dimg/yazi/26171207042598830148Adsız.jpg

Güncelleme tarihi: 07 Haziran 2021.

Silah taşıma ruhsatları 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmektedir.

6136 Sayılı Kanun ile 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte kimlerden silah taşıma ruhsatı harcı alınacağı, kimlerin harçtan muaf olduğu, harçların kaç yıllık olduğu gibi hususlar düzenlenmiştir.

Silah taşıma ruhsatı nedir: Ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgeye silah taşıma ruhsatı denir.

Silah taşıma ruhsatları kaç yıllıktır: Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatları ile Emekli Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatları hariç olmak üzere silah taşıma ruhsatları verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Kimler Taşıma Ruhsatı Alabilir:

A) 7. Maddeye Göre Taşıma Ruhsatı Verilebilecekler:

1) Yaptıkları iş, sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibarıyla can güvenliğinden endişe edenler,

2) Gaziler,  

3) Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babaları,

4) 4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanunu uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için koruma altına alınanlar,

5) Güvenlik korucuları ile emekli güvenlik korucuları.

B) Görevinden Dolayı Taşıma Ruhsatı Verilebilecekler:

1) Cumhurbaşkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakanlar, Yasama Organı Üyeleri ve Bakan Yardımcıları ile bu görevlerde bulunmuş olanlar,

2) Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevliler,

3) Hakim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlar,

4) Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli, Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı personeli, Orman Muhafaza Memurları, Çiftçi Mallarını Koruma Bekçileri ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yrd., Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, Gümrük Muhafaza Bölge Amiri, Gümrük muhafaza hizmetlerini yürüten Gümrük ve Ticaret Denetmeni, Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı, Gümrük Muhafaza Kısım Amiri ve Gümrük Muhafaza Memuru,

5) Köy ve mahalle muhtarları,

6) Açık denizlerde sefer yapan gemilerin gemi kaptanları,

7) İcra müdürleri ile icra müdür yardımcıları,

8) Veznedarlar,

9) Tahsildarlar,

10) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri veya bu görevde bulunmuş olanlar,

11) Sayıştay Başkan ve üyeleri, müsteşar, Bakanlar Kurulu Sekreteri, teftiş ve denetim görevi ifa eden kurul başkanları, Başbakanlık ve bakanlıklara bağlı veya ilgili kurum ve kuruluşların başkanları ile müsteşar yardımcısı, Başbakan başmüşaviri, genel müdür ve bu görevlerde bulunmuş olanlar,

12) Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında Cumhurbaşkanı özel kalem müdürü, başdanışmanı, danışmanı, idari işler başkan yardımcısı, genel müdür, daire başkanı ve idari işler başkanı özel kalem müdürü, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarının en üst yöneticileri, Cumhurbaşkanlığı ofis başkanları, bu görevlerde bulunmuş olanlar; TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve bakanlıklar özel kalem müdürleri,

13) Devlet Denetleme Kurulu Başkanı ve üyeleri, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve merkezi yönetim kapsamında yer alan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlileri ile Sayıştay başraportör, raportör, başsavcı, savcı, denetçi ve denetçi yardımcıları,

14) Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı kadrosunda çalışanlar.

15) Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin tamamı Devlete ait olan anonim şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcıları,

16) Karayolları bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve şube şefleri,

17) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kamu İhale Kurulu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu başkan ve üyeleri,

18) Belediye başkanları ve İl Genel Meclisi Üyeleri,

19) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personel,

20) İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanları,

21) Defterdar ve mal müdürleri,

22) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve il müdürleri ile aynı Genel Müdürlüğün bölge ve il müdürlüklerinde arazide kontrollük görevi yapan kadrolu teknik personeli,

23) Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Başkan, başkan yardımcıları, daire başkanları, bölge müdürleri, işletme müdürleri, tank çiftlikleri başteknisyenleri ve pompa istasyonları başteknisyenleri,

24) 442 sayılı Köy Kanununun 74. maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucularından hâlihazırda görevde bulunanlar.

C) Daha Önce Yapmış Olduğu Görevden Dolayı Taşıma Ruhsatı Verilebilecekler:

1) Cumhurbaşkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Hükümet Üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Kuvvet Komutanları, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı ve İdari İşler Başkan Yardımcıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterleri ve Genel Sekreter Yardımcıları, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı müsteşarları, Savunma Sanayii Müsteşarları ve Savunma Sanayii Başkanı, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı ile Sahil Güvenlik Komutanı ve bu görevlerde asaleten bulunmuş olanlar,  

2) Vali, vali yardımcısı, kaymakam ve bucak müdürleri ile mülkiye müfettişi, daire başkanı veya şube müdürü gibi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfına dâhil görevlilerden emekli olanlar,

3) Hakim ve Savcılar ile Sayıştay Başkan ve üyelerinden emekli olanlar,

4) Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, birinci müsteşar, müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos, muavin konsolosluktan emekli olanlar,

5) Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli (Çarşı Mahalle Bekçileri de dâhil) ve MİT Hizmetleri mensuplarından emekli olanlar,

6) En az 10 yıl görev yapmış olmak kaydıyla istifa etmek veya kurum değiştirmek suretiyle Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrılan emniyet hizmetleri sınıfı personeli,

7) Orman muhafaza memurları ve orman bölge şeflerinden emekli olanlar,

8) Ceza İnfaz Kurumu başkontrolörleri ve kontrolörleri, birinci ve ikinci müdürleri, idare memurları, infaz ve koruma başmemurları ve memurları ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcılarından emekli olanlar,

9) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ile merkez ve taşra teşkilatında görevli Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Bölge Amiri, Kısım Amiri ve Gümrük Muhafaza Memuru unvanlarından emekli olanlar,

10) Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve üyeliği, bakan yardımcılığı, müsteşarlık, Başbakanlık müsteşar yardımcılığı, teftiş ve denetim görevi ifa eden kurul başkanlıkları görevinde bulunmuş olanlar,

11) Emekli Güvenlik Korucuları (442 sayılı Köy Kanununun Ek 16.maddesi 1.fıkrası ve 5673 sayılı Kanunun Geçici 1.maddesine göre ilişiği kesilen),

12) Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında Cumhurbaşkanı özel kalem müdürlüğü, başdanışmanlığı, danışmanlığı ve genel müdürlük görevlerinde bulunmuş olanlar,

13) En az 1 dönem Belediye Başkanlığı, Köy veya Mahalle Muhtarlığı yapmış olanlar,

14) Emekli Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaşlar,

15) Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra istifa ederek ayrılan Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaşlar.

D) Mesleğinden Dolayı Taşıma Ruhsatı Verilebilecekler:

1) Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan dışişleri meslek mensubu olmayan ve bu görevi Dışişleri Bakanlığınca yazılı olarak teyid edilen Türk vatandaşları,

2) Göreve bağlı basın kartı, sürekli basın kartı ve basın şeref kartı sahibi basın mensupları,

3) Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılar, 

4) Patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı bulunan işyeri sahipleri, patlayıcı madde deposu sahipleri, ateşli silah üreten imalathane sahipleri, şirket ise sorumlu ortaklardan en fazla ikisine, ruhsatlı silah tamirhanesi sahipleri ve işyerinde ve iş başında demirbaş silahları taşımak şartı ile patlayıcı madde ve fer’ilerini taşıma işlerinde görevli güvenlik belgesi sahipleri,

5) Bankaların genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri ve şube müdürleri,

6) Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlar,

7) Yıllık satış tutarı (cirosu) veya yıllık vergi tutarı her yıl Bakanlıkça tespit edilecek miktara ulaşan gerçek kişi tacirlerle anonim şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin idare ve temsilinden sorumlu ortakları, tarım satış kooperatifleri ve tarım satış kooperatifleri birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcıları,

8) Büyük tarım işletmesi sayılacak miktarda ve meskun yerlerden uzaktaki arazisini, devamlı olarak bizzat işleten toprak sahipleri,

9) Büyük sürü sahibi sayılacak miktarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeniyle yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan sürü sahipleri,

10) Yapı, tesis, inşaat ve büyük onarım işleriyle fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitler,

11) Akaryakıt satışı yapılan istasyonlarda fiilen ve bizzat bulunan sahipleri,

12) Akaryakıt istasyonu sahiplerine adına akaryakıt satışı yapanlar,

13) En az 50 sigortalı işçi çalıştıran ve fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden iş sahipleri,

14) Atış poligonu sahipleri ve demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla atış poligonlarını korumakla görevli bekçiler,

15) 1710 sayılı Eski Eserler Kanununun 8. maddesine göre tescil edilmiş olup, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz eski eserlerin, anıtların korunmasıyla görevli, sigorta primleri ödenen bekçileri,

16) Meskun yerler dışında en az 100 adet fenni arılı kovan ile gezginci olarak bilfiil arıcılık yapan yetiştiriciler,

17) 6551 sayılı Kanun hükümlerine göre izin alınarak tesis edilen patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçileri,

18) Daha önce valilik yapmış olanlar ile bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmış Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil diğer görevlilerden; adli ve idari yargı hakim ve savcılar ile bu sınıftan sayılanlardan; M.İ.T. hizmetlerinde çalışmış olanlardan asli memur statüsünü kazanmış olup, ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteğiyle kurumlarından ayrılanlar,

19) Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığından faaliyet izni almış ve dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden sorumlu ortaklarından en fazla iki kişi,

20) Barolara kayıtlı bulunan avukatlar, 1512 sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre noterlik hizmetini yürüten noterler,

21) Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ziraat odaları ve ticaret borsaları yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyeleri,

22) Yapılan soruşturma sonucu görevlerine son verilmiş olduğu anlaşılanlar hariç, en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlar,

23) Kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler hariç, en az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlar.

Harçlar ne kadar: Şimdi harçların ne kadar olduğu konusuna değinelim. Bilindiği üzere harçlar her yılbaşında artmaktadır. Dolayısıyla silah ruhsat harçları da her yıl değişir. Harçtan muaf olan kişiler hariç olmak üzere 2021 yılında silah taşıma ruhsatı almak isteyenler ve ruhsatını yeniletmek isteyenler 7.606 TL harç ödeyecektir. Harç 5 yıllıktır ve ruhsat müracaatında bulunmadan önce Vergi Dairesi Müdürlüğüne yatırılır.


Sende Birşeyler De!

Success/Error Message Goes Here
Yukarı