dimg/yazi/20509238843186324643Adsız.jpg

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2021.

Kimler silah ruhsatı alabilir? Silah ruhsatı harcından kimler muaftır? Bu soruların cevabına geçmeden önce ilgili mevzuatı incelemek gerekir.

Silah bulundurma ve taşıma ruhsatları 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun ve bu Kanun'a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe göre verilir. 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte kimlerin bulundurma ve taşıma ruhsatı alabileceği, hangi belgelerin isteneceği, kimlerin harçtan muaf tutulacağı gibi hususlar belirtilmiştir.

6136 Sayılı Kanunun 7.maddesi ile 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4, 5, 6, 7 ve 8.maddelerinde harç konusu düzenlenmiştir. Söz konusu maddeleri incelediğimizde, ruhsat başvurusu yapmadan önce harcın yatırılması gerektiğini, ancak harçtan muaf tutulanların da olduğunu söyleyebiliriz.

Peki silah ruhsat harcından kimler muaftır? Bu sorunun cevabını aşağıda maddeler halinde bulabilirsiniz.

Silah harcından muaf olanlar:

1) Cumhurbaşkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Hükümet Üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Kuvvet Komutanları, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı ve İdari İşler Başkan Yardımcıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterleri ve Genel Sekreter Yardımcıları, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı müsteşarları, Savunma Sanayii Müsteşarları ve Savunma Sanayii Başkanı, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı ile Sahil Güvenlik Komutanı ve bu görevlerde asaleten bulunmuş olanlar,

2) Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında Cumhurbaşkanı özel kalem müdürü, başdanışmanı, danışmanı, idari işler başkan yardımcısı, genel müdür, daire başkanı ve idari işler başkanı özel kalem müdürü, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarının en üst yöneticileri, Cumhurbaşkanlığı ofis başkanları ve bu görevlerde bulunmuş olanlar ile TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve bakanlıklar özel kalem müdürleri,

3) Devlet Denetleme Kurulu Başkanı ve üyeleri, Bakan yardımcıları, müsteşarlık, Başbakanlık müsteşar yardımcılığı ile bu görevde bulunmuş olanlar,

4) Sayıştay Başkan ve üyeleri, müsteşar, Bakanlar Kurulu Sekreteri, teftiş ve denetim görevi ifa eden kurul başkanları, Başbakanlık ve bakanlıklara bağlı veya ilgili kurum ve kuruluşların başkanları ile müsteşar yardımcısı, Başbakan başmüşaviri, genel müdür ve bu görevlerde bulunmuş olanlar,

5) Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam ve bucak müdürleri ile mülkiye müfettişi, daire başkanı veya şube müdürü gibi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfına dahil görevliler ile emeklileri,

6) Hakim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlar ile emeklileri,

7) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile emeklileri,

8) MİT hizmetleri mensupları ile emeklileri,

9) Orman muhafaza memurları, orman bölge şefleri ile emeklileri,

10) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ile merkez ve taşra teşkilatında görevli Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Bölge Amiri, Kısım Amiri ve Gümrük Muhafaza Memurları ile emeklileri,

11) Ceza İnfaz Kurumu başkontrolörleri ve kontrolörleri, birinci ve ikinci müdürleri, idare memurları, infaz ve koruma başmemurları ve memurları ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcıları ile emeklileri,

12) Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, birinci müsteşar, müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos, muavin konsolos ile emeklileri,

13) Çiftçi Mallarını Koruma Bekçileri (Görevi devamı süresince harç ödemez ve taşıyabilir)

14) Köy ve mahalle muhtarları, Belediye Başkanları,

15) En az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı ya da belediye başkanlığı yapmış bulunanlar (En fazla 1 silah için harç ödemez),

16) İl Genel Meclis Üyeleri (Harç ödemeden görevi devamı süresince taşıyabilir),

17) Açık denizlerde sefer yapan gemi kaptanları (Harç ödemeden görevi devamı süresince demirbaş silahı taşıyabilir),

18) İcra müdürleri, icra müdür yardımcıları (Harç ödemeden görevi devamı süresince taşıyabilir),

19) Veznedarlar (Harç ödemeden görevi devamı süresince görev mahallinde taşıyabilir),

20) Tahsildarlar (Harç ödemeden görevi devamı süresince görev mahallinde taşıyabilir),

21) Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve merkezi yönetim kapsamında yer alan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlileri ile Sayıştay başraportör, raportör, başsavcı, savcı, denetçi ve denetçi yardımcıları (Harç ödemeden görevi devamı süresince taşıyabilir),

22) Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin tamamı Devlete ait olan anonim şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcıları (Harç ödemeden görevi devamı süresince taşıyabilir),

23) Karayolları bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve şube şefleri (Harç ödemeden görevi devamı süresince taşıyabilir),

24) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kamu İhale Kurulu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu başkan ve üyeleri (Harç ödemeden görevi devamı süresince taşıyabilir),

25) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personel (Harç ödemeden görevi devamı süresince taşıyabilir),

26) İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanları (Harç ödemeden görevi devamı süresince taşıyabilir),

27) Defterdar ve mal müdürleri (Harç ödemeden görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilir),

28) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve il müdürleri ile aynı Genel Müdürlüğün bölge ve il müdürlüklerinde arazide kontrollük görevi yapan kadrolu teknik personel (Harç ödemeden görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilir),

29) Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Başkan, başkan yardımcıları, daire başkanları, bölge müdürleri, işletme müdürleri, tank çiftlikleri başteknisyenleri ve pompa istasyonları başteknisyenleri (Harç ödemeden görevi devamı süresince taşıyabilir),

30) 442 sayılı Köy Kanununun 74.maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucuları ile emekli güvenlik korucuları (En fazla 1 silah),

31) Emekli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa etmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılan subay, astsubay ve uzman jandarmalar ile en az on yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteğiyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılan uzman erbaşlar ile en az on yıl görev yapmış olmak kaydıyla istifa etmek veya kurum değiştirmek suretiyle Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrılan emniyet hizmetleri sınıfı personeli,

32) Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına kalan tüm silahları,

33) Barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında veya bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileri ile yaralananların (Gazilerin) silahları,

34) Barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında veya bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileri ile yaralananlardan silah ruhsatı alamayacak derecede malul olanların (Malul Gazilerin) ana, baba, eş ve çocuklarına devredilecek silahları,

35) Görevi esnasında şehit olan asker, polis, sahil güvenlik gibi personelin silahı yok ise şehidin ana, baba, eş veya çocuklarından birine ve sadece bir silah için,

36) Ülkemizde görevli yabancı diplomatlar.

SONUÇ: Yukarıda maddeler halinde belirtilen kişiler silah harcından muaftır. Bu kişilerden harç alınmaz. 

Ergün Kösem 2021-08-19 10:15:51

Hasan bey merhaba, sağlık çalışanları silah ruhsatı harcından muaf değildir, harca tabidir.

Hasan gunay 2021-08-19 09:17:15

İyi günler sağlık sektöründe çalışan devlet memurları için herhangi bir muafiyet var mı acaba

Ergün Kösem 2021-07-30 02:14:07

Yağız bey merhaba, infaz koruma memurları silah ruhsat harcından muaftır. Sınır da yoktur.

Yağız Ergül 2021-07-30 01:55:52

Merhabalar infaz koruma memurları harçtan muaf mı ve muafiyet var ise adet sınırı var mı

Ergün Kösem 2021-07-28 23:55:04

Haşim bey merhaba, babanız silah ruhsatı alamayacak derecede malul gazi ise siz harçsız taşıma ruhsatı alabilirsiniz.

Haşim DAĞHAN 2021-07-28 23:05:13

Merhaba babam güvenlik kurucusuydu bir bomba patlaması sonucu yaralanıp Gazi oldu bende kendim hizmetli memurum Vergiden muaf mıyım acaba şimdiden teşekkürler

Ergün Kösem 2021-07-10 21:58:59

Mustafa bey merhaba, siyasi parti il/ilçe başkanı harçtan muaf değildir. Harca tabidir.

Mustafa Erduran 2021-07-10 21:22:20

Siyasi parti il başkanları silah ruhsat harcından muaf mıdır

Ergün Kösem 2021-06-27 19:51:42

Ahmet bey merhaba, askeri personel eşleri silah ruhsat harcından muaf değildir. Allah korusun sadece şehit olan askerlerimizin eşleri harçtan muaftır.

AHMET İPEK 2021-06-27 16:54:22

Merhaba askeri personel eşleri harçtan muaf mı yardımcı olur musunuz ?

Ergün Kösem 2021-06-12 20:43:40

Cemil bey herhangi bir sınır sizin için yok. Bazı meslekler (eski muhtar, eski belediye başkanı gibi) için harç muafiyetinde sınır var ancak en az 10 yıl görev yapıp kendi isteğiyle kurumdan ayrılan Emniyet Teşkilatı mensupları bir veya birden fazla silah için harçsız silah taşıma ruhsatı alabilir.

cemil yiğit 2021-06-12 19:06:25

Emniyet hizmetlerinde 15 yıl görev yaptıktan sonra kurum değiştirdim. Harçsız taşıma alabiliyorum. Ancak harçsız taşımada tabanca sınırı var mı. 2 veya 3 tabanca alabilir miyim.

Ergün Kösem 2021-06-03 18:52:07

Sayın Yıldız Kapdağ, yukarıdaki yazımın 34ncü maddesinde sorduğunuz sorunuzun cevabı vardır. Barışta veya olağanüstü durumlarda iç güvenlik ve asayişin sağlanması sırasında yaralanan malul gaziler silah ruhsatı alamayacak derecede ise (bunun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekir) bunlara ait silahlar noter aracılığıyla anne, baba, eş veya çocuklarına devredilir. Anne, baba, eş veya çocuklarına devir edilen silah harçtan muaftır. Saygılarımla.

Yıldız KAPDAĞ 2021-06-03 16:10:40

5434/45 -5510/47 den aylık alıyorum.Vazife malulü yakını Silah ruhsatı İçin harç öder mi

Ergün Kösem 2021-05-18 02:35:31

Mehmet bey merhaba, 9 yıl hizmetiniz var ve yıpranma hakkı ile birlikte 10 yılı geçiyorsa harca tabi olursunuz maalesef. Bilfiil en az 10 sene görev yapsaydınız harç ödemeden taşıma ruhsatı alabilirdiniz. Saygılarımla.

Mehmet Tuna 2021-05-18 01:18:58

Merhaba, EGM den yıpranma süresi ile birlikte çalışma süresi 10 yıl üzeri iken kurum degistiren eski EGM mensubu harçtan muaf olurmu ? (31. Madde hükmü) Fiili hizmeti 9 yıl iken yıpranma payı ile toplam hizmeti 10 yıl civarı iken kurum degistiren kişi için soruyorum. Teşekkür ederim.

Ergün Kösem 2021-05-01 23:45:31

Basın kartı bulunan basın mensupları da harca tabidir. Taşıma ruhsatı harcı 7.606 TL'dir, 5 yıllıktır ve müracaat etmeden önce Vergi Dairesine yatırılır. Saygılarımla.

Trk trkk 2021-05-01 23:20:30

Basın kartı olanlar ve kriminal polis haberlerinde olanlar harç öderim

Ergün Kösem 2021-04-24 11:22:52

Fatih bey merhaba, avukatlar harca tabidir. Taşıma ruhsatı almak isteyen avukatlar 7.606 TL, bulundurma ruhsatı almak isteyen avukatlar ise 2.434 TL harç öder. Harç 5 yıllıktır ve müracaat etmeden önce Vergi Dairesine yatırılır. Saygılarımla.

Fatih d 2021-04-24 04:52:11

Avukatlar harçtan muaf mı?

Ergün Kösem 2021-04-20 20:37:24

Emre bey merhaba, MİT mensupları ve emeklileri harç ödemeden silah taşıma ruhsatı alabilir. Ancak ihraç vb. sebepler dışında kendi isteğiyle kurumdan ayrılan MİT mensupları 91/1779 karar sayılı yönetmeliğin 9.maddesi (r) bendine istinaden harç ödemek suretiyle taşıma ruhsatı alabilir. Yani özetle harç öder. Saygılarımla.

Emre 2021-04-20 20:27:18

10 yıl görev süresini tamamlamış ve istifa etmiş mit mensupları ruhsat harcı ödermi

Ergün Kösem 2021-03-18 10:40:20

İsmail bey merhaba, arıcılar harçtan muaf değildir. Taşıma ruhsatı için 7.606 TL harç ödersiniz. Harç 5 yıllıktır ve müracaat etmeden önce Vergi Dairesine yatırılır.

İsmail Candan 2021-03-18 01:18:29

Ben Arıcılık yapıyorum silah tasıma harcı ödemem gerekiyor mu bizde bu harç tan muaf mıyız


Sende Birşeyler De!

Success/Error Message Goes Here
Yukarı