dimg/yazi/29484231042155029644Adsız.jpg

Güncelleme tarihi: 28 Eylül 2021.

Silah nedir? Silah ruhsatı nasıl alınır? Ruhsatlı silah nasıl devir edilir?  Bu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Silah bulundurma ve taşıma ruhsatları 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun ve bu Kanun'a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe göre verilir. 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte kimlerin bulundurma ve taşıma ruhsatı alabileceği, hangi belgelerin isteneceği gibi hususlar belirtilmiştir.

Silah nedir: Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden, ruhsata tabi araç ve aletlere silah denir.

Silah ruhsat çeşitleri: Silah ruhsatları bulundurma ve taşıma olarak ikiye ayrılır. 6136 Sayılı Kanun ve bu Kanun'a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe göre şimdi bulundurma ve taşıma ruhsatlarını inceleyelim.

Silah bulundurma ruhsatı nedir: 6136 Sayılı Kanun’a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte bulundurma ruhsatı; "Ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belge" olarak tanımlanmıştır.

Kaç türlü silah bulundurma ruhsatı vardır: 6136 Sayılı Kanun ve bu Kanun'a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe göre "meskende bulundurma" ve "işyerinde bulundurma" olmak üzere 2 türlü bulundurma ruhsatı vardır.

Bulundurma ruhsatları nerelerde geçerlidir: Bu sorunun cevabı için yine 91/1779 karar sayılı yönetmeliğe bakmamız gerekir. Yönetmeliğin "Bulundurma Ruhsatı Verilmesi" başlıklı 4.maddesi; "...Bulundurma ruhsatı, meskende veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir. Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil, zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakli, mahallin en büyük mülki amirinin vereceği Silah Nakil Belgesi ile mümkündür. Bu belgede belirtilen gün ve güzergah dışında silah, mesken veya işyeri dışına çıkarılamaz. Taşıt araçları işyeri veya mesken sayılmaz. Bulundurma ruhsatlı silaha sahip kişiler, mesken veya işyerlerini daimi olarak değiştirmeleri halinde yeni adreslerini ruhsatı veren mülki amirliğe bildirerek silah nakil belgesi almak ve yeni adreslerinin kayıtlara geçirilmesini ve ruhsatına işlenmesini sağlamak zorundadırlar…” hükmüne amirdir.

Dolayısıyla mevzuata baktığımız zaman, meskende bulundurma ruhsatı verilen silah meskenden, işyerinde bulundurma ruhsatı verilen silah da işyerinden dışarı çıkarılamaz.

Silah bulundurma ruhsatları kaç yıllıktır: Silah bulundurma ruhsatları verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Silah bulundurma ruhsat harcı ne kadar: Harçlar her yılbaşında artmaktadır. Dolayısıyla silah bulundurma ruhsat harcı da her yıl değişir. Harçtan muaf olan kişiler hariç olmak üzere 2021 yılında silah bulundurma ruhsatı almak isteyenler ve ruhsatını yeniletmek isteyenler 2.434 TL harç ödeyecektir. Harç 5 yıllıktır ve ruhsat müracaatında bulunmadan önce yatırılır.

Silah taşıma ruhsatı nedir: 6136 Sayılı Kanun’a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte taşıma ruhsatı; “Ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belge” olarak tanımlanmıştır.

Silah taşıma ruhsatı nerelerde geçerlidir: Bu sorunun cevabı için yine 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe bakmamız gerekir. Yönetmeliğin "Taşıma Ruhsatı Verilmesi" başlıklı 5.maddesi; “Taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun, Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen yerler haricinde her yerde ve her zaman geçerlidir…” hükmüne amirdir. Genel olarak taşıma ruhsatlı silahlar 6136 Sayılı Kanun’un Ek-1.maddesinde belirtilen yerler haricinde taşınabilmekte ise de bazı kişiler sadece görev yaptığı yerde ve görevli olduğu saatlerde silahını taşıyabilir (örneğin mutemet gibi).

Silah taşıma ruhsatı kaç yıllıktır: Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatları ile Emekli Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatları hariç olmak üzere silah taşıma ruhsatları verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Silah taşıma ruhsat harcı ne kadar: Harçtan muaf olan kişiler hariç olmak üzere 2021 yılında silah taşıma ruhsatı almak isteyenler ve ruhsatını yeniletmek isteyenler 7.606 TL harç ödeyecektir. Harç 5 yıllıktır ve ruhsat müracaatında bulunmadan önce yatırılır.

Silah ruhsatı almak için nereye başvurulur: Ruhsat işlemlerinde yerleşim yeri adresi (birinci adres) esas alınır. Silah bulundurma ve taşıma ruhsatı talebinde bulunan kişiler üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ve istenen belgelerle birlikte ikametinin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat ederler. Şöyle ki; polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenler Emniyet Müdürlüğüne, jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenler ise Jandarma Komutanlığına müracaat edecektir.

Silah bulundurma ruhsatı alma şartları: Durumları 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 16.maddesindeki hallere girmeyen, 21 yaşını doldurmuş, 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL’den fazla borcu olmayan, sağlık yönünden engel hali bulunmayan ve buna ilişkin sağlık kurulu raporu alan her Türk vatandaşı bulundurma amaçlı silah ruhsatı alabilir.

Silah taşıma ruhsatı alma şartları: Kendilerine silah taşıma ruhsatı verilebilecek kişiler 6136 Sayılı Kanun ve 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte belirtilmiştir. Silah taşıma ruhsatı alma şartları herkes için aynı olmadığından burada tekrar değinmeyeceğiz. Biz bu kişileri internet sitemizde ayrıntılı ve detaylı olarak belirttik. Sitemizde bunları rahatça bulabileceksiniz.

Ruhsatlı silah kimlere devir veya hibe edilebilir: 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin "Ruhsatlı Silahların Devri" başlıklı 21.maddesinde; "Taşıma veya bulundurma ruhsatlı silaha sahip olanlar, ruhsatlarında nitelikleri yazılı silahlarını bu Yönetmelik hükümlerine göre silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilebilecek olan kişilere satış veya hibe yoluyla devredebilir ya da Türk Silahlı Kuvvetlerine, Genel Komutanlığa veya Genel Müdürlüğe hibe edebilirler.

Ruhsatlı silahların başka bir şahsa devrinin yapılabilmesi için devir almak isteyenin silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almasında herhangi bir engel halinin bulunmadığının tespit edilmiş olması gerekir. Silah devrini öngören sözleşme noterce düzenlenir. Silah ve mermiler, ruhsat düzenlenmeden devredilen şahsa teslim edilemez.

Devralınacak silahlar için idare tarafından notere verilmek üzere düzenlenen belge altı ay geçerlidir. Silahı devralan kişinin devir sözleşmesiyle birlikte altmış gün içerisinde ruhsat işlemleri yapan birime müracaat etmesi zorunludur. Belirtilen sürede müracaat etmeyen kişiler adına düzenlenen belgeler geçerliliğini kaybeder." hükmü mevcuttur.

Mevzuata baktığımız zaman özetle; ruhsatlı silahların başka bir şahsa devrinin yapılabilmesi için devir almak isteyenin silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almasında herhangi bir engel halinin olmaması gerekir.

Ruhsatlı silah devri için yapılması gerekenler: Devir için yapılması gerekenleri aşama aşama yazarsak daha kolay anlaşılacaktır.

1) Silahı devir almak isteyen kişi istenen belgeleri hazırlar.

2) Belgelerle birlikte silahı devir edecek ve devir alacak olan kişiler devir alacak kişinin ikametinin bağlı bulunduğu kolluk birimine (Emniyet Müdürlüğüne/Jandarma Komutanlığına) müracaat ederler. Emniyet/Jandarma tarafından gerekli tahkikat yapıldıktan sonra silahın devri için herhangi bir sakınca yok ise şahıslara noter belgesi verilir. Bu belge 6 ay geçerlidir.

3) Silahı devir edecek ve devir alacak kişiler noter devir belgesi ile birlikte notere gidip devir sözleşmesi yaparlar. Devir sözleşmesine istinaden en geç 60 gün içerisinde silahı devralan kişinin ruhsat işlemleri yapan birime tekrar gitmesi gerektiği için silahı devir alacak kişi noter devir sözleşmesiyle birlikte tekrar Emniyet'e/Jandarma'ya gidip devir sözleşmesini teslim eder.

4) Emniyet/Jandarma tarafından silahı devir alan kişi adına geçici ruhsat düzenlenerek teslim edilir. Şahıs adına düzenlenecek asıl silah ruhsatı daha sonra şahsın adresine gönderilir.

SONUÇ: Ruhsatlı silahların kimlere devir edilebileceğini ve devir işlemlerinin nasıl yapılması gerektiğini yukarıda detaylı olarak anlatmaya çalıştık. Netice itibariyle ruhsatlı silahlar, silah ruhsatı almasına engel hali olmayan kişilere usulüne uygun devir edilebilir. Ya da Türk Silahlı Kuvvetlerine, Jandarma Genel Komutanlığına veya Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe edilebilir

Ergün Kösem 2021-09-28 09:26:34

Zafer bey merhaba, 91/1779 karar sayılı yönetmeliğe göre devralan kişi ruhsat alıncaya kadar silah o kişiye teslim edilmez. Mevzuat bu şekildedir. Ayrıca noter satışından sonra devir eden kişinin Emniyet'e gitme zorunluluğu yoktur. Zaten devir alacak olan kişi gideceği için siz de isterseniz gidebilirsiniz.

Zafer Sağlam 2021-09-28 07:20:47

Hocam merhaba. Bazı sitelerde geçici ruhsat çıkmadan devralacak kişiye silah teslim edilemez diyor. Devir sözleşmesi yapıldıktan sonra emniyete beraber gidilmesi gerektiği ifade ediliyor. Taşıma belgesi varsa silah teslim edilebilir mi? Teşekkürler.

Ergün Kösem 2021-06-27 21:16:44

Mehmet Demir merhaba, sorularınıza tek tek cevap vereyim. 1) Silahı devir alacak olan kişi hazırlanması gereken evrakları tamamlasın, müracaata onunla birlikte siz de gideceksiniz. Çünkü siz de ıslak imzalı dilekçe vereceksiniz. 2) Noter işlemini Türkiye'nin herhangi bir ilindeki noterden yapabilirsiniz. İlla silahı alacak olan kişinin ikamet ettiği yerden yapmanız gerekmiyor. 3) Noter devrinden sonra silahı devir alacak olan kişi silahı nakil belgesi ile birlikte müracaat ettiği yere götürecek. Yani silahı siz Emniyet'e götürmeyeceksiniz. Emniyet o kişiye silah nakil belgesi vereceği için silahı o belge ile karşı taraf götürecek. 4) Şahıs silahı götürüp gösterdikten sonra aynı gün o kişiye geçici ruhsat verirler. Yaklaşık 10 gün içinde de şahsın adresine asıl ruhsat gönderilecek. Cevaplamadığım soru kaldıysa hatırlatın.

Ergün Kösem 2021-06-27 16:41:29

Tolga bey noterden devir yapmadığınız sürece sonradan fikir değiştirip mke'den almak için satın alma belgesi de talep edebilirsiniz.

Tolga koç 2021-06-27 12:07:38

Ergün hocam anladığım kadarıyla devir işlemi için tahkikat süresi başlamadan önce silahı devir edecek kişi ve alacak kişi bağlı bulunduğu jandarma veya emniyete gitmesi gerekiyor peki hocam diyelim ki devir işlemi icin başlattık sonra aksilik oldu ama tahkikat bitti sonrasında devir değilde MKE den alma hakkım oluyor mu satın alma belgesi verirler mi

Mehmet Demir 2021-06-27 02:10:31

Ergün Bey Merhabalar. Şehir dışına ruhsatlı silahımı devredeceğim. İşlemler devralanın ikametgah yerinde oluyor anladığım. İşimden dolayı sürekli gidip gelemeyeceğim. Kaç defa alıcının şehrine gitmem gerekir? İlk devreden dilekçemi alıcak kişi ben olmadan bulunduğu il emniyetine başvurabilir mi? Alacak kişiye emniyet noter belgesi verdi diyelim. Noter işlemi benm bulunduğum şehirde olabilir değil mi? Noterde sözleşmeyi imzaladık diyelim alacak kişi ikametgahı bulunan emniyete sözleşmeyi teslim etti. Silah tespiti için benm götürmem gerekecek değil mi? Ya da silah tespiti ne zaman yapılır? Yol belgesini alacak kişiye verirler mi bana ulaştırması için. Ve son olarak alacak kişiye aynı gün geçiçi ruhsatı çıkartırlar mı ve ben silahı teslim edebilir mym? Çok oldu biliyorum daha önce yapmadığımdan kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim

Ergün Kösem 2021-06-26 19:53:56

Tolga bey merhaba, öncelikle siz hazırlanması gereken evrakları toparlayın (hangi evrakların hazırlanacağını sitemizde bulabilirsiniz). Sonra ikamet ettiğiniz yer polis bölgesi ise Emniyet Müdürlüğüne, jandarma bölgesi ise Jandarma Komutanlığına müracaat edin. Müracaata giderken abiniz de ruhsatı ile birlikte gelecek ya da kendi gelemeyecekse noterden vekalet verdiği kişiyle gideceksiniz. Sonra müracaat ettiğiniz birim tahkikat yapacak ve ruhsat almaya engel durumunuz yok ise noter devir sözleşmesi hazırlayıp size verecek. O belge ile notere gidip devir işlemini yapıp sözleşmeyle birlikte tekrar müracaatınızı yaptığınız yere gideceksiniz. Oradan size geçici ruhsat verecekler. Yaklaşık 10 gün içinde adresinize asıl ruhsat gönderilecek. İşlemler bu şekilde olacak.

Tolga koç 2021-06-26 18:34:18

Ergün hocam merhaba uzman çavuş abimde taşıma ruhsatlı silahı var ben ise sivilim ve bulundurma ruhsatı alabiliyorum taşıma ruhsatlı silahı bulundurma ya devretmek için yapmamız gereken işlemler nedir yardımcı olurmusunuz ?teşekkürler

Ergün Kösem 2021-06-21 13:32:53

Rica ederim Adem bey. İyi günler dilerim.

Adem gökler 2021-06-21 10:05:12

Ergun bey paylaşmış oldugunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim

Ergün Kösem 2021-06-21 09:46:40

Serdar bey merhaba, bulundurma ruhsatı için İlçe Emniyet Müdürlüğüne, taşıma ruhsatı için İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat edeceksiniz.

Serdar alagöz 2021-06-21 06:49:46

Selam Ergün bey tabanca ruhsati icin basvuruda bulunucam. Bulundugum ilin emniyet mudurlugunemi yoksa ilce emniyetemi basvurmam gerek acaba.

Ergün Kösem 2021-06-21 06:31:36

Yavuz bey karşı taraf ikamet ettiği yerin Emniyet Müdürlüğünden noter devri için noter devir belgesi alacak, siz herhangi bir belge almayacaksınız. Noter devrinden sonra noter devir sözleşmesi ile tekrar belgeyi aldığı yere gidip sözleşmeyi teslim edecek, kendisine geçici ruhsat verilecek, şahsın adresine asıl ruhsat gönderilecek. Karşı taraf bunları yaptığı zaman silah sizin üzerinizden düşecek ve o kişi adına ruhsatlandırılmış olacak. Bunlara dikkat edin.

Yavuz kaçan 2021-06-21 02:32:52

Merhaba ruhsatli silahimi bulundugum ilden baska ilde olan birisine devir edicem. Kendisinin silah satin alma belgesi ve devir belgesi mevcut. Benim de bulundugum ilden emniyetten devir etme belgesi almam gerekiyormu. Noter satisindan sonra silah uzerimden ne kadar zamanda düşer. Daha sonra benim emniyete bildirmem gerekiyormu. Bilgi verirseniz çok memnun olurum. Teşekkürler.

Ergün Kösem 2021-06-19 07:48:45

Adem bey merhaba, noterden devir yaptıktan sonra devir sözleşmesini ve sizin ruhsatı karşı taraf ruhsat alacağı yere götürüp verecek. Sözleşmeden almak ve saklamak zorunda değilsiniz ama bir nüsha alayım bulunsun diye düşünüyorsanız bir fotokopi alabilirsiniz. Sözleşmenin aslı zaten karşı tarafın silah dosyasına konulacak.

Adem gökler 2021-06-18 23:28:42

Merhabalar ruhsatli silahimi baska ilden birisine devredecem. Kendisiyle noterden devir gerceklestikten sonra benim yapmam gereken islem nedir acaba. Noter devir evrakinin bi ornegini almam kerekiyormu rusat kartimi geri emniyete teslim edecekmiyim. Bilgilendirirdeniz com sevinirim. Teşekkürler

Ergün Kösem 2021-06-14 22:16:00

Kadir bey siz başka şehirde olan birinden silah devir alacaksanız süreç şöyle olacak. Siz Emniyet'e başvurup Emniyet Müdürlüğü size noter devir belgesi ile silah nakil belgesi verecek. Notere gidip devir işlemi yapacaksınız. Silah nakil belgesi ile birlikte gidip silahı alıp tekrar ruhsat alacağınız birime getirerek silahı göstereceksiniz.

Kadir Ataş 2021-06-14 21:12:15

Ergün bey şehir dışından silah devir işlemi Nasıl oluyor acaba bilgilendirme yapabilirmisiniz.Silahı nasıl getiririm bulunduğum şehre izinler Nasıl alınıyor.. teşekkürler

Kadir Ataş 2021-06-14 21:07:55

Kadir Ataş 2021-06-14 21:07:54

Ergün Kösem 2021-05-27 21:34:23

Zafer bey merhaba, devir aldığınız silahı bir başkasına devir etmek için herhangi bir sürenin geçmesine gerek yoktur. Bugün devir aldığınız silahı dilerseniz yarın devir edebilirsiniz. Saygılarımla.

Zafer Aydoğ 2021-05-27 21:13:04

İyi günler hocam bi sorum olacaktı ben arkadaşımdan yeni silah deve aldım ve başkasına satmak istiyorum hemen satabilir miyim yoksa belli bir süresi mevcutmudur

Ergün Kösem 2021-03-12 12:40:48

Rica ederim Vedat bey, iyi günler dilerim.

Vedat Beker 2021-03-12 11:16:22

Merhaba Ergün Bey, Bana çok yardımcı oldunuz çok teşekkür eder,iyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla,

Vedat Beker 2021-03-12 11:16:20

Merhaba Ergün Bey, Bana çok yardımcı oldunuz çok teşekkür eder,iyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla,

Ergün Kösem 2021-03-10 11:04:01

Vedat bey merhaba, noter devir belgesi ile birlikte silah nakil belgesi de verecekler size Emniyet'ten. Noter devrini yaptıktan sonra silahı nakil belgesi ile İstanbul'a götüreceksiniz. Noter sözleşmesi ve silahla birlikte tekrar Emniyet'e gideceksiniz. Orada silahın markası, çapı ve seri numarasını inceleyip tekrar size verecekler. Özetle, Noter devrinden sonra en geç 60 gün içinde Emniyet'e gitmeyi unutmayın.

Vedat Beker 2021-03-09 23:42:11

Merhabalar Ergün Bey, Kendim İstanbul’da ikamet ediyorum Silahı Giresun’dan devir alacağım. Noter devrinden sonra silahı ve Noter devir sözleşmesi ile İstanbul’a götürüp Emniyet’e tekrar müracat Etmem gerekiyor değilmi yanlış birşey yapmak istemem. Kısa bilginize ihtiyacım var Peşinen teşekkür ederim. Saygılarımla

Fatih keskin 2021-03-04 13:05:50

Merhabalar benim yavuz silahım var taşımalı. Devretmek istiyorum .almak isteyen iletişime geçebilir. 05314275969

Ergün Kösem 2021-03-03 00:16:46

Vedat bey merhaba, silahı devir eden şahıs ile birlikte herhangi bir notere gidip devir işlemini gerçekleştirin. Noter devir belgesi 6 ay geçerlidir unutmayın. Noter devrinden sonra Emniyete tekrar gidin ve devir sözleşmesini teslim edin. Şunu da unutmayın, noterde devir işlemi yaptıktan sonra en geç 60 gün içinde devir sözleşmesini emniyete teslim etmelisiniz. Aksi halde geçerli olmaz.

Vedat Beker 2021-03-02 22:30:29

Merhabalar, Arkadaşımdan silah devir almak için Emniyet’e müracaat yaptım. Bana Noter devir belgesi verildi. Şimdi ne yapmam gerekir. Peşinen teşekkür ederim. Saygılarımla,


Sende Birşeyler De!

Success/Error Message Goes Here
Yukarı