dimg/yazi/20834234922425430227tabanca ruhsatı.jpg

Güncelleme tarihi: 21 Aralık 2021.

Silah ruhsatı kaç yılda bir yenilenir? İstenen belgeler nelerdir? Hangi makama başvurulur? Bu soruların cevaplarını yazımızda bulacaksınız.

Silah bulundurma ve taşıma ruhsatları 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkarılan 91/1779 karar sayılı yönetmeliğe göre düzenlenir.

Önce bulundurma ruhsatlarına değinelim. 91/1779 karar sayılı yönetmelikte; 

Bulundurma Ruhsatı: "Ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belge" olarak tanımlanmıştır.

Bulundurma Ruhsatı Alma Şartları:

- Durumu 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 16.maddesindeki hallere girmeyen (16.Maddenin neler olduğunu aşağıda bulabilirsiniz.),

- 21 yaşını doldurmuş,

- 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL’den fazla borcu olmayan,

- Sağlık yönünden engel hali bulunmayan ve buna ilişkin sağlık kurulu raporu alan her Türk vatandaşı bulundurma amaçlı silah ruhsatı alabilir.

Bulundurma Ruhsatları Kaç Yıllıktır: Silah bulundurma ruhsatları (5) yıl geçerlidir. İlk defa ruhsat alan kişinin (5) yıllık ruhsat süresi, Kaymakam veya Vali’nin onay tarihinden itibaren başlar. Ruhsat yenilemelerinde ise, yenilenen ruhsatın geçerlilik süresi, önceki ruhsatın (yeniletilen ruhsatın) geçerlilik süresinin bittiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

Bir örnek vermek gerekirse; 01/01/2012 yılında silah ruhsatı düzenlenen bir kişinin ruhsat süresi 01/01/2017 tarihinde sona erer. Şahıs 01/01/2017 tarihinden sonra müracaat etse bile yenilenecek olan ruhsatın süresi 01/01/2017’den başlar ve 01/01/2022’ye kadar geçerli olur. Dolayısıyla “müracaatımı ne kadar geç yaparsam ruhsatımın süresi o kadar geç başlar” diye düşünmeyiniz.       

Bulundurma ruhsatı almak için hangi makama başvurulur?

Ruhsat işlemlerinde yerleşim yeri adresi (birinci adres) esas alınır. Meskende bulundurma ruhsatı almak isteyen kişiler, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ve aşağıda yazılı belgelerle birlikte ikametinin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat ederler. Şöyle ki; polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne, jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenler ise İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat edecektir.

Bulundurma ruhsatı almak için istenen belgeler nelerdir?

1) Dilekçe,

2) Biometrik fotoğraf,

3) Silah ruhsatı almasında sakınca olmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden veya Vakıf Üniversiteleri Hastanelerinden alınacaktır. Raporda ortopedi uzmanının da imzası bulunmalıdır. Özel hastanelerden alınacak rapor kabul edilmez),

4) 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5000 TL’den fazla borcu olmadığına dair belge,

5) Harç makbuzu (2022 yılı harcı 3.315,10 TL’dir. Harç 5 yıllık olup, peşin yatırılır).

Yazımızın bundan sonraki bölümünde taşıma ruhsatlarını anlatalım.  

Taşıma Ruhsatı: "Ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belge" olarak tanımlanmıştır.

Taşıma Ruhsatı Alma Şartları: Silah taşıma ruhsatı için genel şartların yanında meslek durumuna göre özel şartlar da vardır. Genel şartlar; şahsın durumunun 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 16.maddesindeki hallere girmemesi, 21 yaşını doldurmuş olması, sağlık yönünden engel hali bulunmamasıdır. Silah taşıma ruhsatı verilebilecek kişileri internet sitemizde ayrı ayrı bulabilir, özel şartların ne olduğunu, hangi belgelerin istendiğini inceleyebilirsiniz.

Taşıma Ruhsatları Kaç Yıllıktır: Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatları ile Emekli Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatları hariç olmak üzere silah taşıma ruhsatları verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir. İlk defa ruhsat alan kişinin (5) yıllık ruhsat süresi, Kaymakam veya Vali’nin onay tarihinden itibaren başlar. Ruhsat yenilemelerinde ise, yenilenen ruhsatın geçerlilik süresi, önceki ruhsatın (yeniletilen ruhsatın) geçerlilik süresinin bittiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

Taşıma ruhsatı almak için hangi makama başvurulur?

Ruhsat işlemlerinde yerleşim yeri adresi (birinci adres) esas alınır. Silah taşıma ruhsatı almak isteyen kişiler, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ve istenen belgelerle birlikte ikametinin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat ederler.

Silah Ruhsatı Verilmesine Engel Haller Nelerdir:

a) Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlar,  

b) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenlere veya silahın muhafazasındaki ihmali ya da kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar,

c) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlar,

d) Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, her türlü kaçakçılık, bilişim alanındaki suçlar, ihaleye fesat karıştırma, yağma, uyuşturucu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282.maddesi 2.fıkrası hariç olmak üzere suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme ya da üye olma, insan ticareti, organ ve doku ticareti, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme veya patlayıcı madde kullanma, fuhuş, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, kasten öldürme, silahla kasten yaralama veya çocukların cinsel istismarı suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlar,

e) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan mahkum olanlar

f) Taksirle veya basın ve yayın yoluyla işlenenler hariç olmak üzere değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden 2’den fazla suçtan dolayı mahkum olanlar,

g) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için mahkum olanlar,

h) 6136 Sayılı Kanunun 4.maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı mahkum olanlar,

ı) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,

i) Spor maksatlı olarak spor federasyonlarının demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar,

j) Mahkeme kararı ile veya haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlar, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 6413 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 16.maddesinin 3.fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun mülga 15.maddesi uyarınca disiplinsizlik ya da ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12.maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16.maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2.maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları ya da mahkeme kararıyla veya kanuni düzenleme ile meslekten ya da Devlet memurluğundan çıkarılanlar veya haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler ya da milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlar,

k) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,

l) Psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıkları olanlar,

m) 21 yaşını bitirmemiş olanlar,

n) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlere tedbir kararı süresince.

SONUÇ: Ruhsat süresi sonunda, ruhsatını yeniletmesi hususunda Emniyet Müdürlüğü/Jandarma Komutanlığınca ruhsat sahibine bilgi verilir. Bilgilendirme tarihinden itibaren en geç (6) ay içinde ruhsatın yenilenmemesi halinde ruhsat iptal edilir. Böyle bir durumda silah sahibi ancak idari para cezası karşılığında tekrar ruhsat yenileyebilir, ya da silahın bir başkasına devri sağlanır.


Sende Birşeyler De!

Success/Error Message Goes Here
Yukarı