dimg/yazi/24957239683122427088tabanca ruhsatı.jpg

Güncelleme tarihi: 29 Eylül 2021.

Silah taşıma ruhsatı nedir? Taşıma ruhsatı nerelerde geçerlidir? Harç ne kadardır? Taşıma ruhsatı almanın kolay yolu var mıdır? Bu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Silah bulundurma ve taşıma ruhsatları 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun ve bu Kanun'a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe göre verilir. 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte kimlerin bulundurma ve taşıma ruhsatı alabileceği, hangi belgelerin isteneceği gibi hususlar belirtilmiştir.

Silah taşıma ruhsatı nedir: 6136 Sayılı Kanun’a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte taşıma ruhsatı; “Ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belge” olarak tanımlanmıştır.

Silah taşıma ruhsatı nerelerde geçerlidir: Bu sorunun cevabı için yine 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe bakmamız gerekir. Yönetmeliğin "Taşıma Ruhsatı Verilmesi" başlıklı 5.maddesi; “Taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun, Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen yerler haricinde her yerde ve her zaman geçerlidir…” hükmüne amirdir. Genel olarak taşıma ruhsatlı silahlar 6136 Sayılı Kanun’un Ek-1.maddesinde belirtilen yerler haricinde taşınabilmekte ise de bazı kişiler sadece görev yaptığı yerde ve görevli olduğu saatlerde silahını taşıyabilir (örneğin mutemet gibi).

Kimler silah taşıma ruhsatı alabilir: Silah taşıma ruhsatı verilebilecek kişiler 6136 Sayılı Kanunun 7 nci, 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 7, 8, 9 ve 10 ncu maddelerinde belirtilmiştir.

Kimlere silah taşıma ruhsatı verilebilir göz atalım.

A) Yönetmeliğin 7.maddesine istinaden silah taşıma ruhsatı verilebilecekler:

1) Yaptıkları iş, sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibarıyla can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklılık esasına göre ülkemizde çalışma ve ikamet izni sahibi yabancı uyruklu şahıslar,

2) Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babaları,

3) 29/7/2003 tarihli ve 4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanunu uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için koruma altına alınanlar,

4) Güvenlik korucusu ile emekli güvenlik korucuları.

B) Yönetmeliğin 8.maddesine istinaden silah taşıma ruhsatı verilebilecekler (kamu görevlileri):

1) Cumhurbaşkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakanlar, Yasama Organı Üyeleri ve Bakan Yardımcıları ile bu görevlerde bulunmuş olanlar,

2) Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevliler,

3) Hakim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlar,

4) Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevliler,

5) Köy ve mahalle muhtarları,  

6) Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1467 nci maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanları (bu görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

7) Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçiler (görev yerinin dışına çıkarmamak şartıyla, görev sırasında, demirbaş silahlarını taşıyabilirler),

8) Elektrik enerjisi yüksek gerilim (enterkonnekte) hatların kontrol, bakım ve onarım işlerinde çalışanlar (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

9) Radyolink, telsiz, uydu, yer istasyonu, kuran-portör, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile çalışanlar (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

10) TRT Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenler (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

11) Emniyet Genel Müdürlüğüne ait röle istasyonlarında görevli başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenler (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

12) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hava liman ve meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-Rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personel (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

13) Ceza infaz kurumu başkontrolörleri ve kontrolörleri, birinci ve ikinci müdürleri, idare memurları ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcıları,

14) Adalet Bakanlığına bağlı taşradaki adliye binaları ve cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı şoförleri (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

15) İnfaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurları (ceza ve tevkifevleri dışında demirbaşa kayıtlı veya zati silahlarını taşıyabilirler),

16) Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan ve bakanlıklarınca uygun görülen hizmet aracı şoförleri (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

17) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Devlet Demir Yollarına ait trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere gidiş ve gelişlerinde görev yapan makinist, trenşef ve gardfrenler,

18) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık Federasyonu atış malzemelerinin nakil, muhafaza ve dağıtımından sorumlu kadrolu personeli,

19) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre, Adalet Bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı Kanunun 1 inci maddesine istinaden bu görevi ifa eden kişiler (memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),

20) Veznedarlar (görevleri sırasında ve görev mahallinde demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),

21) Tahsildarlar (bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler).

22) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri veya bu görevde bulunmuş olanlar,

23) Sayıştay Başkan ve üyeleri, müsteşar, Bakanlar Kurulu Sekreteri, teftiş ve denetim görevi ifa eden kurul başkanları, Başbakanlık ve bakanlıklara bağlı veya ilgili kurum ve kuruluşların başkanları ile müsteşar yardımcısı, Başbakan başmüşaviri, genel müdür ve bu görevlerde bulunmuş olanlar,

24) Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında Cumhurbaşkanı özel kalem müdürü, başdanışmanı, danışmanı, idari işler başkan yardımcısı, genel müdür, daire başkanı ve idari işler başkanı özel kalem müdürü, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı ve üyeleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarının en üst yöneticileri, Cumhurbaşkanlığı ofis başkanları, bu görevlerde bulunmuş olanlar; TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve bakanlıklar özel kalem müdürleri,

25) Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve merkezi yönetim kapsamında yer alan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlileri ile Sayıştay başraportör, raportör, başsavcı, savcı, denetçi ve denetçi yardımcıları,

26) Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı kadrosunda çalışanlar,  

27) Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin tamamı Devlete ait olan anonim şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcıları,

28) Karayolları bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve şube şefleri (görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler),

29) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kamu İhale Kurulu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu başkan ve üyeleri,

30) Belediye başkanları ve il genel meclisi üyeleri,

31) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personel,

32) İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanları,  

33) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla defterdar ve mal müdürleri,

34) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve il müdürleri ile aynı Genel Müdürlüğün bölge ve il müdürlüklerinde arazide kontrollük görevi yapan kadrolu teknik personel,

35) Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Başkan, başkan yardımcıları, daire başkanları, bölge müdürleri, işletme müdürleri, tank çiftlikleri başteknisyenleri ve pompa istasyonları başteknisyenleri,

36) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucularından hâlihazırda görevde bulunanlar (en fazla bir adet silah için),

37) Cumhurbaşkanlığı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyon Başkanı, üyeleri ve bu görevde bulunmuş olanlar,

38) Büyükşehir belediyesi genel sekreteri, il özel idaresi genel sekreteri ve bu görevde bulunmuş olanlar.

C) Yönetmeliğin 9.maddesine istinaden silah taşıma ruhsatı verilebilecekler:

1) Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan dışişleri meslek mensubu olmayan ve bu görevi Dışişleri Bakanlığınca yazılı olarak teyid edilen Türk vatandaşları,

2) Göreve bağlı basın kartı, sürekli basın kartı ve basın şeref kartı sahibi basın mensupları,

3) Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılar, bunların ortaklık veya şirket olarak çalışmaları halinde, bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla ikisi,

4) Patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı bulunan işyeri sahipleri, patlayıcı madde deposu sahipleri, ateşli silah üreten imalathane sahipleri, şirket ise sorumlu ortaklardan en fazla ikisi, ruhsatlı silah tamirhanesi sahipleri ve işyerinde ve iş başında demirbaş silahları taşımak şartı ile patlayıcı madde ve fer’ilerini taşıma işlerinde görevli güvenlik belgesi sahipleri,

5) Bankaların genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımı yapılmış şubelerin müdürleri,

6) Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlar,

7) Yıllık satış tutarı (cirosu) veya yıllık vergi tutarı her yıl Bakanlıkça tespit edilecek miktara ulaşan kişilerle, gerçek kişi tacirler ve anonim şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin idare ve temsilinden sorumlu ortakları, tarım satış kooperatifleri ve tarım satış kooperatifleri birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcıları,

8) Bakanlıkça Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük tarım işletmesi sayılacak miktarda ve meskun yerlerden uzaktaki arazisini, devamlı olarak bizzat işleten toprak sahipleri,

9) Bakanlıkça Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük sürü sahibi sayılacak miktarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeniyle yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan sürü sahipleri,

10) Bakanlıkça belirlenecek sözleşme bedeline ulaşan veya yapı, tesis, inşaat ve büyük onarım işleriyle fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitler (ortaklık veya şirket sözkonusu ise sorumlu ortaklardan en fazla iki kişi),

11) Akaryakıt satışı yapılan istasyonlarda fiilen ve bizzat bulunan sahipleri (ortaklık veya şirket sözkonusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişi),

12) Akaryakıt istasyonu sahiplerine adına akaryakıt satışı yapanlar (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla),

13) En az elli sigortalı işçi çalıştıran ve fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden iş sahipleri, şirket ise sorumlu ortaklardan en fazla iki kişi, işyeri ve iş başında demirbaşa kayıtlı silahları taşımak üzere bu işyerinde çalışan veznedar ve mutemetler,

14) Şirket veya ortaklık sözkonusu ise yönetimden sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye verilmek kaydıyla atış poligonu sahipleri ve demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla atış poligonlarını korumakla görevli bekçiler,

15) 25/4/1973 tarihli ve 1710 sayılı Eski Eserler Kanununun 8 inci maddesine göre tescil edilmiş olup, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz eski eserlerin, anıtların korunmasıyla görevli, sigorta primleri ödenen bekçiler (işyerinde ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

16) Meskun yerler dışında en az 100 adet fenni arılı kovan ile gezginci olarak bilfiil arıcılık yapan yetiştiriciler,

17) 9/5/1955 tarihli ve 6551 sayılı Kanun hükümlerine göre izin alınarak tesis edilen patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçiler (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında taşıyabilirler),

18) Daha önce valilik yapmış olanlar ile bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmış Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil diğer görevlilerden; adli ve idari yargı hakim ve savcılar ile bu sınıftan sayılanlardan; Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ile M.İ.T. hizmetlerinde çalışmış olanlardan asli memur statüsünü kazanmış olup, ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteğiyle kurumlarından ayrılanlar,

19) Hazine ve Dış ticaret Müsteşarlığından faaliyet izni almış ve dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden sorumlu ortaklarından en fazla iki kişi (şirketin şubesi varsa şirket tarafından yetkili kılınmış fiilen ve bizzat ilgili şubede görev yapan bir kişi),

20) Barolara kayıtlı bulunan avukatlar, 1512 sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre noterlik hizmetini yürüten noterler,

21) Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ziraat odaları ve ticaret borsaları yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyeleri.

D) Yönetmeliğin 10.maddesine istinaden silah taşıma ruhsatı verilebilecekler (emekli kamu görevlileri):

1) Vali, vali yardımcısı, kaymakam ve bucak müdürleri ile mülkiye müfettişi, daire başkanı veya şube müdürü gibi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfına dahil görevliler,

2) Hakim ve Savcılar ile Sayıştay Başkanı, üyeleri ve denetçileri,

3) Büyükelçi, elçi, daime temsilci, daimi temsilci yardımcısı, birinci müsteşar, müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos, muavin konsolos

4) Emniyet hizmetleri sınıfı personeli ile MİT hizmetleri mensupları,

5) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 77 nci maddesi gereğince görevdeyken demirbaş silahını taşıyan orman muhafaza memurları ve orman bölge şefleri (bunlar emekli olduklarında satın alacakları zati silahlarını veya kanuni yoldan edindikleri şahsi silahlarını taşıyabilirler),

6) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, kaçakçılık ve istihbarat müdürü, bölge amiri, kısım amiri ve gümrük muhafaza memurları,

7) Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve üyeliği, bakan yardımcılığı, müsteşarlık, Başbakanlık müsteşar yardımcılığı, teftiş ve denetim görevi ifa eden kurul başkanlıkları görevinde bulunmuş olanlar,

8) 442 sayılı Kanunun mülga ek 16 ncı maddesinin birinci fıkrası ve 5673 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre görevleriyle ilişikleri kesilen güvenlik korucuları (en fazla bir adet silah için),

9) Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında Cumhurbaşkanı özel kalem müdürlüğü, başdanışmanlığı, danışmanlığı ve genel müdürlük ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların en üst yöneticiliği görevlerinde bulunmuş olanlar,

10) Ceza infaz kurumu başkontrolörleri ve kontrolörleri, birinci ve ikinci müdürleri, idare memurları ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcıları,

11) İnfaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memurları,

12) Cumhurbaşkanlığı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyon Başkanlığı ve üyeliği görevinde bulunmuş olanlar,

13) Yapılan soruşturma sonucu veya kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar ve yapılan soruşturma sonucu görevlerine son verilmiş olduğu anlaşılanlar hariç, en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı, belediye başkanlığı ve il genel meclis üyeliği yapmış olanlar.

SONUÇ: Yaptığı iş itibariyle 6136 Sayılı Kanunun 7 nci, 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 7, 8, 9 ve 10 ncu maddelerinde belirtilen meslek grubuna girmeyen kişiler sadece can güvenliği gerekçesiyle silah taşıma ruhsat talebinde bulunabilirler. Ancak can güvenliğinin hangi nedenle tehlike içinde olduğuna dair belgeyi dilekçe ekine koymaları gerekmektedir. 

Ruhsat verip verilmeyeceği Vali'nin takdir yetkisi içindedir.  

Ergün Kösem 2021-10-22 10:32:03

Emircan bey merhaba, subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman erbaşlar silah taşıma ruhsatı alabiliyor ancak yönetmelikte sözleşmeli erler belirtilmemiştir. Tek seçenek can güvenliği gerekçesiyle başvurmak. Ama o da il valisinin takdirindedir. Eğer bu şekilde ruhsat alabilirseniz harç da ödersiniz.

Emircan demi 2021-10-22 10:09:47

Sözleşmeli er olarak TSK da görev yapıyorum yurt dışı görevine çıkıyorum burada her türlü silahı kullanma yetkisine sahipken tabanca verilmiyor izne çıktığımda kendimi koruya bileceğim bi silahım maalesef ki yok nasıl bi gerekçeyle taşıma ruhsatı alabilirim ?

Ergün Kösem 2021-10-05 16:20:37

Muzaffer bey merhaba, bahsettiğiniz gerekçeleri detaylı olarak bir dilekçede belirtin ve diğer hazırlanması gereken evraklarla birlikte ikamet ettiğiniz yerin Valilik Makamına müracaat edin. Can güvenliğinden silah taşıma ruhsatı verip vermemek Valinin takdirindedir.

Muzaffer koç 2021-10-05 15:55:36

Merhaba 1 senedir faaliyette özel kurye şirketim var ve bazı teslimatlarım yüklü miktar para oluyor ve can güvenliğim söz konusu oluyor taşıma ruhsatı alabilir miyim?

Ergün Kösem 2021-09-12 14:08:47

Akk, eğer taşıma ruhsatı alabilecek kişiler arasında değilseniz can güvenliğinden dolayı müracaat edebilirsiniz. Ancak onu da gerekçelendirmeniz lazım. Gerekçelendirseniz bile ruhsat verilip verilmemesi İl Valisinin takdirindedir.

A kk 2021-09-12 11:16:16

yukarda silah taşıma ruhsatı almak için bahsedilen sıfatlara haiz değilim,ama bu silah taşıma ruhsatını almak istiyorum,bunun başka bir yolu yok mu?

Ergün Kösem 2021-07-22 23:24:56

Nazmi bey merhaba, can güvenliğinin tehlike altında olduğunu düşünen kişiler hangi nedenle can güvenliğinden endişe ettiğini belirten bir dilekçe, gerekçe teşkil eden belgeler ve hazırlanması gereken diğer evraklar ile Valilik Makamına başvuru yapabilirler. Valilik dilekçeyi İl Emniyet Müdürlüğüne havale eder. Gerekli tahkikat yapıldıktan sonra dosya İl Valisine gönderilir. Vali "verilsin" derse silah taşıma ruhsatı alabilirsiniz. "Verilmesin" derse taşıma ruhsatı talebiniz reddedilir. Yani takdir Validedir.

Nazmi 2021-07-22 22:30:20

Merhaba, kamu bankasında kredi servisinde yetkili olarak çalışıyorum. 7. maddenin 1. bendine 'Yaptıkları iş, sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibarıyla can güvenliğinden endişe edenler,' göre mevcut durumdaki bulundurma ruhsatımı taşımaya çevirebilme imkanım olur mu? Teşekkürler.

Ergün Kösem 2021-05-20 10:28:53

Göktan bey yazdığım link tıklanmıyorsa sitemizdeki arama butonuna "Arazi Sahibi Silah Taşıma Ruhsatı" yazıp gelen sayfayı inceleyin. Orada hangi zirai faaliyet için en az ne kadar arazi olması gerektiğini bulabilirsiniz. Saygılarımla.

Ergün Kösem 2021-05-20 10:14:37

Göktan bey merhaba, hangi zirai faaliyet için en az ne kadar arazi olması gerektiğini aşağıda yazacağım linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. https://www.silahruhsat.com/yazi-arazi-sahibi-silah-tasima-ruhsati-168

Goktan 2021-05-20 00:34:58

Geri donus icin tesekkur ederim.Tehdit olmasa bile fazla arazi varsa verilebilecgi.yaziyor..Metrekare siniri nedir ucu acik.bir bilgi bu cunki

Ergün Kösem 2021-05-19 11:16:23

Göktan bey merhaba, üst tarafta kimlerin taşıma ruhsatı alabileceği belirtilmiştir. Bunların dışında olanlar can güvenliği gerekçesiyle müracaat edebilir. Arsa ve arazilerinizin olduğunu, tehdit aldığınızı, can güvenliğinizden endişe ettiğinizi belirten detaylı bir dilekçe yazın. Hazırlanması gereken diğer evraklarla birlikte ikamet ettiğiniz yerin Valilik Makamına gidip dilekçenizi Emniyet Müdürlüğüne havale ettirin. Emniyet Müdürlüğüne gidip müracaat edin. Emniyet Müdürlüğü tahkikat yaptırıp dosyayı Vali'ye gönderir. Vali ya onaylar ya da reddeder. Takdir İl Valisindedir. Vali onaylarsa 5 yıl geçerli silah taşıma ruhsatı alırsınız. Reddederse yatırdığınız harcı geri alırsınız. Saygılarımla.

Goktan 2021-05-19 03:58:32

Hatay ve kirklareli ile istanbulda tarla ve arsalarim var.Bazi bolgelerde problem ve mahkeme sureclerkmiz var.Can guvenligim icin tasima ruhsati almak istiyorum.Yargiya intikal eden bir durum yok ancak tehdit aldik lakin kanitlayamam.Nasil bir yol izlemem gerek

Ergün Kösem 2021-04-07 10:12:54

Muhammed bey merhaba, bulundurma ruhsatlı silahlar için yol belgesi ancak 3 durumda verilir. Birincisi poligona atış yapmak üzere götürülmesi için, ikincisi tamir ve bakım yaptırmak üzere silah tamircilerine götürülmesi için, üçüncüsü de kesin adres değişikliğinde yeni adresinize götürülmesi içindir. Bunların dışında yol nakil belgesi verilemiyor. Çünkü mevzuat bu şekildedir. Geçici süreyle adresinizden ayrılmanız halinde yol nakil belgesi alamıyorsunuz. Kesin adres değişikliği olması lazım. Saygılarımla.

Muhammed Özyıldırım 2021-04-07 00:05:27

Merhaba bulundurma ruhsatlı silahım var 20 gün evimde olamıyacağım başka şehirde bir adreste ikamet edeceğim emineytle görüştüm çalınma tehlikesine karşın yol belgesi istedim vermediler bu konuda ne yapabilirim.

Ergün Kösem 2021-03-26 18:26:03

Sayın Paradox, şu durumda silah taşıma ruhsatı alamazsınız. En az 50 sigortalı işçi çalıştırıyor ve bunlar için en az 18.000 gün prim ödemiş olsaydınız başkaca engel halinizin de olmaması kaydıyla silah taşıma ruhsatı alabilirdiniz. Tek seçeneğiniz can güvenliği gerekçesiyle başvurmak. Ama o konuda yeterli gerekçeniz olmalı. Ancak buna rağmen ruhsat verip vermemek Sayın Vali'nin takdirindedir.

paradox 2021-03-26 15:37:40

10 kişilik SSK li çalışanım var.Spor Salonu işletiyorum.Orman ve arazide koşu yapıyor ve motosiklet kullanıyorum ve vahşi hayvanlara rastlıyorum.)Domuz vs.)Silah Taşıma Ruhsatı alabilme şansım varmıdır.teşekkürler.

Ergün Kösem 2021-02-07 21:37:32

Rica ederim Emre Bey, iyi akşamlar diliyorum.

Emre öz 2021-02-07 21:01:59

Cok teşekkür ederim efendim

Ergün Kösem 2021-02-07 12:08:53

Emre bey merhaba, 6136 sayılı Kanun ve 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe baktığımızda siyasi parti il ya da ilçe başkanlarına silah taşıma ruhsatı verilemeyeceğini söyleyebilirim. Yani ismen sayılan kişiler arasında il veya ilçe başkanı yok.

Emre öz 2021-02-07 00:23:47

Siyasi parti İlçe başkanları taşıma ruhsatlı silah alabilir mi ?

Ergün Kösem 2021-02-05 12:22:22

Cengiz Bey merhaba, tahkikatın süresi olarak net bir şey söylenemez. Ama ortalama 20-30 gün içinde bitebilir. Arada telefonla sorup son durum hakkında bilgi alabilirsiniz.

Cengiz Yalçın 2021-02-04 22:38:31

İyi akşamlar. Cirodam taşıma ruhsatı için başvurumu dün yaptım evraklarımı teslim ettim. Ortalama kaç gün sürüyor bu süreç. Adana da yaptım başvurumu

Ergün Kösem 2020-11-13 22:18:47

Behlül bey zaman hiç önemli değil, yeterince sebebiniz var zaten. Gelmiş geçmiş olsun.

Behlül 2020-11-13 21:47:11

Peki 3 senesi dolacak bu yaşananların zaman süresi önemlimi şimdiden çok teşekkür ederim Bilgilendirdiğiniz için

Ergün Kösem 2020-11-13 21:12:39

Behlül bey merhaba, yaşadığınız tüm bu olaylarla ilgili olarak elinizde bulunan evrak, bilgi ve belgeleri yazacağınız bir dilekçe ekine koyun. Yazacağınız dilekçede de bütün bunları belirtin. Hazırlanması gereken diğer evraklarla birlikte ikametinizin bağlı bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne müracaat edin. Can güvenliğinizin tehlikede olduğundan bahisle taşıma ruhsatı verilip verilmemesi Sayın Vali'nin takdirindedir.

Behlül 2020-11-13 20:07:26

Merhabalar 2 sene önce 2 şer ay arayla evim kundaklandı 2 sefer yakıldı polis tutanaklarında da kundaklandığı geçildi ama maalesef yakan kişi yada kişiler bulunamadı bunun üstüne sosyal medya hesaplarımdan tehditler aldım bunlarla ilgili şikayet ettim ama hiç bi şekilde bulunamadı bu sebeplerden dolayı taşıma ruhsatlı silah ala bilirmiyim

Ergün Kösem 2020-11-06 10:33:13

Hanifi bey merhaba, bulundurma ruhsatı ya evde bulundurma ya da işyerinde bulundurma olarak verilir. Arabada silah bulundurma ruhsatı yoktur. Ancak yivsiz av tüfeğini aracın bagajında, kılıfı içerisinde ve boş olarak taşıyabilirsiniz. Bu nedenle yivsiz tüfek ruhsatnamesi alırsanız araçta yivsiz tüfek taşıyabilirsiniz. Ama araçta tabanca bulunduramazsınız.

hanfi avci 2020-11-05 16:57:36

ben arabada bulundurma silah rushati almak istiyorum insaat islri yapiyorum mutayit deyilim ekipce isyapiyoruz uzak yerlere gidiyorum tehlike oluyor alabilirmiyim

ergün kösem 2020-07-16 19:06:53

Azalhan Bey aleykümselam, Özel Güvenlik Görevlilerinin silah işlemleri 5188 Sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmaktadır. Bizim uzmanlık alanımız 6136 Sayılı Kanun ve 2521 Sayılı Kanun hükümleri ile ilgili olduğu için sorduğunuz sorunun yanıtı hakkında İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerinden detaylı bilgi alabilirsiniz. İyi günler.

Azalhan 2020-07-16 17:46:39

Selam aleyküm,süresiz ikamet iznim var azarbeycan uyrukluyum eski polis özel harekat birliğinin komutanıyım,bankada güvenlik olarak çalışa bilmem için silah taşıma izni almam gerek,nasıl alabilirim.teşekkürler


Sende Birşeyler De!

Success/Error Message Goes Here
Yukarı