dimg/yazi/20193248542701623143tabanca ruhsatı.jpg

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021.

Silah taşıma ruhsatı nedir? Taşıma ruhsatı nerelerde geçerlidir? Harç ne kadardır? Şehit yakınları silah taşıma ruhsatı alabilir mi?  Bu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Silah bulundurma ve taşıma ruhsatları 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun ve bu Kanun'a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe göre verilir. 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte kimlerin bulundurma ve taşıma ruhsatı alabileceği, hangi belgelerin isteneceği gibi hususlar belirtilmiştir.

Silah taşıma ruhsatı nedir: 6136 Sayılı Kanun’a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte taşıma ruhsatı; “Ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belge” olarak tanımlanmıştır.

Silah taşıma ruhsatı nerelerde geçerlidir: Bu sorunun cevabı için yine 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe bakmamız gerekir. Yönetmeliğin "Taşıma Ruhsatı Verilmesi" başlıklı 5.maddesi; “Taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun, Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen yerler haricinde her yerde ve her zaman geçerlidir…” hükmüne amirdir. Genel olarak taşıma ruhsatlı silahlar 6136 Sayılı Kanun’un Ek-1.maddesinde belirtilen yerler haricinde taşınabilmekte ise de bazı kişiler sadece görev yaptığı yerde ve görevli olduğu saatlerde silahını taşıyabilir (örneğin mutemet gibi).

Silahla girilemeyecek yerler: 6136 Sayılı Kanun’un Ek-1.maddesi nedir? Yani nerelere silahla girilemez. 6136 Sayılı Kanun’un Ek-1.maddesini irdelediğimizde; duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde ateşli silahların taşınamayacağını görmekteyiz.

Silah taşıma ruhsatı kaç yıllıktır: Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatları ile Emekli Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatları hariç olmak üzere silah taşıma ruhsatları verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Silah taşıma ruhsat harcı ne kadar: Harçtan muaf olan kişiler hariç olmak üzere 2021 yılında silah taşıma ruhsatı almak isteyenler ve ruhsatını yeniletmek isteyenler 7.606 TL harç ödeyecektir. Harç 5 yıllıktır ve ruhsat müracaatında bulunmadan önce Vergi Dairesi Müdürlüğüne yatırılır.

Silah taşıma ruhsatı almak için nereye başvurulur: Ruhsat işlemlerinde yerleşim yeri adresi (birinci adres) esas alınır. Silah taşıma ruhsatı talebinde bulunan kişiler üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ve istenen belgelerle birlikte ikametinin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat ederler. Şöyle ki; polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenler Emniyet Müdürlüğüne, jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenler ise Jandarma Komutanlığına müracaat edecektir.

Şehit yakınları silah taşıma ruhsatı alabilir mi: Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına;

- Durumları 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 16.maddesinde belirtilen engel hallere girmiyorsa,

- 21 yaşını doldurmuşlarsa,

- Sağlık yönünden engel halleri bulunmuyorsa,

- 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borçları yok ise, aşağıda yazılı belgeleri ibraz etmek kaydıyla harç ödemeden 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 7.maddesi (b) bendine istinaden silah taşıma ruhsatı verilebilir.

İSTENEN BELGELER:

1) Valilik makamına dilekçe,

2) Şehidin hayatını kaybetmesine ilişkin olaya dair birim yazısı,

3) Şehitlik durumunu gösteren belge,                                              

4) Şehidin veraset ilamı,       

5) İlk defa silah ruhsat başvurusu yapanlar silah ruhsatı almasında sakınca olmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu (ilk defa silah ruhsat başvurusu yapanlardan sağlık kurulu raporu istenir. Ruhsatı olup ta yeniletmek isteyenler covid-19 tedbirleri kapsamında ikinci bir talimata kadar sağlık kurulu raporu almayacak, ancak tedbirler kalktıktan sonra rapor alacaklardır),

6) 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge (Vergi Dairesi Müdürlüğünden),

7) Biometrik fotoğraf,            

8) Şehidin birden fazla mirasçı var ise, silah ruhsatı almak isteyen mirasçı lehine diğerlerinin muvafakat vermesi gerekir. Bu nedenle müracaat esnasında tüm mirasçıların hazır bulunması ya da silah ruhsatı alacak mirasçı lehine noterden muvafakat verilmesi gerekir. 

Ruhsat kart ücreti ne kadar: Silah ruhsatları için Ziraat Bankası şubelerine kart ücreti yatırmak gerekiyor. 2021 yılında kart ücreti 60 TL'dir. Bazı vatandaşlar "kart ücretini ilk başta yatırıp ruhsat müracaatına giderken dekontu götürelim mi?" diye soruyor. Öyle yapabilirsiniz ama bir aksilik olur da ruhsat alamayacak olursanız kart ücretini geri alamayabilir ya da almak için uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden önce ruhsat için müracaat etmeniz, ruhsat almanıza engel bir durumun olmadığını öğrendikten sonra kart ücretini yatırmanız daha uygun olabilir.                    

Önemli bir husus: Görev dışında şehit olanların yakınları bu kapsama girmez. Şehitten intikal eden tüm silahlar harçtan muaftır. İntikal eden silahın daha sonra başka bir mirasçıya devri halinde de harçtan muaftır.

Silah ruhsat verilmesine engel haller (Yönetmeliğin 16.maddesi):

a) Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlar,  

b) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenlere veya silahın muhafazasındaki ihmali ya da kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar,

c) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlar,

d) Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, her türlü kaçakçılık, bilişim alanındaki suçlar, ihaleye fesat karıştırma, yağma, uyuşturucu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282.maddesi 2.fıkrası hariç olmak üzere suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme ya da üye olma, insan ticareti, organ ve doku ticareti, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme veya patlayıcı madde kullanma, fuhuş, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, kasten öldürme, silahla kasten yaralama veya çocukların cinsel istismarı suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlar,

e) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan mahkum olanlar

f) Taksirle veya basın ve yayın yoluyla işlenenler hariç olmak üzere değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden 2’den fazla suçtan dolayı mahkum olanlar,

g) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için mahkum olanlar,

h) 6136 Sayılı Kanunun 4.maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı mahkum olanlar,

ı) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,

i) Spor maksatlı olarak spor federasyonlarının demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar,

j) Mahkeme kararı ile veya haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlar, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 6413 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 16.maddesinin 3.fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun mülga 15.maddesi uyarınca disiplinsizlik ya da ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12.maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16.maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2.maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları ya da mahkeme kararıyla veya kanuni düzenleme ile meslekten ya da Devlet memurluğundan çıkarılanlar veya haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler ya da milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlar,

k) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,

l) Psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıkları olanlar,

m) 21 yaşını bitirmemiş olanlar,

n) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlere tedbir kararı süresince.

SONUÇ: Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına; durumları 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 16.maddesinde belirtilen engel hallere girmiyorsa, 21 yaşını doldurmuşlarsa, sağlık yönünden engel halleri bulunmuyorsa, 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borçları yok ise 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 7.maddesi (b) bendine istinaden harçsız silah taşıma ruhsatı verilebilir.

Ergün Kösem 2021-11-10 18:47:40

Yusuf bey elinizde bununla ilgili evraklar varsa mailden gönderin. Bakıp bilgi verelim.

Yusuf gök 2021-11-10 15:00:47

Merhaba benim babam Kıbrıs şehidi taşımalı silah ruhsatı vergiden muafmı Kıbrıs şehit yakınları na vergi varmı

Ergün Kösem 2021-10-14 22:15:43

Bekir bey merhaba, şehit yakınları ile ilgili bir değişiklik yapılmadı. Yönetmeliğin eski halindeki hükümler aynen devam ediyor.

Bekir SERDAROĞLU 2021-10-14 21:55:50

5434 sayılı kanuna göre şehit oğluyum silah ruhsati için müracaat ettiğimde iç hizmet kapsamına girmediğinden hak sahibi olamadigimi söylemişlerdi yeni düzenlemeden yararlanabilir miyim. Teşekürler

Ergün Kösem 2021-08-31 10:59:23

Murat bey merhaba, 5233 sayılı Kanuna göre aylık bağlananlar silah ruhsat harcından muaf değildir. Ancak konuyu biraz daha açarsanız net bir şey söyleyebilirim. Şehit/malul yakınımısınız? Olay nedir? Şehit/malul sivil midir?

Murat KARAKUŞ 2021-08-31 10:34:40

5233 sayılı kanuna göre aylık bağlananlar harç ödemeden silah ruhsatı alabilirmi.

Ergün Kösem 2021-08-26 23:54:14

Bekir bey merhaba, şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların, er ve erbaşların ana, baba, eş ya da çocukları harç ödemeden taşıma ruhsatı alabilir. 6136 sayılı Kanun ve 91-1779 karar sayılı yönetmeliğe göre şehit kardeşi bu haktan yararlanamaz.

bekir gümüş 2021-08-26 22:57:54

ben şehit kardeşiyim annem ve babam sağ feragatname vererek harçsız taşıma ruhsatlı silah alma yetkilerini bana devredebilirler mi acaba

Ergün Kösem 2021-07-28 17:23:51

Hüseyin bey merhaba, sorunuzu tam olarak anlayamadım. Dilerseniz telefon numaranızı yazın. Yardımcı olayım.

Hüseyin GÖKDUMAN 2021-07-28 16:51:56

5434/45 sk ordu vazife malülü olarak emekliydim. Sgk ya 2330 sk geçerek gazi ünvanı almak için dava açtım ve kazandım. Şuan sgk da işlemlerim devam ediyor. Silah taşıma ruhsatı alabilirmiyim? Alma hakkım varsa bir dilekçe örneği rica edebilirmiyim? Teşekkür ederim.

Ergün Kösem 2021-07-24 14:48:45

Tamamdır Latif bey.

Latif saridemir 2021-07-24 03:22:42

5434/45 vazife malülü şehit sayılmıştır ben silah ruhsatı almak istiyorum babam vatani görevini yaparken jandarma er olarak şehit olmuş silah ruhsatı vergisinde muafmıyım acaba bu konuyla alakalı bana yardımcı olabilir misiniz iletişim 05393501246

Ergün Kösem 2021-07-22 10:57:14

Latif bey merhaba, telefon numaranızı uzmanruhsat@gmail.com isimli mail adresimize gönderirseniz arayıp yardımcı olabilirim. Bayramınız kutlu olsun.

Latif saridemir 2021-07-22 01:35:22

Mrb babam 5434/45 _5510/47 sayılı kanuna göre vazife malülü er olarak şehit sayılmış ben şehit çocuğuyum benden başka ne abim nede kardeşlerim var anlayacağınız şehidin tek çocuğuyum silah ruhsatı almak istiyorum silah vergisinden muafmıyım acaba bu konuyla alakalı bana yardımcı olabilir misiniz saygılar

Ergün Kösem 2021-07-08 16:46:42

İmdat bey sivil şehit oğlu olduğunuz için harçsız silah taşıma ruhsatı alamazsınız. Harç ödeyip taşıma ruhsatı talebinde bulunabilirsiniz. Ancak verilip verilmemesi İl Valisinin takdirindedir.

imdat yıldız 2021-07-08 15:04:28

merhaba >babam sivil şehit terör mağdurudur şehit oğluyum şuan devletimiz bana kamu işi verdi ve silah taşımak istiyorum yardımcı olun lütfen

Ergün Kösem 2021-07-05 11:44:01

İlker bey merhaba, uzmanruhsat@gmail.com isimli mail adresimize mail adresinizi yazın, size oradan göndereyim.

İlker özmen 2021-07-05 10:57:36

Merhaba şehit yakınlarından istenen feragatname örneği nereden ulaşabilirim?

Ergün Kösem 2021-06-27 16:48:39

Ahmet bey şehit yakınlarının harçtan muaf olması için şehidin kamu görevlisi, korucu, er ve erbaş olması gerekir. Bunların yakınları harçtan muaftır. Sivil şehit yakınları silah ruhsat harcından muaf değildir.

Ahmet Tetik 2021-06-27 02:00:36

1990 yılı Muş şeker fabrikası iş çıkışınd pkk nın yol kesme sonucu babam ve amcam şehit edilmişti[sivil şehit]deniyormuş anneme maaş bağlandı ve yakın yıllarda da tanınan haklardan dolayıda aile bireylerinden biride işe yerleştirildi silah taşıma ruhsatı almak için SGK dan talep etiğim belgede 5233 sayılı kanuna göre aylık bağlananlar harp malüllüğü vazife malülüğü kapsamında olduğu tespit edilmiştir yazıyor ruhsat birimine gitiğimde de harç ödemem gerektiğini söylediler haklarımız tam olarak nelerdir sivil şehit hakları varmı yokmu lütfen bu konuda yardımcı olursanız sevinirim saygılarımla

Ergün Kösem 2021-06-17 17:42:45

Halil bey merhaba, bu konu ile ilgili birkaç sorum olacak. 1) Babanız şehit olduğunda muhtar mıydı, muhtarlığı bitmiş miydi? 2) Babanız için şehitlik belgesi düzenlendi mi? 3) Annenize ya da size maaş bağlandı mı? Bağlandıysa hangi Kanun'a istinaden bağlandı? Bu soruların cevabını net olarak yazarsanız ona göre size bir cevap verebilirim. Sizin konu bunlara bağlı.

Halil bil 2021-06-17 14:50:56

Merhaba benim babam da muhtardı köyde PKK baskınından dolayı görev başında şehit oldu ve ben kadro aldım silah başvurusunda bulundum benim kimi kabul etmedi muhtar sivil şehit sayılıyormuş dediler halbuki görevli idi ve görev başında şehit oldu bana yardımcı okurmuşsunuz

Ergün Kösem 2021-05-20 10:25:09

Muhittin bey merhaba, şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile er ve erbaşların EŞ, ÇOCUK, ANNE veya BABALARI harçsız silah taşıma ruhsatı alabilir. Ama şunu belirtmek lazım. Hem eşi, hem çocukları, hem anne veya babası aynı anda alamaz. Bunlardan birisi harçsız silah taşıma ruhsatı alabilir. Mesela siz bu haktan yararlanmak isterseniz diğer mirasçılar kendi haklarından feragat etmek zorundadır. İstenen belgeler yukarıda belirtilmiştir. Bu belgeleri hazırlayıp ikamet ettiğiniz yerin Valiliğine başvurun. Saygılarımla.

Muhitdin Türk 2021-05-20 00:43:07

5510/47kanunudan Baba'nın şehitliğini 31 sonra mahkeme yolu ile kazandım ben taşıma ruhsatı alabilirim hayırlı günler

Muhitdin Türk 2021-05-20 00:41:12

5510/47kanunudan Baba'nın şehitliğini 31 sonra mahkeme yolu ile kazandım ben taşıma ruhsatı alabilirim hayırlı günler

Ergün Kösem 2021-04-18 14:53:43

Rica ederim Serkan bey, siz bizim baştacımızsınız. Selam ve Saygılarımla.

SEEKAN ERSİN 2021-04-18 14:43:14

Ergün KÖSEM Bey vermiş olduğunuz bilgiden ilgi ve alakanızdan dolayı çok Teşekkürler. Saygılar.

Ergün Kösem 2021-04-17 17:50:09

Serkan bey merhaba, öncelikle başınız sağ olsun. Babanıza rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Sorunuza gelince; şehidin anne, baba, eş veya çocuklarından biri harç ödemeden silah taşıma ruhsatı alabilir. Anneniz harç ödemeden bu haktan yararlanmış. Siz harçlı olarak taşıma ruhsatı talebinde tabiki bulunabilirsiniz ancak 91/1779 karar sayılı yönetmeliğin 7/a maddesine istinaden yani can güvenliği gerekçesiyle taşıma ruhsatı talep edebilirsiniz. Şunu hatırlatmak isterim, can güvenliği gerekçesiyle taşıma ruhsatı verip vermemek Sayın Vali'nin takdirindedir. Genelde başvurular olumsuz sonuçlanır ancak siz şehit çocuğu olduğunuz için olumlu olma şansı daha fazladır. O yüzden sitemizde can güvenliği yazısını bulun, istenen belgeler orada yazılı, o evrakları hazırlayıp müracaatınızı yapın. Dilekçenizde şehit çocuğu olduğunuzu mutlaka belirtin. Hatta babanızın şehit olduğu olayla ilgili evrakları da dilekçeye ekleyin.

SERKAN ERSİN 2021-04-17 14:53:03

Merhabalar Şehit çocuğuyum.Annem 2000 yılında taşıma ruhsatlı silah aldı vergiden muaf Kenim Kamuda çalışıyorum Ben şehidin oğlu olarak vergisini ödiyerek taşıma ruhsatlı silah alabilirmiyim. Yani Şehit yakınlarına tanınan taşıma ruhsatlı silah alma hakkı bir defaya mahsuz vergiden muaf olduğuna göre.Şehidin diğer yakını vergisini ödiyerek taşıma ruhsatlı silahı şehit yakını olduğu için alabilme hakkı varmıdır. saygılar.

Ergün Kösem 2021-04-01 09:34:48

Rasim bey merhaba, başınız sağ olsun, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Sorunuza gelince, yukarıda da belirttiğim üzere şehitlerin ana, baba, eş veya çocukları ruhsat almaya engel halleri olmaması kaydıyla harçsız silah taşıma ruhsatı alabilir. Şehidimizin 1 kızı var demişsiniz, bu durumda kızı isterse ve ruhsat almasında sakınca yoksa harç ödemeden silah taşıma ruhsatı alabilir. Kanun ve yönetmelik ana, baba, eş veya çocukları dediği için şehidin kardeşi bu kapsama girmez. Yani şehidin kızı hakkından ancak şehidin anası, babası veya çocukları lehine feragat edebilir. Ama şehidin kardeşi lehine hakkından feragat edemez. Yani özetle, şehidin kardeşi harçsız silah taşıma ruhsatı alamaz. Saygılarımla.

Rasim 2021-04-01 05:43:21

Öncelikle bizi bilgendirdiğiniz için çok teşekkür ederim.benim abem askerde şehit oldu sadece bir kızı var.bu kız amcasına feraget edebilir mi.Amcası olarak silah ruhsatı alabilirmi

Ergün Kösem 2021-03-19 13:33:37

Musa bey merhaba, öncelikle başınız sağ olsun. Rabbim rahmet eylesin. Babanız askerde şehit oldu ise siz oğlu olarak harçsız silah taşıma ruhsatı alabilirsiniz. Yukarıda hangi belgelerin hazırlanması gerektiğini belirttik. Onlara bakın. Saygılarımla.

Musa Basan 2021-03-19 09:53:24

Iyi gunler benim babam askerde vazife malulu sehidi oldu ben tek cocugum ben silah tasima ruhsati alabilirmiyim

Ergün Kösem 2021-03-01 23:52:38

Ümit bey merhaba, öncelikle başınız sağ olsun. Babanıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sorunuza gelince: 2019 yılında yapılan bir değişiklikle Kore ve Kıbrıs gazilerine harçsız silah taşıma hakkı verildi. Ancak bu hak gazilerin kendilerine verildi ve tek istisnası silah taşıma ruhsatı alamayacak derecede malul olan gazilerin yakınlarına yani eş, çocuk, anne veya babalarından birine de böyle bir hak tanındı. 6136 Sayılı Kanun ve 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe baktığımızda şehitlerin anne, baba, eş veya çocuklarından biri harçsız silah taşıma ruhsatı alabilirken, vefat eden gazilerin yakınlarına böyle bir imkan olmadığını söyleyebilirim. Yani ilgili Kanun ve Yönetmeliğe göre vefat eden gazilerin yakınları harçsız silah taşıma ruhsatı alamıyor. Eğer bulundurma ruhsatı almanıza engel bir durumunuz yoksa harç ödemek kaydıyla bulundurma ruhsatı alabilirsiniz. Bulundurma ruhsatı harcı 5 yıllıktır ve 2.434 TL'dir. Hangi belgelerin isteneceği sitemizde belirtilmiştir. Tekrar size başsağlığı diliyorum. Saygılarımla.

Ümit düzenli 2021-03-01 22:44:33

Merhaba benim babam kırbrıs gazisi (mamulen gazi)ve taşımalı silahı vardı 20 gün önce Coronadan hayatını kaybetti evde bekar ve yanında duran tek çocuğuyum diyer çocukları başka yerlerde babamın ömrü yetmedi ve ben devam ettirmek istiyorum taşımalı silah almak istiyorum ne yapmalıyım bilgilendirirmisiniz 32 yaşındayım

Ergün Kösem 2020-12-05 17:23:33

İlker bey şehit kamu görevlilerinin anne, baba, eş veya çocukları harçsız silah ruhsatı hakkından yararlanabiliyor. Ancak maalesef gazilerin yakınları bu haktan faydalanamıyor. Gazilerin sadece kendisi harç ödemiyor.

İlker özmen 2020-12-05 15:30:10

Merhaba babam Kıbrıs gazisiydi 30 yıl önce kaybettim 07.11.2019 sayılı Resmi gazetedeki düzenlemeye göre harcsız bulundurma ruhsatı alabilirmiyim?

Ergün Kösem 2020-10-12 22:05:53

Mehmet bey merhaba, şehidin anne, baba, eş veya çocuklarından birisi harçsız silah taşıma ruhsatı alabilir. Bunun için yukarıda yazılı kısmı okuyun ve hazırlanması gereken evraklarla birlikte ikametinizin bağlı bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne müracaat edin.

Mehmet 2020-10-12 19:05:08

Şehit oğluyum ruhsatlı silah taşımak istiyorum

Ergün Kösem 2020-09-13 21:31:52

Merhaba, gazilerin sadece kendisi harçsız silah taşıma ruhsatı alabilir. Eğer babanız hayatta olsaydı ve rahatsızlığından dolayı silah ruhsatı alamasaydı o zaman siz taşıma ruhsatı alabilirdiniz. Ama vefat ettiği için maalesef siz taşıma ruhsatı hakkından yararlanamıyorsunuz.

Irfan Öztürk 2020-09-13 19:31:44

Babam kore gazisi rahmet etti annem onun hukukundan yararlanıyor maaşını alıyor ve ağır yatalak yüzde 90 raporu var ben onun vasisiyim benim silah taşıma hakkım olabilir mi

Irfan Öztürk 2020-09-13 19:31:29

Babam kore gazisi rahmet etti annem onun hukukundan yararlanıyor maaşını alıyor ve ağır yatalak yüzde 90 raporu var ben onun vasisiyim benim silah taşıma hakkım olabilir mi

Ergün Kösem 2020-08-28 22:59:38

Raif bey merhaba, Diğer şehit yakınlarından her ruhsat yeniletmede feragat almanız gerekir. Çünkü ola ki onlardan biri kendi adına ruhsat almak isteyebilir. Şehidin anne, baba, eş veya çocuklarından sadece biri harçsız silah taşıma ruhsatı alabildiği için bu feragatı istiyorlar.

Raif 2020-08-28 20:37:33

Selam ben şehit çocuğuyum beş yıl önce silah taşıma İçin tüm aile fertlerinden feragat aldım Ve taşıma ruhsatı aldım Yeni beş yılım doldu emniyetteki görevli tekrar benden feragat istiyor Bu süreç hep böyle mi işliyor acaba bu konuda bir yol göstereniz çok memnun olurum.

Ergün Kösem 2020-06-27 19:17:09

Hulusi bey, şehidin sadece anne, baba, eş veya çocukları harç ödemeden silah taşıma ruhsatı alabilir. Yukarıda saydığım kişilere vasi tayin edilse bile, vasi o kişinin hakkını kullanamaz, yani harçsız silah taşıma ruhsatı alamaz. Arazi konusuna gelince, sitemizde bu konu da var. Arazi sahiplerinin silah taşıma ruhsatı ayrı bir konudur. Onu yine sitemizde bulabilirsiniz.

Hulisi celik 2020-06-26 23:04:07

Kısıtlı olduğu için vasi tayin edildigim şehit annesi ve başka kimsesi bulunmayan, halamin adına ruhsatlı silah alabilir miyim. Dağ köyünde arazileri mevcuttur.

Hulisi celik 2020-06-26 23:03:48

Kısıtlı olduğu için vasi tayin edildigim şehit annesi ve başka kimsesi bulunmayan, halamin adına ruhsatlı silah alabilir miyim. Dağ köyünde arazileri mevcuttur.


Sende Birşeyler De!

Success/Error Message Goes Here
Yukarı