (avcılık belgesi) bulunanlara yivli av tüfeği taşıma ruhsatı, avlanma ruhsatı (avcılık belgesi) bulunmayanlara ise bulundurma ruhsatı verilir. 

Yivli av tüfeği ruhsatı için gerekli şartlar nelerdir: Yivli av tüfeklerinin 6136 Sayılı Kanun ve bu Kanun’un uygulanmasına ilişkin Yönetmelik gereğince ruhsatlandırılması gerektiğini belirtmiştik. Peki yivli av tüfeği ruhsatı alabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Bu soruların cevabı için 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe bakmamız gerekiyor. Buna göre yivli av tüfeği ruhsatı alabilmek için gerekli şartlar şunlardır:

- Şahsın durumu 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 16.maddesinde belirtilen engel hallere girmeyecek (16.maddedeki engel haller aşağıda belirtilecektir),

- 21 yaşını doldurmuş olacak,

- Sağlık yönünden engel hali bulunmayacak,

- 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmayacak,

- Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı talep edenler avcılık belgesi almış olacak.

Yivli av tüfeği ruhsatı almaya engel haller (16.Madde):

a) Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlar,  

b) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenlere veya silahın muhafazasındaki ihmali ya da kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar,

c) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlar,

d) Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, her türlü kaçakçılık, bilişim alanındaki suçlar, ihaleye fesat karıştırma, yağma, uyuşturucu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282.maddesi 2.fıkrası hariç olmak üzere suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme ya da üye olma, insan ticareti, organ ve doku ticareti, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme veya patlayıcı madde kullanma, fuhuş, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, kasten öldürme, silahla kasten yaralama veya çocukların cinsel istismarı suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlar,

e) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan mahkum olanlar

f) Taksirle veya basın ve yayın yoluyla işlenenler hariç olmak üzere değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden 2’den fazla suçtan dolayı mahkum olanlar,

g) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için mahkum olanlar,

h) 6136 Sayılı Kanunun 4.maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı mahkum olanlar,

ı) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,

i) Spor maksatlı olarak spor federasyonlarının demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar,

j) Mahkeme kararı ile veya haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlar, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 6413 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 16.maddesinin 3.fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun mülga 15.maddesi uyarınca disiplinsizlik ya da ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12.maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16.maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2.maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları ya da mahkeme kararıyla veya kanuni düzenleme ile meslekten ya da Devlet memurluğundan çıkarılanlar veya haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler ya da milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlar,

k) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,

l) Psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıkları olanlar,

m) 21 yaşını bitirmemiş olanlar,

n) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlere tedbir kararı süresince.

Yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı için gerekli belgeler nelerdir:

1) Dilekçe,

2) Silah ruhsatı almasında sakınca olmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu (raporda ortopedi uzmanının da imzası olacak),

3) 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge (Vergi Dairesi Müdürlüğünden),

4) Silah bulundurma ruhsatı için harç makbuzu,

5) Biometrik fotoğraf

Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı için gerekli belgeler nelerdir:

1) Dilekçe,

2) Silah ruhsatı almasında sakınca olmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu (raporda ortopedi uzmanının da imzası olacak),

3) 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge (Vergi Dairesi Müdürlüğünden),

4) Avcılık Belgesinin aslı,

5) Silah taşıma ruhsatı için harç makbuzu,

6) Biometrik fotoğraf.

Yivli av tüfeği ruhsatı için nereye başvurulur: Yivli av tüfeği ruhsatı almak isteyen şahısların ruhsat için ikametinin bağlı bulunduğu Emniyet Müdürlüğüne/Jandarma Komutanlığına müracaat etmesi gerekir.

Yivli av tüfeği ruhsat harcı ne kadardır: Yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı harcı 2020 yılında 2.230,80 TL iken 2021 yılı harcı 2.434 TL olmuştur. Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı harcı 2020 yılında 6.971 TL iken 2021 yılı harcı 7.606 TL olmuştur. Harç 5 yıllıktır ve ruhsat müracaatında bulunmadan önce Vergi Dairesi Müdürlüğüne yatırılır.

Son Söz: Sorularınızı alt bölümde bulunan yorum kısmına ya da menü kısmının "İletişim" bölümünde açılacak sayfaya yazabilirsiniz.  


Sende Birşeyler De!

Success/Error Message Goes Here
Yukarı