dimg/yazi/20159270313063423256tabanca ruhsatı.jpg

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2021.

Silah taşıma ruhsatı nedir? Taşıma ruhsatı nerelerde geçerlidir? Harç ne kadardır? Sürü sahipleri silah taşıma ruhsatı alabilir mi?  Bu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Silah bulundurma ve taşıma ruhsatları 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun ve bu Kanun'a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe göre verilir. 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte kimlerin bulundurma ve taşıma ruhsatı alabileceği, hangi belgelerin isteneceği gibi hususlar belirtilmiştir.

Silah taşıma ruhsatı nedir: 6136 Sayılı Kanun’a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte taşıma ruhsatı; “Ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belge” olarak tanımlanmıştır.

Silah taşıma ruhsatı nerelerde geçerlidir: Bu sorunun cevabı için yine 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe bakmamız gerekir. Yönetmeliğin "Taşıma Ruhsatı Verilmesi" başlıklı 5.maddesi; “Taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun, Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen yerler haricinde her yerde ve her zaman geçerlidir…” hükmüne amirdir. Genel olarak taşıma ruhsatlı silahlar 6136 Sayılı Kanun’un Ek-1.maddesinde belirtilen yerler haricinde taşınabilmekte ise de bazı kişiler sadece görev yaptığı yerde ve görevli olduğu saatlerde silahını taşıyabilir (örneğin mutemet gibi).

Silahla girilemeyecek yerler: 6136 Sayılı Kanun’un Ek-1.maddesi nedir? Yani nerelere silahla girilemez. 6136 Sayılı Kanun’un Ek-1.maddesini irdelediğimizde; duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde ateşli silahların taşınamayacağını görmekteyiz.

Silah taşıma ruhsatı kaç yıllıktır: Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatları ile Emekli Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatları hariç olmak üzere silah taşıma ruhsatları verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Silah taşıma ruhsat harcı ne kadar: Harçtan muaf olan kişiler hariç olmak üzere 2022 yılında silah taşıma ruhsatı almak isteyenler ve ruhsatını yeniletmek isteyenler 10.359 TL harç ödeyecektir. Harç 5 yıllıktır ve ruhsat müracaatında bulunmadan önce yatırılır.

Silah taşıma ruhsatı almak için nereye başvurulur: Ruhsat işlemlerinde yerleşim yeri adresi (birinci adres) esas alınır. Silah taşıma ruhsatı talebinde bulunan kişiler üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ve istenen belgelerle birlikte ikametinin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat ederler. Şöyle ki; polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenler Emniyet Müdürlüğüne, jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenler ise Jandarma Komutanlığına müracaat edecektir.

Sürü sahipleri silah taşıma ruhsatı alabilir mi: 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 9.maddesi (i) bendini incelediğimizde; Bakanlıkça Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük sürü sahibi sayılacak miktarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeniyle yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan sürü sahiplerine diğer şartları da sağlamaları koşuluyla silah taşıma ruhsatı verilebileceğini görmekteyiz.

Peki büyük sürü sayılacak hayvan sayısı ne kadardır? Mevzuata baktığımız zaman en az 150 adet büyükbaş hayvan (İş hayvanları ile iki yaşından küçük, büyükbaş hayvanlar hariç) ya da en az 750 adet küçükbaş hayvan (Bir yaşından küçük, küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları hariç) sahibi olanların diğer şartları da tutması kaydıyla taşıma ruhsatı talebinde bulunabileceğini söyleyebiliriz. Yalnız şunu da belirtelim. Sabit bir yerde hayvan besiciliği yapanlar silah taşıma ruhsatı alamaz.

Sürü sahiplerinin taşıma ruhsatı talebinde bulunabilmesi için diğer şartlar:

- Geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlaması ve işi nedeniyle yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda kalması,

- En az 150 adet büyükbaş hayvan (İş hayvanları ile iki yaşından küçük, büyükbaş hayvanlar hariç) ya da en az 750 adet küçükbaş hayvanı (Bir yaşından küçük, küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları hariç) bulunması,

- Durumunun 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 16. maddesinde belirtilen engel hallere girmemesi (16.madde aşağıda belirtilecektir),

- 21 yaşını doldurmuş olması,

- Sağlık yönünden engel halinin bulunmaması,

- 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borcunun olmaması.

Silah ruhsat verilmesine engel haller (Yönetmeliğin 16.maddesi):

a) Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlar,  

b) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenlere veya silahın muhafazasındaki ihmali ya da kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar,

c) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlar,

d) Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, her türlü kaçakçılık, bilişim alanındaki suçlar, ihaleye fesat karıştırma, yağma, uyuşturucu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282.maddesi 2.fıkrası hariç olmak üzere suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme ya da üye olma, insan ticareti, organ ve doku ticareti, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme veya patlayıcı madde kullanma, fuhuş, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, kasten öldürme, silahla kasten yaralama veya çocukların cinsel istismarı suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlar,

e) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan mahkum olanlar

f) Taksirle veya basın ve yayın yoluyla işlenenler hariç olmak üzere değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden 2’den fazla suçtan dolayı mahkum olanlar,

g) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için mahkum olanlar,

h) 6136 Sayılı Kanunun 4.maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı mahkum olanlar,

ı) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,

i) Spor maksatlı olarak spor federasyonlarının demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar,

j) Mahkeme kararı ile veya haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlar, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 6413 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 16.maddesinin 3.fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun mülga 15.maddesi uyarınca disiplinsizlik ya da ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12.maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16.maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2.maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları ya da mahkeme kararıyla veya kanuni düzenleme ile meslekten ya da Devlet memurluğundan çıkarılanlar veya haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler ya da milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlar,

k) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,

l) Psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıkları olanlar,

m) 21 yaşını bitirmemiş olanlar,

n) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlere tedbir kararı süresince.

İSTENEN BELGELER:

1) Dilekçe,

2) Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair Vergi Dairesi Müdürlüğü yazısı, 

3) Yapılan hayvancılık faaliyetinin, 11/12/1998 gün ve 23550 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan normları taşıdığına dair üretici belgesi (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden),

4) Silah ruhsatı almasında sakınca olmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu (ilk defa silah ruhsat başvurusu yapanlardan sağlık kurulu raporu istenir. Ruhsatı olup ta yeniletmek isteyenler covid-19 tedbirleri kapsamında ikinci bir talimata kadar sağlık kurulu raporu almayacak, ancak tedbirler kalktıktan sonra rapor alacaklardır),  

5) 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge,

6) Silah taşıma ruhsatı için harç makbuzu, 

7) Biometrik fotoğraf.

Ruhsat kart ücreti ne kadar: Silah ruhsatları için Ziraat Bankası şubelerine kart ücreti yatırmak gerekiyor. 2022 yılında kart ücreti 100 TL'dir. Bazı vatandaşlar "kart ücretini ilk başta yatırıp ruhsat müracaatına giderken dekontu götürelim mi?" diye soruyor. Öyle yapabilirsiniz ama bir aksilik olur da ruhsat alamayacak olursanız kart ücretini geri alamayabilir ya da almak için uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden önce ruhsat için müracaat etmeniz, ruhsat almanıza engel bir durumun olmadığını öğrendikten sonra kart ücretini yatırmanız daha uygun olabilir.

SONUÇ: Geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeniyle yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan, en az 150 adet büyükbaş hayvan (İş hayvanları ile iki yaşından küçük, büyükbaş hayvanlar hariç) ya da en az 750 adet küçükbaş hayvan (Bir yaşından küçük, küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları hariç) sahibi, durumları 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 16. maddesinde belirtilen engel hallere girmeyen, 21 yaşını doldurmuş, sağlık yönünden engel hali bulunmayan, 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmayan sürü sahiplerine silah taşıma ruhsatı verilebilir.

Ergün Kösem 2021-10-09 21:53:46

Mustafa bey merhaba, küçükbaş hayvan sayınız tutuyor ancak sabit bir yerde besicilik yapanlar silah taşıma ruhsatı alamaz. Yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelen sürü sahipleri silah taşıma ruhsatı alabilir.

Mustafa Şahin 2021-10-09 21:02:38

1.200 besli küçükbaş hayvanım var şehir merkezine 15 km uzaklıkta ciflikgim var ruhsatlı tasıma silah alabilirmiyim

Ergün Kösem 2021-07-13 21:17:40

Yunus Emre bey merhaba, tavuk çiftliği sahipleri silah taşıma ruhsatı alamaz.

Yunus emre 2021-07-13 19:32:45

Tavuk çiftiği olanlar alabiliyormu

Ergün Kösem 2020-11-29 15:34:05

Mustafa bey merhaba, silah taşıma ruhsatı alabilmeniz için en az 750 küçükbaş ya da en az 150 büyükbaş hayvan olması gerekir.

Mustafa YOLAGELDİ 2020-11-29 12:36:05

200 küçükbaş hayvanım var taşıma ruhsatlı silah alabilir miyim

Ergün Kösem 2020-11-16 18:08:13

Oğuzhan bey merhaba, silah taşıma ruhsatı alabilmeniz için en az 150 büyükbaş ya da en az 750 küçükbaş hayvanınızın olması gerekir.

Oğuzhan kılıç 2020-11-16 16:54:55

53 büyük baş hayvanım var işletmem merkezden 30 km uzakta olduğu gibi dağlık bir yer bu yüzden taşıma ruhsatlı silah almak istiyorum alabilirmiyim

Ergün Kösem 2020-07-08 19:46:55

Ali bey merhaba, Silah taşıma ruhsatı alabilmeniz için en az 750 adet küçükbaş hayvanınız olması gerekmektedir.

Ali 2020-07-08 14:42:02

30 adet kucuk bas hayvan var taşıma ruhsatlı silah alabilirmiyim yillik vergisi ne kadar


Sende Birşeyler De!

Success/Error Message Goes Here
Yukarı