dimg/yazi/31564247242522827360Adsız.jpg

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2021.

Yivsiz av tüfeği nedir? Bu tüfekler için ruhsat gerekir mi? Ruhsatsız av tüfeği taşımanın cezası var mıdır? Bu soruların cevabına geçmeden önce yivsiz av tüfeğinin tanımına bakıp ilgili mevzuatı inceleyelim.

Yivsiz av tüfeği nedir: 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun'un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te yivsiz av tüfeği; "Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv-set bulunmayan tüfekler" şeklinde tanımlanmıştır.

Yivsiz av tüfekleri ruhsata tabi midir: Yivsiz av tüfekleri 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun ile bu Kanun’a istinaden çıkarılan 2521 sayılı Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılır. Dolayısıyla yivsiz av tüfekleri ruhsata tabidir.

Yivsiz av tüfeği ruhsatı için gerekli şartlar nelerdir: Yivsiz av tüfeklerinin 2521 Sayılı Kanun ve bu Kanun’un uygulanmasına ilişkin Yönetmelik gereğince ruhsatlandırılması gerektiğini belirtmiştik. Peki yivsiz tüfek ruhsatnamesi alabilmek için gerekli şartlar nelerdir? Ya da kimler yivsiz tüfek ruhsatnamesi alabilir?

Bu soruların cevabı için 2521 Sayılı Yönetmeliğe bakmamız gerekiyor. Buna göre yivsiz tüfek ruhsatnamesi alabilmek için gerekli şartlar şunlardır:

- Şahsın durumu 2521 Sayılı Yönetmeliğin 14.maddesinde belirtilen engel hallere girmeyecek (14.maddedeki engel haller aşağıda belirtilecektir),

- 18 yaşını doldurmuş olacak,

- Sağlık yönünden engel hali bulunmayacak,

- 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmayacak.

Yivsiz tüfek ruhsatnamesi almaya engel haller (14.Madde):

Aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere ruhsat verilmez.

a) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,

b) Ruhsatlı silahı ile suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve/veya kusuru neticesi başkaları tarafından suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olanlar,

c) Haklarında kamu davası açılmamış olsa bile zorunlu olmadığı halde meskun mahalde veya civarında yada umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,

d) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikinden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

e) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç iki yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri amaçlarla yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik etme suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,

f) 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümlerine aykırı fiillerden dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

g) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12,13,14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı yasak aletlerden birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

h) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,

ı) Kısıtlı olanlar ile Kamu hizmetinden yasaklılar,

i) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,

j) 18 yaşını bitirmemiş olanlar.

Yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak için nereye başvurulur: 18 yaşını bitiren ve yukarıda belirtilen şartlara haiz şahıslar 2521 sayılı Kanun ile bu Kanunun uygulanmasına dair Yönetmelik gereğince istenen belgeleri hazırlayarak ikamet ettikleri mahallin kolluk kuvvetine müracaat ederler. Polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenler Emniyet Müdürlüğüne, jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenler ise Jandarma Komutanlığına başvurduktan sonra ruhsat almaya engel durumları olmayanlara yivsiz tüfek ruhsatnamesi verilir.

Yivsiz tüfek ruhsatnamesi için istenen belgeler nelerdir:

1) Dilekçe,

2) Yivsiz av tüfeği ruhsatı almasında sakınca olmadığına dair sağlık raporu (Aile Hekimliğinden/Sağlık Ocağından),

3) 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge (Vergi Dairesi Müdürlüğünden),

4) Yivsiz tüfek ruhsatnamesi harç makbuzu (2021 yılı harcı 58,90 TL olup, harç Vergi Dairesine yatırılır),

5) Biometrik fotoğraf.

Yivsiz tüfek ruhsatnamesi kaç yıl geçerlidir: Yivsiz tüfek ruhsatnamesi verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Yivsiz tüfek ruhsatnamesi nerelerde geçerlidir: Yivsiz tüfek ruhsatnamesi, tüfek sahibine, bulundurma ve meskun mahaller dışında kırsal alanda taşıma yetkisi sağlar. Söz konusu tüfekler köy, kasaba veya şehir içinde boş olarak torba veya kılıf içerisinde ya da araçların bagajında taşınabilir.

Ruhsatsız av tüfeği taşımanın cezası nedir: 2521 Sayılı Kanun'un 13.maddesinde; mülkiyeti kendisine ait olsun ya da olmasın; yivsiz tüfek ruhsatnamesi olmadan yivsiz tüfek bulunduran, taşıyan, nakleden veya satışına aracılık eden kişilere her tüfek için idari para cezası verileceği, ruhsatname işlemleri tamamlanıncaya kadar tüfeğin muhafaza altına alınacağı, muhafaza altına alındıktan itibaren bir ay içinde ruhsatname işlemlerinin tamamlanmaması veya menşeini ispata yarar belge ibraz edilmemesi hâlinde, tüfeğin mülkiyetinin kamuya geçirileceği belirtilmiştir. Ruhsatsız av tüfeği taşıyanlara 2020 yılında 866 TL idarî para cezası uygulanmakta idi. 01/01/2021 tarihinden itibaren idari para cezaları %9,11 oranında artırılmıştır. Dolayısıyla uygulanacak olan idari para cezası 944 TL olmuştur.

SONUÇ: Netice itibariyle, yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi almadan ruhsatsız av tüfeği taşıyanlara 944 TL idari para cezası uygulanır ve ruhsatname işlemleri tamamlanıncaya kadar tüfek muhafaza altına alınır.

Son Söz: Sorularınızı alt bölümde bulunan yorum kısmına ya da menü kısmının "İletişim" bölümünde açılacak sayfaya yazabilirsiniz.  

2020-04-16 21:38:05

Sayın Okur, Yivsiz Tüfek Ruhsatınızın günü geçse de ruhsatınızı daha sonra da yenileyebilirsiniz. Yenileme işlemleri için; 1) T.C kimlik numarası ile sabıka kaydına ilişkin beyanın yer aldığı dilekçe, 2) 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge (Vergi Dairesi Müdürlüğünden), 3) Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi harç makbuzu (2020 yılı harcı = 54 TL), 4) Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu (Aile Hekimliğinden/Sağlık Ocağından), 5) Eski ruhsat, 6) Eski ruhsatında kayıtlı tüfek ya da tüfekler, 7) Vesikalık fotoğraf, İle birlikte ikametinizin bağlı bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğüne/İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat edin.

2020-04-13 21:45:06

Ruhsatin günü gecti ne yapmam lzım ne evek gerekiyor


Sende Birşeyler De!

Success/Error Message Goes Here
Yukarı