dimg/yazi/26451272542068321466tabanca ruhsatı.jpg

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2021.

Silah taşıma ruhsatı nedir? Taşıma ruhsatı nerelerde geçerlidir? Harç ne kadardır? Şirket sahipleri silah taşıma ruhsatı alabilir mi?  Bu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Silah bulundurma ve taşıma ruhsatları 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun ve bu Kanun'a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe göre verilir. 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte kimlerin bulundurma ve taşıma ruhsatı alabileceği, hangi belgelerin isteneceği gibi hususlar belirtilmiştir.

Silah taşıma ruhsatı nedir: 6136 Sayılı Kanun’a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte taşıma ruhsatı; “Ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belge” olarak tanımlanmıştır.

Silah taşıma ruhsatı nerelerde geçerlidir: Bu sorunun cevabı için yine 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe bakmamız gerekir. Yönetmeliğin "Taşıma Ruhsatı Verilmesi" başlıklı 5.maddesi; “Taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun, Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen yerler haricinde her yerde ve her zaman geçerlidir…” hükmüne amirdir. Genel olarak taşıma ruhsatlı silahlar 6136 Sayılı Kanun’un Ek-1.maddesinde belirtilen yerler haricinde taşınabilmekte ise de bazı kişiler sadece görev yaptığı yerde ve görevli olduğu saatlerde silahını taşıyabilir (örneğin mutemet gibi).

Silahla girilemeyecek yerler: 6136 Sayılı Kanun’un Ek-1.maddesi nedir? Yani nerelere silahla girilemez. 6136 Sayılı Kanun’un Ek-1.maddesini irdelediğimizde; duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde ateşli silahların taşınamayacağını görmekteyiz.

Silah taşıma ruhsatı kaç yıllıktır: Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatları ile Emekli Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatları hariç olmak üzere silah taşıma ruhsatları verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Silah taşıma ruhsat harcı ne kadar: Harçtan muaf olan kişiler hariç olmak üzere 2021 yılında silah taşıma ruhsatı almak isteyenler ve ruhsatını yeniletmek isteyenler 7.606 TL harç ödeyecektir. Harç 5 yıllıktır ve ruhsat müracaatında bulunmadan önce Vergi Dairesi Müdürlüğüne yatırılır.

Silah taşıma ruhsatı almak için nereye başvurulur: Ruhsat işlemlerinde yerleşim yeri adresi (birinci adres) esas alınır. Silah taşıma ruhsatı talebinde bulunan kişiler üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ve istenen belgelerle birlikte ikametinin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat ederler. Şöyle ki; polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenler Emniyet Müdürlüğüne, jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenler ise Jandarma Komutanlığına müracaat edecektir.

Şirket sahipleri silah taşıma ruhsatı alabilir mi: 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 9.maddesi (h) bendini incelediğimizde; yıllık satış tutarı (cirosu) veya yıllık vergi tutarı her yıl Bakanlıkça tespit edilecek miktara ulaşan gerçek kişi tacirlerle anonim şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin idare ve temsilinden sorumlu ortakları, tarım satış kooperatifleri ve tarım satış kooperatifleri birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına diğer şartları da sağlamaları koşuluyla silah taşıma ruhsatı verilebileceğini görmekteyiz.

Peki 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 9.maddesi (h) bendine göre silah taşıma ruhsatı verilebilmesi için en az ne kadar ciro yapmış olmak ya da en az ne kadar vergi ödemiş olmak gerekir?

2020 yılında silah taşıma ruhsatı talebinde bulunacak kişilerin, 2019 yılı cirosunun (net satış tutarının) en az 17.900.000 TL olması veya 2019 yılında en az 283.000 TL Kurumlar Vergisi ya da en az 141.000 TL Gelir Vergisi ödemiş olması gerekmekte idi.

2021 yılına girdiğimize göre 2020 yılı cirosu ya da ödenen vergi miktarı ne kadar oldu? 2020 yılında en az 19.500.000 TL ciro yapan anonim şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin idare ve temsilinden sorumlu ortaklarına diğer şartları da sağlamaları halinde taşıma ruhsatı verilebilir. Ciro tutmuyorsa bu kez ödedikleri vergiye bakılır. 2020 yılı sonu itibariyle en az 310.000 TL kurumlar vergisi ya da en az 150.000 TL gelir vergisi ödenmiş olmalıdır.

Ancak hemen şunu da belirtelim. Ciro ya da vergi miktarından silah taşıma ruhsatı verilebilmesi için diğer şartların da sağlanması gerekiyor.

Bu şartlar;

- Durumlarının 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 16.maddesinde belirtilen engel hallere girmemesi,

- 21 yaşını doldurmuş olmaları,

- Sağlık yönünden engel hallerinin olmaması,

- 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması,

- İşini bizzat ve fiilen yapıyor olmalarıdır. 

Şu hususları da belirtmekte fayda vardır. Birden fazla şirketin cirosu toplanarak ruhsat başvurusu yapılamaz. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeleri veya limited şirketlerin müdürüne şirket ortağı olmasa da ruhsat verilebilir. Ancak Kollektif ve adi komandit şirketler kapsam dışıdır. 

Silah ruhsat verilmesine engel haller (Yönetmeliğin 16.maddesi):

a) Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlar, 

b) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenlere veya silahın muhafazasındaki ihmali ya da kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar,

c) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlar,

d) Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, her türlü kaçakçılık, bilişim alanındaki suçlar, ihaleye fesat karıştırma, yağma, uyuşturucu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282.maddesi 2.fıkrası hariç olmak üzere suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme ya da üye olma, insan ticareti, organ ve doku ticareti, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme veya patlayıcı madde kullanma, fuhuş, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, kasten öldürme, silahla kasten yaralama veya çocukların cinsel istismarı suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlar,

e) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, terör eylemlerine katılma veya bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlar,

f) Taksirle veya basın ve yayın yoluyla işlenenler hariç olmak üzere değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden 2’den fazla suçtan dolayı mahkum olanlar, 

g) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için mahkum olanlar,

h) 6136 Sayılı Kanunun 4.maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı mahkum olanlar,

ı) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,

i) Spor maksatlı olarak spor federasyonlarının demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar,

j) Mahkeme kararı ile veya haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlar, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 6413 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 16.maddesinin 3.fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun mülga 15.maddesi uyarınca disiplinsizlik ya da ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12.maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16.maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2.maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları ya da mahkeme kararıyla veya kanuni düzenleme ile meslekten ya da Devlet memurluğundan çıkarılanlar veya haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler ya da milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlar,

k) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,

l) Psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıkları olanlar,

m) Yirmibir yaşını bitirmemiş olanlar.

İSTENEN BELGELER: 

1) Dilekçe,

2) Yapılan işten vergi mükellefi olduğunu ve yıllık net satış tutarını (ciro) veya yıllık vergi tutarını gösterir Vergi Dairesi Müdürlüğü yazısı (yazıda brüt satış tutarı değil, net satış tutarı belirtilecek),

3) Şahsın durumunu gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı (faaliyet şirket olarak yürütülüyorsa yönetici ve ortakları gösterir yazı),

4) Oda kayıt belgesi,

5) İlk defa silah ruhsat başvurusu yapanlar silah ruhsatı almasında sakınca olmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu (ilk defa silah ruhsat başvurusu yapanlardan sağlık kurulu raporu istenir. Ruhsatı olup ta yeniletmek isteyenler covid-19 tedbirleri kapsamında ikinci bir talimata kadar sağlık kurulu raporu almayacak, ancak tedbirler kalktıktan sonra rapor alacaklardır),

6) 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge (Vergi Dairesi Müdürlüğünden),

7) Silah taşıma ruhsatı için harç makbuzu, 

8) Biometrik fotoğraf.

SONUÇ: 2020 yılında en az 19.500.000 TL ciro yapan anonim şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin idare ve temsilinden sorumlu ortaklarına diğer şartları da sağlamaları halinde taşıma ruhsatı verilebilir. Eğer ciro tutmuyorsa 2020 yılı sonu itibariyle en az 310.000 TL kurumlar vergisi ya da en az 150.000 TL gelir vergisi ödenmiş olmalıdır. 

Ergün Kösem 2021-05-27 15:11:23

Ömür bey merhaba, bazı suçlardan ceza alanlar Kanun değişmediği müddetçe silah ruhsatı alamaz. Ancak bazı suçlardan ceza alanlar belli bir süre geçtikten sonra mahkemeden yasaklanmış haklarının geri verilmesi kararı alabilirlerse silah ruhsatı alabilir. Burada önemli olan şudur. Hangi suçtan ne kadar ceza aldınız, karar ne zaman kesinleşti, infaz ne zaman bitti. Bana bunları söyleyebilirseniz ya da mahkeme kararını mail adresimize gönderirseniz inceleyip net bir şey söyleyebilirim. Saygılarımla.

Ömür baydan 2021-05-27 14:10:57

Selamlar üstad, benim sorum ruhsat alamazlar maddelerinde geçen sabıka kaydı ile alakalı bir sorun var haricinde ciro veya diğer şirketle alakalı her şey tamam. sabıka kaydı sizin belirttiğiniz suçları kapsayan suçlardan biri birkez ceza aldım 5 sene ne olursa olsun bir hak doğmuyormu saygılar sunarım

Ergün Kösem 2021-05-14 19:10:26

Mehmet bey merhaba, şirketten taşıma ruhsatı alabilmek için, ya şirketin cirosu (2020 yılında en az 19.500.000 TL ciro yaptıysanız) veya şirketin ödediği vergi (2020 yılında en az 150.000 TL gelir vergisi ödediyseniz) ya da şirketin işçi sayısından (en az 50 sigortalı işçi çalıştırıyorsanız) şartların tutması gerekir. Bunlardan biri bile tutuyorsa yeterli ama diğer şartların da tutması kaydıyla. Şirketin yönetiminden sorumlu müdürü de olmalısınız, 5000 TL'nin üzerinde kamuya borcunuz olmamalı vs. gibi şartların da tutması lazımdır.

MehmetÇETİN 2021-05-14 17:38:24

Ben kamuda taşeron olarak çalışmakta yım aynı zamanda kamuda bölgeye bakan ilbank soforuyum yani baya uzaklara gidiyorum ve bu kurumda kiralanan araçların şirketin imza yetkilisi yim ayni zamanda bulundurma ruhsatim var 15seneden bu yana ve 2000yillarda da evime hırsızlık amaçlı gelen kişileri ruhsatlı tüfekle vurdum çok şükür ceza almadım bu olaydan sonra tüfek ve tabanca aldım ruhsatlı ama taşıma almak istiyorum hem iş için hem şirket yetkilisi olduğum için ihale vs giriyorum onun için alabilirmiyim teşekkür ederim

Ergün Kösem 2021-05-01 11:00:29

Hüseyin bey merhaba, cirodan silah taşıma ruhsatı alabilmeniz için 2020 yılı cirosu en az 19.500.000 TL olmalıdır. Sakarya'daki işyerinizin cirosu yetmediği için o firmadan alamazsınız. İstanbul'daki ltd şirkete gelince. Ltd şirketlerde cirodan taşıma ruhsatı alabilmeniz için şirketin müdürü olmanız gerekir. O şirketin ortağı olmanızla birlikte aynı zamanda şirketin temsil ve ilzamıyla sorumlu müdürü de olmalısınız. Diğer 2 ortak ve müdür taşıma ruhsatı almış. Eğer sizde o şirketin cirosundan silah taşıma ruhsatı almak istiyorsanız ve şu an müdürlük durumunuz bulunmuyorsa karar alıp kendinizi müdür olarak görevlendirin. O zaman silah taşıma ruhsatı alabilirsiniz. Ama sadece ortak olmanız silah taşıma ruhsatı almanızı sağlamaz. Saygılarımla.

Hüseyin eser 2021-05-01 01:58:52

Metin bey merhaba ben Sakarya’da ticaretle uğraşıyorum şahıs firmasıyım Yıllık ciro 18 milyon fakat İstanbul’daki ltd şirketi nde üç ortağız buradaki ciromuz 48 milyon benim taşıma ruhsatı alabilmem için diğer iki ortağım kendileri müdür ve taşıma ruhsatlı silahları var ben de alabilir miyim ne yapmam gerekiyor teşekkür ederim

Ergün Kösem 2021-04-15 09:57:47

Çetin bey merhaba, bazı suçlardan karar çıkmadıkça ruhsat alamazsınız. Suçun adı önemlidir. Hangi suçtan davanız var?

Cetin wural 2021-04-14 23:51:18

Merhaba! Hayırlı akşamlar ben ruhsatlı tabanca almak istiyorum fakat süren mahkemem war ama ruhsatlı tabanca almama engelmidir

Ergün KÖSEM 2021-02-27 17:25:22

Sayın Mevlüt ATİLLE, sitemizin arama butonuna "Silah Harcından Muaf Olanlar" yazın, gelen yazıya tıklayıp kimlerden silah ruhsat harcı alınmayacağına bakın. Örneğin muhtarlar, belediye başkanları harçtan muaftır. Ancak parti üyesi olanlar harçtan muaf değildir. Bulundurma ruhsat harcı 2.434 TL, taşıma ruhsat harcı ise 7.606 TL'dir. Harçlar 5 yıllıktır.

Mevlüt Atille 2021-02-27 15:59:17

Ben mhp üyesiyim silah hursatı alsam ben de verdi ödeyecek miyim şayet ödesem de ne kadar ödiyecem

Ergün Kösem 2021-02-13 17:16:07

Sayın Abdullah Eren, eğer silah taşıma ruhsatı almak için şartlarınız tutmuyorsa ancak can güvenliğinizin tehlikede olduğundan bahisle taşıma ruhsatı talebinde bulunabilirsiniz. Ancak o da Sayın Vali'nin takdirindedir.

Abdullah eren 2021-02-13 15:51:34

Şirketimjeoloji sondaj jeo fizik branjında ve sürekli kırsalda çalışmaktayım ciro vergi limitlerimi tutmuyorsa korunmak için ruhsat alamıyacakmıyım?

Ergün Kösem 2021-02-06 13:30:22

İbrahim bey merhaba, öncelikle teşekkür ederim. Amacımız en doğru ve en güncel bilgileri sizlere sunmak. Sorunuzun cevabına gelince. Şirket sahipleri 3 durumdan silah taşıma ruhsatı alabilir. Ya cironuzun tutması gerekir. Ki ciro en az 19.500.000 TL olmalıdır. Bu olmuyorsa ödediğiniz vergiye bakmamız lazım. En az 150.000 TL gelir vergisi ödediyseniz başvurabilirsiniz. Bu da olmuyorsa işçi sayısına bakmamız gerekir. En az 50 sigortalı işçi çalıştırıyor ve bu işçiler için en az 18.000 gün prim ödemişseniz taşıma ruhsatı talebinde bulunabilirsiniz. Bu 3 durumdan biri tutmalı ki taşıma ruhsatı talebinde bulunabilesiniz. Aksi halde şirketten dolayı taşıma ruhsatı alamazsınız. Yani şirketin olması veya şirketin uzun süredir faaliyet göstermesi yetmiyor maalesef. Başka sorunuz olursa lütfen yazın. Saygılarımla.

Ibrahim polat 2021-02-06 00:40:35

Bir sorum olacak bu söylediginiz cirolarim yok ama bir fil 23 yıllik şirketim var. Ve hala faal durumda sirketim eski ruhsatli silah alabilitmiyim böyle bir sey mumkunmü verdiginiz bilgiller icin teşekur ederim.cok aciklayaci emeginize sağlik

Ergün Kösem 2021-01-23 14:25:46

Metin bey yönetmelik bazı meslekler için faaliyetin şirket olarak yürütülmesi halinde en fazla 2 ortağa taşıma ruhsatı verilebileceğini öngörmüştür. Mesela müteahhitlik gibi. Ancak cirodan taşıma ruhsatı verilebilmesi için sınır koymamıştır. Yani şartlar tutuyorsa üçüncü ortağa da silah taşıma ruhsatı verilebilir.

Metin Gül 2021-01-22 23:40:09

Merhaba.Limited şirketi 3 ortak.Yalnız 2 kişide taşıma ruhsatı var.3. Ortak da taşıma ruhsatı alabilir mi ? ( daha önce yanlız 2 ortağın alabildiğini duymustum )

Ergün Kösem 2021-01-18 16:16:41

Semih bey merhaba, doğrudur. 2020 yılında en az 310.000 TL kurumlar vergisi ya da en az 150.000 TL gelir vergisi ödenmiş olmalıdır. Resmiyet kazanan rakamlar bunlardır.

Semih Sağcan 2021-01-18 12:10:05

merhaba, 2021 yılı taşıma ruhsatı için vergi miktarı 310.00 TL olarak kesinleşti mi? yasal duyuruyu paylaşabilirmisiniz? teşekkürler

Ergün Kösem 2021-01-05 16:54:34

Semih bey merhaba, Covid-19 tedbirleri kapsamında ruhsat yenilemede sağlık raporu aldırılmıyor. En son genelgede böyle deniliyordu. İlk defa silah ruhsat başvurusu yapanlar sağlık kurulu raporu alacak. Bir taşıma ruhsatına 2 silah kayıt olması için ayrı ayrı 2 dosya hazırlanacak ve ayrı ayrı harç yatırılacak. Yani 2 silah için taşıma ruhsatı alacaksanız 2 ayrı taşıma ruhsatı harcı yatıracaksınız.

Semih SAĞCAN 2021-01-05 16:44:11

Selam, 2 yıl önce aldığım bulundurma ruhsatım var. Bu yıl vergi kriterinden taşıma ruhsatı hakkı edinebiliyorum. 1- Taşıma ruhsatı için tekrar sağlık raporu almalı mıyım? 2-Aynı taşıma ruhsatına iki silah kayıt ettirebilir miyim? Hem bulundurma olanı hem de yeni alacağımı 3-İkisi içinde ayrı ayrı vergi yatırmak gerekir mi? 4-Sağlık raporu gerekmiyor ise(covid den dolayı) iç işleri bakanlığının bildirimi var mı? Teşekkürler İyi yıllar Semih SAĞCAN

Ergün Kösem 2020-12-30 16:19:16

Semih bey doğrudur, her iki ortak da müdür ise ikisi de taşıma ruhsatı alabilir.

Semih SAĞCAN 2020-12-30 15:53:40

şirket 2 ortak ve ikisi de yetkili müdür, her ikisi de ruhsat alabilir mi? teşekkürler

Ergün Kösem 2020-12-30 13:18:38

Semih bey silah taşıma ruhsatı için 2019 yılı vergi miktarı yukarıda yazılı olan rakamlardır. 2020 yılı için vergi miktarı artabilir ya da aynı kalabilir. Şu an 2021 yılı vergi miktarı belli değil. Belli olunca anında sitemizde güncellenir. Sitemizi takip edin.

Ergün Kösem 2020-12-30 13:15:25

Semih bey merhaba, limited şirketlerde hem ortak hem de müdürseniz silah taşıma ruhsatı alabilirsiniz. Tabi ciro veya vergi miktarı tutuyorsa ve başkaca engel haliniz yok ise alabilirsiniz. Yani limited şirket ortağı olmanız yetmez, aynı zamanda şirketin temsil ve ilzamıyla sorumlu müdürü de olmalısınız.

SEMİH SAĞCAN 2020-12-30 12:38:26

Merhaba, İki sorum olacak; 1- iki ortaklı limited şirkette iki ortakda taşıma ruhsatı alabilir mi? Ruhsat hakkını VERGİ kriteri ile sağlıyoruz. 2- 2021 yılında VERGİ kriteri için miktar bazı sitelerde 308.000 TL yazıyor.Bu bilgi doğrumudur? Teşekkürler SemİH SAĞCAN

SEMİH SAĞCAN 2020-12-30 12:36:11

Merhaba, 2 sorum olacak ; 1- 2 ortaklı Limited şirket de ortaklardan ikiside taşıma ruhsatı alabilir mi? Taşıma Ruhsatı hakkını VERGİ MİKTARI kriteri ile sağlıyoruz.

SEMİH SAĞCAN 2020-12-30 12:36:11

Merhaba, 2 sorum olacak ; 1- 2 ortaklı Limited şirket de ortaklardan ikiside taşıma ruhsatı alabilir mi? Taşıma Ruhsatı hakkını VERGİ MİKTARI kriteri ile sağlıyoruz.

Ergün Kösem 2020-09-28 22:29:01

Mehmet Ali bey merhaba, şirketinizden dolayı silah taşıma ruhsatı alabilmeniz için en az 1 yıl geçmesi gerekir. Çünkü müracaat edeceğiniz zaman bir önceki yılın cirosu veya işçi sayısı ya da ödediğiniz vergi miktarı lazım olacak. Eğer ciro, işçi sayısı veya vergi şartından birini dahi tutturursanız başkaca engel halinizin de olmaması kaydıyla silah taşıma ruhsatı alabilirsiniz.

Metin Güven 2020-09-28 19:58:56

M.D GÜVEN_AL tekstil san itl ihr Ltd şti var şirketim yeni taşımalı silah ruhsatı alabilirmiyim


Sende Birşeyler De!

Success/Error Message Goes Here
Yukarı