dimg/yazi/26942231292525421383Adsız.jpg

SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 17.12.2019

Resmi Gazete Sayısı: 30981

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ses ve gaz fişeği atabilen silahların nitelikleri, imali, ithali, ihracı, satışı, edinilmesi, bulundurulması, nakledilmesi ve taşınması hakkındaki usul ve esaslar ile bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemlerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; ses ve gaz fişeği atabilen, kurusıkı silah olarak da tabir edilen silahları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/1/2008 tarihli ve 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Aksam: Ses ve gaz fişeği atabilen silahın gövde (çerçeve), namlu, kapak (sürgü), toplu tabanca fişek haznesi, ateşleme tertibatı veya bunların yerine konabilen unsurlarını,

b) Ateşli silah: Antika ateşli silahlar veya taklitleri hariç, bir patlayıcı madde etkisiyle fişek, kurşun veya mermi atan, atacak şekilde tasarlanan veya kolayca atacak hale getirilebilen namlulu herhangi bir taşınabilir silahı,

c) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) Bilgi sistemi: Bakanlık tarafından oluşturulan ve yetkili personel tarafından e-devlet ya da kimlik doğrulama ile işlem yapılan yazılım altyapısını,

d) Dağıtıcı: Ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin hususları etkilemeyen, mermi veya av malzemesi ya da yivsiz tüfek satışı yapmak için ruhsatlandırılmış, ses ve gaz fişeği atabilen silah da satabilen gerçek veya tüzel kişiyi,

e) Genel satış amaçlı üretim: Hem yurt içi piyasaya hem de yurt dışı piyasaya satılmak üzere üretilen ürünü,

f) Gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde on iki rakamdan oluşan pozisyonu,

g) Hariçte işleme rejimi: Serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimi,

ğ) İhracat amaçlı üretim: Sadece yurt dışı piyasaya satılmak üzere üretilen ürünü,

h) Kanun: 23/1/2008 tarihli ve 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanunu,

ı) Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,

i) Kırma tabanca: Fişek beslemesi, her atış için namlunun gövde/çerçeve/kubuzdaki mafsal etrafında kırılarak elle doldurma şeklinde yapılan silahları,

j) Kolluk birimi: İllerde il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıklarını, ilçelerde ilçe emniyet müdürlüğü/amirliği ve ilçe jandarma komutanlıklarını,

k) Kuruluş izni: Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapacak işletmelerin Bakanlıktan almaları gereken izni,

l) Merkezi kayıt sistemi: Bu Yönetmelik kapsamındaki ses ve gaz fişeği atabilen silahların üretim, satış, nakil ve bildirimine ilişkin bilgileri içeren ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan veri tabanını,

m) Namlu: Bu Yönetmelik kapsamında üretilen ses ve gaz fişeği atabilen silahlardan ateşleme sonucu oluşan gazın ve fişek ucunu kapatmak için kullanılan plastiğin parçacıklarının çıkışına izin veren veya tam kapalı şekilde tasarlanmış olan yivsiz-setsiz metal boruyu,

n) Piyasa gözetimi ve denetimi: Yetkili kuruluşlar tarafından, ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini,

o) Piyasaya arz: Ürünün, tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,

ö) Prototip: Gerekli test ve incelemelere esas olmak üzere çalışma özelliklerini, performansını ve fabrikada üretilebilme koşullarını denemek için yapılan ses ve gaz fişeği atabilen numune silahı,

p) Ses ve gaz fişeği atabilen silah: Bu Yönetmelik kapsamında özellikleri belirlenen ses ve gaz fişeği atabilen, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine tabi silah vasfında olmayan; mermi çekirdeği, saçma veya katı cisim ihtiva eden özel şekil ve nitelikteki fişekleri ise atamayacak şekilde imal edilmiş, kurusıkı silah olarak da tabir edilen silahları,

r) Şarjörlü tabanca: Fişek beslemesini, çıkabilecek şekilde üzerine monte edilmiş kutu şeklindeki hazneden alan tabancanın şeklini,

s) Tam otomatik silah: Çalışma prensibi, ilk dolduruşun atıcı tarafından yapıldığı ve tetik çekili tutulduğunda sürekli atış yapabilen veya çekilip bırakıldığı durumlarda peş peşe birden fazla atış yapabilen vasıfta olan silahların sınıfını,

ş) Tek tek atım yapan silah: Çalışma prensibi, her atım için namluya fişek dolumunun atıcı tarafından yapılmasını gerektiren, tam ve yarı otomatik atış yeteneği olmayan silahların sınıfını,

t) Teknik sorumlu: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünle ilgili teknik resimlerin yine bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde hazırlanarak onaylanmasından, ürünlerin bu resme ve kriminal inceleme için beyan edilen ses ve gaz fişeği atabilen silaha uygun şekilde üretilmesinden ve üretim faaliyetlerinin teknik esaslara uygun yürütülmesinden sorumlu mühendisi,

u) Toplu tabanca: Fişek beslemesini, bir eksen etrafında dönebilen ve aynı zamanda şarjör görevi yapan silindir biçimindeki hazneden alan tabancanın şeklini,

ü) Üretici:

1) Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi,

2) Üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı,

3) Ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin hususları etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

v) Üretim izni: Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapacak işletmeler için sırasıyla, kuruluş ve prototip üretim izninden sonra verilen izni,

y) Yarı otomatik silah: Çalışma prensibi, ilk dolduruşu atıcı tarafından yapılan ve her atışı müteakip bir sonraki fişeği otomatik olarak atışa hazır hâle getirebilen ve her tetik çekiminde sadece bir tek atış yapabilen vasıfta olan silahların sınıfını,

z) Yetki belgesi: Kolluk birimlerine e-devlet üzerinden yapılan müracaata istinaden, satış işleminin takip ve kontrolünü sağlayan ön onay mahiyetindeki belgeyi veya kodu,

aa) Yetkili personel: Bakanlığa ve/veya İçişleri Bakanlığına müracaata yetkili, MERSİS veya ESBİS üzerinde firma sahibi, ortağı veya yetkilendirilmiş kişi olarak tanımlanmış personeli,

ifade eder.

(2) Ses ve gaz fişeği atabilen silahın genel özelliklerini açıklayan ifadelerden;

a) Boyut: Ses ve gaz fişeği atabilen silahın ölçülendirilmesinde ele alınan üç doğrultudan uzunluk, genişlik ve derinliği,

b) Marka: Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilen ifadeyi,

c) Model: Aynı markanın farklı biçimlerini ifade etmek, ses ve gaz fişeği atabilen silah çeşitliliğini artırmak üzere firma tarafından yapılan tanımlamayı,

ç) Piyasaya arz durumu: Ses ve gaz fişeği atabilen silahın genel satış amaçlı veya ihracat amaçlı olarak planlanan piyasaya arzını,

ifade eder.

(3) Ses ve gaz fişeği atabilen silahın teknik özelliklerini açıklayan ifadelerden;

a) Çap/Kalibre: Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ses ve gaz fişeği atabilen silahların fişek yatağının boyutlarına göre üretilmiş olan fişeklerin, genişlik ve uzunluğunun milimetre veya inç cinsinden ölçülendirilmesini,

b) Sınıf: Ses ve gaz fişeği atabilen silahın çalışma prensibine göre yapılan sınıflandırmayı,

c) Şekil: Ses ve gaz fişeği atabilen silahın fişek beslemesine göre yapılan sınıflandırmayı,

ç) Tip: Ses ve gaz fişeği atabilen silahın namlu borusunun kapalı, eksen kaçıklığı, emniyet saclı, pimli, pimsiz, düz ve benzeri şekillerde olabilen iç yapısını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Üretim Esasları, İzinler ve İhracat/İthalat İşlemleri

Üretim esasları

MADDE 5 – (1) İmal edilecek ses ve gaz fişeği atabilen silahların çalışma sistemleri, mekanik yapıları ve görünümlerine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar, sadece bu tür silahlarda kullanılmak üzere imal edilmiş nitelikteki fişekleri kullanabilecek; mermi çekirdeği, saçma veya katı cisim ihtiva eden özel şekil ve nitelikteki fişekleri ise atamayacak yapıdadır.

b) Ses ve gaz fişeği atabilen silahın çalışma prensibi, tam otomatik olmayacak şekildedir.

c) Gaz çıkışı namlu ucundan olan ses ve gaz fişeği atabilen silahlarda;

1) Namlu içerisinde emniyet pimi olması halinde, fişek yatağı hariç olmak üzere namlu boru uzunluğunun en az yarısı uzunlukta çelikten imal edilmiş “namlu emniyet sacı” ve bu sac ile namlu ucu arasında kalan kısımda olacak şekilde sacın geniş yüzeyine dik olarak konumlandırılmış çelikten imal edilmiş “namlu emniyet pimi” bulunur.

2) Namlu içerisinde emniyet pimi olmaması halinde, namlu emniyet sacının olduğu kısım fişek yatağı ile aynı eksende olmayacak şekilde en az 1,20 milimetre eksen kaçıklığına sahip olarak imal edilir. İstenildiği takdirde namlu içerisine ayrıca emniyet pimi de yerleştirilebilir.

3) Namlu içerisinde bulunan, Vickers sertlik testine göre en az 610HV30 sertlik değerine sahip malzemeden imal edilmiş emniyet sacı, dairesel hareket ile döndürülemeyecek ve uç kısımlarından çekilmek suretiyle çıkmayacak şekilde fişek yatağı bitiminden itibaren en fazla 12 milimetre mesafededir. Birden fazla emniyet sacı kullanılması durumunda emniyet saclarının uzunlukları toplamının, fişek yatağı hariç namlu uzunluğunun 2/3’ünden fazla olması gerekmektedir.

4) İstenildiği takdirde namlu içerisine birden fazla pim yerleştirilebilir.

ç) Gaz çıkışı fişek yatağı bitiminde olan ses ve gaz fişeği atabilen silahlarda;

1) Namlu içerisine, Vickers sertlik testine göre en az 700HV30 sertlik değerine sahip malzemeden imal edilmiş “namlu emniyet çelikleri”, namlu çapını tam kapatacak şekilde fişek yatağı bitiminden itibaren en fazla 20 milimetre mesafeye yerleştirilir.

2) Namlu emniyet çeliklerinin fişek yatağı ve namlu ucuna dönük kısımları; delinmeyi engelleyen, kesici delici takımı eksenden kaydıran geometrik şekillere sahiptir.

3) Namlu içerisinde bulunan emniyet çelikleri; dairesel hareket ile döndürülemez, uç kısımlarından çekilmek suretiyle çıkamaz ve tahribatsız sökülemez şekilde namlu içerisine yerleştirilir.

d) Ses ve gaz fişeği atabilen silahın namlu ile gövdesi, önemli bir hasar vermeksizin birbirinden ayrılamaz veya değişikliğe uğratılamaz yapıda imal edilir.

e) Namlu ucunda kalan boşluk 1 santimetreden fazla olamaz.

f) Namlu ağzının çevresi karşıdan bakıldığında görülecek şekilde, tahribatsız çıkmayacak turuncu renkli boya ile boyalıdır.

g) Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 300 milimetreyi, ses ve gaz fişeği atabilen silahın tüm uzunluğu 500 milimetreyi geçmeyecek şekilde imal edilir.

ğ) Ses ve gaz fişeği atabilen silahın görünümü kırma, toplu veya şarjörlü tabanca şeklindedir. Bu silahlar güvenlik kuvvetlerince kullanılan tam otomatik silah şeklinde veya görünümünde olamaz.

h) İmal edilen ses ve gaz fişeği atabilen silahların kapak takımı/sürgü ile namlu veya gövdesine, toplu tabancalarda gövde ve topa; varsa şekli ile Marka Tescil Belgesinde belirtildiği biçimde marka, model ve Bakanlıkça belirlenen formatta seri numaraları silinmeyecek şekilde işlenir. Üretimde seri numarası verilmesi işlemi, seri numarası atlamayacak ve mükerrer olmayacak şekilde, Ek-7’de yer alan formata uygun yapılır.

ı) Fişek yatağı ve şarjör ölçüleri, Ek-4’te bulunan fişeklerin ölçülerine uygun şekildedir.

i) Şarjör yatağında, tasarlanan şarjör giriş ve çıkışına izin verecek boşluk haricindeki kısım genişletilmeyi engellemek amacıyla gövdede kullanılan malzeme ile aynı olacak şekilde doludur.

(2) İhracat amaçlı imal edilecek ses ve gaz fişeği atabilen silahlarda; birinci fıkranın (b), (e), (f) ve (ğ) bentlerinde belirtilen üretim esasları aranmaz.

(3) İhracat amaçlı yapılan üretimlerde, üretilmek istenen ses ve gaz fişeği atabilen silaha ait fişek ölçüleri Ek-4’te bulunan fişek listesinde bulunmuyorsa fişeğin bulunduğu ülke standardı firma tarafından beyan edilir.

Kuruluş izni

MADDE 6 – (1) Ses ve gaz fişeği atabilen silahları üretecek kuruluşlar Bakanlıktan kuruluş izni alır. Firmalar kuruluş izni almak için müracaat etmeden önce, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyet konusunu ve üretim yapılacak tesisin adres bilgilerini kapsayacak şekilde ticaret sicil kaydını yaptırarak ve işletmeye ilişkin yetkili personeli belirleyerek Türkiye Ticaret Sicil/Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yayımlattırır.

(2) Kuruluş izni almak isteyen firmalar aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa başvururlar:

a) İşyerinin güvenlik bakımından uygun olduğuna dair illerde valiliklerden, ilçelerde kaymakamlıklardan alınan yazı.

b) Kayıtlı Elektronik Posta beyanı.

c) Tüzel kişiler için MERSİS numarası, gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası beyanı.

(3) Şartları sağlamayan firmaların başvuruları reddedilir. Şartları uygun olan firmalar için hazırlanan kuruluş izni uygunluk yazıları İçişleri Bakanlığı ve firmaya gönderilir.

(4) Aşağıda belirtilen durumlarda kuruluş izni geçerliliğini yitirir:

a) Kuruluş izninin alınmasını müteakip 2 yıl içerisinde prototip üretim izni için müracaat edilmemesi.

b) Firmanın, Üretim İzin Belgelerinin geçerlilik sürelerinin bitimini takip eden on ikinci ayın sonunda yeni ürünlere ilişkin müracaatının olmaması.

Prototip üretim izni

MADDE 7 – (1) İlk defa üretilecek veya genel ve teknik özelliklerinde değişiklik yapılan her bir ses ve gaz fişeği atabilen silah için firmalar prototip üretim izni alır. Prototip üretimi yapmak için müracaatta bulunan firmaların aşağıda belirtilen belgelere güncel olarak sahip olmaları gerekir:

a) Bu Yönetmelik kapsamında alınan kuruluş izin yazısı.

b) Faaliyet konusunu ve üretim yapılacak tesisin adres bilgilerini kapsayan Sanayi Sicil Belgesi.

(2) Prototip üretim yapmak isteyen firmalar, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa başvuruda bulunurlar:

a) Üretilecek ses ve gaz fişeği atabilen silahın aksamlarının aşağıda belirtilen şekilde sınıflandırılmış listesi:

1) Müessese bünyesinde yapılacaklar.

2) Yarı mamul olarak satın alınıp müessese bünyesinde son şekli verilecekler.

3) Komple satın alınacaklar.

4) İthal edilecekler.

b) Her bir ses ve gaz fişeği atabilen silah için, 5 inci maddede belirtilen üretim esaslarındaki değerlerin ve özelliklerin görülebileceği, Ek-4’teki listede yer alan fişeklerden hangisinin kullanılacağının beyan edildiği, Ek-6’da yer alan örneğe uygun teknik resim,

c) Marka Tescil Belgesi numarası veya Marka Kullanım Sözleşmesi,

ç) Teknik sorumlu ile firma arasında akdedilen teknik sorumluluğun üstlenildiğine dair sözleşme.

(3) Başvurunun Bakanlık tarafından incelenmesi neticesinde hazırlanan uygunluk yazısı teknik resimle birlikte İçişleri Bakanlığı ve firmaya, red yazısı firmaya gönderilir.

(4) Prototip üretim izni iki yıl geçerli olmak üzere verilir.

(5) Yetkili personel değişikliklerinde MERSİS ve ESBİS üzerinden yetkilendirmeye ilişkin tanımlama yapıldıktan sonra değişiklik Bakanlığa beyan edilir.

(6) Geçerliliği devam eden Üretim İzin Belgelerindeki ses ve gaz fişeği atabilen silahların sadece tescilli Marka şekli ve ismi ve/veya Model ismi ve/veya seri numarasında değişiklik yapılarak üretimi yapılmak istenirse, yeni ürüne ilişkin olarak teknik resmin ve firmanın buna ilişkin taahhüdü ile birlikte Bakanlığa müracaat edilmesini müteakip, kriminal incelemeye tabi tutulmadan Üretim İzin Belgesi verilebilir.

Üretim izni

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen hükümlere göre, prototip üretim izni alınan her bir ses ve gaz fişeği atabilen silahtan iki adedi, silaha ait bir adet kesiti alınmış namlu ve teknik resmi, prototip üretimin yapılmasının ardından jandarma veya polis kriminal laboratuvarlarınca, ses ve gaz fişeği atabilen silahın genel görünümü ve ölçülerinin, beyan edilen teknik resim ile karşılaştırılarak uygunluğu, ilgili mevzuat ve 5 inci maddede belirtilen üretim esasları bakımından incelenir. Silahların namlu içi incelemeleri; üretici firma tarafından kesiti alınmış namlu üzerinden yapılır; diğer hususların incelenmesinde silahlardan bir adedi kullanılır. İncelemelerde kullanılan silah ve kesiti alınmış namlu ile diğer silah mühürlenerek muhafaza edilmek üzere firmaya iade edilir.

(2) Jandarma veya polis kriminal laboratuvarlarınca numune ses ve gaz fişeği atabilen silaha ait sağ yan, sol yan, üst görünümü, ön görünümü ve namluya ait fotoğrafları ihtiva eden inceleme raporu düzenlenir.

(3) Üretilecek ses ve gaz fişeği atabilen silahların malzemelerine ait sertlik ölçümleri jandarma veya polis kriminal laboratuvarlarınca incelenmez.

(4) İlgili raporun Bakanlığa ulaşmasını müteakip, üretim esaslarına uygun olan silahlar için Ek-2'de yer alan bilgileri ihtiva edecek şekilde düzenlenen 5 yıl geçerli Üretim İzin Belgesi, İçişleri Bakanlığı ve firmaya gönderilir.

(5) Üretim İzin Belgesinin geçerlilik süresi sona ermeden en az 30 gün önce Bakanlığa müracaat edilmesi halinde, kriminal incelemeye tabi tutulmadan Üretim İzin Belgesi yenilenebilir. Geçerlilik süresinin bitimine 30 günden az kalan veya sona eren Üretim İzin Belgelerinde yenileme yapılmaz.

(6) Firmanın talebi doğrultusunda, Üretim İzin Belgesi iptal edilebilir.

(7) Ticari faaliyeti sona eren firmalar, Üretim İzin Belgelerinin iptali için Bakanlığa müracaat eder. Üretim İzin Belgeleri iptal edilen firma, bünyesinde bulunan mühürlü numune ses ve gaz fişeği atabilen silahları, muhafaza edilmek üzere Bakanlıkça belirlenen Üretim İzin Belgesine sahip başka bir firmaya teslim eder.

(8) Ürünün yapısı itibarıyla gerçek silah vasfına dönüştürülmesi ve suça karışma sıklığı sebebiyle ülke itibarını zedelediği konusunda yurt içi piyasaya arzda İçişleri Bakanınca onaylı, yurt dışı piyasaya arzda Dışişleri Bakanınca onaylı görüşler doğrultusunda ilgili ürünlere ilişkin izinler Bakanlıkça iptal edilir.

(9) Firma sahibinin/sahiplerinin firma bünyesinde bulundukları süre boyunca, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatlı olduğunun yargı organlarınca veya idari makamlarca tespiti durumunda Bakanlıkça verilmiş olan Üretim İzin Belgeleri iptal edilir.

(10) Yetkili personelin, firma sahibi/ortağı olmadığı durumlarda, firma bünyesinde bulundukları süre boyunca, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatlı olduğunun yargı organlarınca veya idari makamlarca tespiti durumunda Bakanlıkça bütün yetkilendirme ile ilgili görevleri iptal edilir.

Aksam üretimi

MADDE 9 – (1) Sadece aksam üretmek üzere kurulmuş firmalar, nihai ürünü üretmemek koşulu ile Bakanlıktan aksam üretimine ilişkin yetki alır.

(2) Aksam üretmek isteyen firmalar, faaliyet konusunu ve üretim yapılacak tesisin adres bilgilerini kapsayan Sanayi Sicil Belgesini aldıktan sonra aşağıdaki belgeler ile Bakanlığa müracaat eder:

a) İşyerinin güvenlik bakımından uygun olduğuna dair illerde valiliklerden, ilçelerde kaymakamlıklardan alınan yazı.

b) Kayıtlı Elektronik Posta adres beyanı.

c) Tüzel kişiler için MERSİS numarası, gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası beyanı.

(3) İlgili müracaatın Bakanlığa ulaşmasını müteakip üretilmesi uygun görülen ses ve gaz fişeği atabilen silah aksamları için 5 yıl geçerli olacak şekilde firma, aksam üreticisi olarak yetkilendirilir.

(4) Ses ve gaz fişeği atabilen silaha ait aksamlar, sadece yetkilendirilmiş aksam üreticisi olan firmalardan tedarik edilir.

(5) Üretim İzin Belgesi olan firmalar aynı zamanda aksam üreticisi kabul edilir.

Teknik sorumluluk esasları

MADDE 10 – (1) Teknik sorumlu, firmanın bulunduğu il sınırları içinde ikamet eder. Teknik sorumlu, birden fazla ilde teknik sorumluluk üstlenemez.

(2) Teknik sorumlu firmada, bu Yönetmelik kapsamında üretilen ürünlerle ilgili imalatı bilmek, görmek, izlemek, yanlışları düzelttirmek ve gerekirse yasal koşulların yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

(3) Devam etmekte olan Üretim İzin Belgelerine göre firmalar, toplam ürün sayısına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

a) A sınıfı: 30 adet ve daha fazla ürün,

b) B sınıfı: 10 ila 29 adet ürün,

c) C sınıfı: 9 adet ve daha az ürün.

(4) A sınıfı firmada tam zamanlı en az bir teknik sorumlunun istihdam edilmesi zorunludur. A sınıfı firmalarda istihdam edilen teknik sorumlular, diğer A, B ve C sınıfı firmalarda istihdam edilemez ve fiili olarak sadece belirtilen firma bünyesinde çalışırlar.

(5) B sınıfı ve C sınıfı firmalarda teknik sorumlu kısmî zamanlı olarak istihdam edilebilir. Bir teknik sorumlu en fazla 5 adet B sınıfı firmada çalışabilir.

(6) Bir teknik sorumlu en fazla 10 adet C sınıfı firmada çalışabilir.

(7) B sınıfı 5’ten az firmada çalışan teknik sorumlu, eksik olan her B sınıfı firmaya karşılık olarak C sınıfı 2 firmada çalışabilir.

(8) Firmanın, sınıf değiştirerek bir üst sınıfa geçmesi durumunda teknik sorumlu istihdamına ilişkin yeterliliklerini 30 gün içerisinde sağlaması gerekir. Bu süre içerisinde mevcut teknik sorumlular ile üretime devam edilir.

(9) Teknik sorumlu, işe başlama tarihi öncesinde alınmış Üretim İzin Belgelerinde yer alan ürünlerin sözleşme tarihinden sonraki üretiminden de sorumludur.

(10) Teknik sorumlunun, teknik sorumlu esaslarında belirtilen hususlara aykırılık teşkil eden beyan ve davranışlarda bulunması halinde, bütün teknik sorumlulukları Bakanlıkça iptal edilir ve bu kişiler 5 yıl süre ile teknik sorumlu olamaz.

(11) Firma bünyesinde bulundukları süre boyunca teknik sorumlu olan kişinin, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatlı olduğunun yargı organlarınca veya idari makamlarca tespiti durumunda Bakanlıkça teknik sorumluluk ile ilgili bütün görevleri iptal edilir.

(12) Teknik sorumluluğun üstlenildiğine dair sözleşme feshedildiği veya geçersiz olduğu takdirde, yeni teknik sorumlu müracaatı onaylanıncaya kadar piyasaya arza hazır nihai mamul üretimi yapılamaz.

(13) Yeni teknik sorumlu ile firma arasında teknik sorumluluğun üstlenildiğine dair sözleşme yapıldıktan sonra Bakanlığa başvurulur. Başvurunun Bakanlıkça uygun bulunması halinde teknik sorumlu uygunluk yazısı firmaya gönderilir.

(14) Sadece aksam üreticisi firmaların teknik sorumlu bulundurma zorunluluğu yoktur.

(15) Firmanın aynı veya farklı ilde aynı şirket unvanı ile şube açması durumunda, firmanın teknik sorumlusunun aynı ilde ikamet etmesi şartı aranmaz.

İhracat

MADDE 11 – (1) İhracat amaçlı verilen Üretim İzin Belgeleri kapsamında üretilerek ihraç edilmiş olan ses ve gaz fişeği atabilen silahların, çeşitli sebeplerden dolayı iade edilmesi veya yurt dışı fuarlarda sergilenmek veya test amacıyla yurt dışına çıkartılmış ses ve gaz fişeği atabilen silahların geri getirilmesi durumunda, 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen esaslara uymayan silahlar, yurt içi piyasaya arz edilemez. Yurt dışından sadece üretici veya ihracatı gerçekleştiren dağıtıcı tarafından geri getirilen ses ve gaz fişeği atabilen silahlara ithalatta belirlenen hükümler uygulanmaz.

(2) Hariçte işleme rejimi kapsamında yurt dışına gönderilen yarı mamul ürünlerin yurt içine geri getirilmesinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

(3) İçişleri Bakanı veya Dışişleri Bakanınca onaylı talep doğrultusunda, belirlenen ülkelere yapılan ihracata yönelik son kullanıcı belgesi istenebilir.

(4) İhraç edilen ürünlerin GTİP kodunun yanlış beyan edildiğinin tespit edilmesi durumunda; dağıtıcının İçişleri Bakanlığınca verilen ruhsatı ve üreticinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen tüm Üretim İzin Belgeleri 2 yıl süre ile askıya alınır, tekrarı halinde askıya alınma süresi en son aldığı askıya alma süresinin 2 katı şeklinde uygulanır.

İthalat

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ses ve gaz fişeği atabilen silahların ithalinde, her bir model için 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen teknik resim ile birlikte bu Yönetmelik kapsamında kuruluş izni bulunan firma tarafından Bakanlığa müracaat edilmesini müteakip, uygun görülen her bir model ses ve gaz fişeği atabilen silah için ön ithal izin yazısı düzenlenir. Bakanlıkça düzenlenen ön ithal izin yazısı ve onaylanmış teknik resim firmaya gönderilir. Ön ithal izin yazısı ile 3 adet ses ve gaz fişeği atabilen silah ithal edilebilir.

(2) Firma; Bakanlıktan alınan ön ithal izin yazısı, onaylanmış teknik resim ve 2 adet numune ses ve gaz fişeği atabilen silah ile birlikte İçişleri Bakanlığına müracaat eder. Müracaat, İçişleri Bakanlığı jandarma veya polis kriminal laboratuvarlarınca ilgili mevzuat ve üretim esasları bakımından incelenir. İnceleme neticesinde 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen üretim esaslarına uygun olduğu belirlenen ses ve gaz fişeği atabilen silahın ithaline İçişleri Bakanlığınca izin verilir.

(3) Ses ve gaz fişeği atabilen silahın aksamının ithali, sadece mevcut üretim izin belgelerindeki ürünlerde kullanılmak şartıyla, nihai ürün üretmek üzere Üretim İzin Belgesi alan firmalarca gerçekleştirilir. Ses ve gaz fişeği atabilen silahın aksamını ithal edecek firma, ilgili aksamı Üretim İzin Belgesindeki ürünlerden hangisinde kullanacağı bilgisi, kullanıma ilişkin taahhütnamesi ve talep edilen miktar bilgileri ile birlikte İçişleri Bakanlığına müracaat eder; müracaatın uygun bulunması halinde söz konusu ses ve gaz fişeği atabilen silah aksamına İçişleri Bakanlığınca ithal izni verilir.

(4) Ses ve gaz fişeği atabilen silah aksamını ithal eden firmanın, ilgili ürünleri bu madde kapsamı dışında kullandığının tespiti durumunda, almış olduğu tüm Üretim İzin Belgeleri 3 ay süre ile askıya alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satış Esasları, Yetki Belgesi Alma, Satın Alma, Devir ve Nakil İşlemleri

Satış esasları

MADDE 13 – (1) Ses ve gaz fişeği atabilen silahların satışı, mermi veya av malzemesi ya da yivsiz tüfek satışı yapmak için ruhsatlandırılmış yerlerce yapılır.

(2) Ses ve gaz fişeği atabilen silahları satan yerler, yurt içine ve yurt dışına sattıkları mamullerin cins, çap ve seri numaralarını, satın alan kişi veya kuruluşun ad ve açık adreslerini belirleyecek tarzda bilgisayar ortamında düzenleyecekleri listeleri bir ay içerisinde kolluk birimlerine bildirmek zorundadır. Merkezi kayıt sisteminin devreye alınmasını müteakip bildirimler depo girişinde ve çıkışında anlık olarak yapılır.

(3) Genel amaçlı üretimlerden yurt içine satılan ses ve gaz fişeği atabilen silahların ambalaj ve kutularına Ek-1'de yer alan yasal uyarı ile ses ve gaz fişeği atabilen silahın kullanım kılavuzunun konulması zorunludur.

Yetki belgesi alma işlemi

MADDE 14 – (1) Dağıtıcı, ses ve gaz fişeği atabilen silah satın alacaklara Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşımaları şartıyla satış yapar. Merkezi kayıt sisteminin devreye alınmasını müteakip yetki belgesi başvurusu elektronik ortamda yapılır. Gerekli şartları taşımaları kaydıyla, ses ve gaz fişeği atabilen silah satın almak isteyenlere merkezi kayıt sistemi aracılığıyla yetki belgesi hakları verilir.

(2) Yetki belgesinin geçerlilik süresi 6 aydır.

(3) Alınan her yetki belgesi ile bir adet ses ve gaz fişeği atabilen silah alınabilir. Ancak ülkemizde ikamet eden yabancılara, turistlere, mültecilere, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahipleri ve geçici koruma sağlananlara ses ve gaz fişeği atabilen silah satılamaz.

(4) Dağıtıcının, Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen şartları sağlamayan ve merkezi kayıt sisteminin devreye alınmasını müteakip yetki belgesi olmayan kişilere satış yapması durumunda İçişleri Bakanlığınca verilen bayilik belgesi 5 yıl süre ile iptal edilir.

Satın alma işlemi

MADDE 15 – (1) Ses ve gaz fişeği atabilen silah sadece dağıtıcılardan alınır. Merkezi kayıt sisteminin devreye alınmasını müteakip yetki belgesi sahibi, bu yetki belgesi ile birlikte dağıtıcılardan ses ve gaz fişeği atabilen silahı satın alma işlemini gerçekleştirir.

(2) Satın alma işlemini gerçekleştiren kişi fatura tarihinden itibaren bir aylık bildirim süresi içerisinde, fatura ve ses ve gaz fişeği atabilen silah ile birlikte kolluk birimine müracaat eder. Müracaat edilen kolluk birimince her ses ve gaz fişeği atabilen silah için Ek-3’te yer alan Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Bildirim Kartı düzenlenir.

Devir işlemi

MADDE 16 – (1) Başka bir kişiden ses ve gaz fişeği atabilen silahı devralmak isteyen kişi, Ek-5’te yer alan Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Devir Sözleşmesini düzenler. Merkezi kayıt sisteminin devreye alınmasını müteakip devralacak kişinin yetki belgesinin bulunması zorunludur.

(2) Devreden ve devralan; devir işlemini, sözleşme ve ses ve gaz fişeği atabilen silah ile birlikte kolluk birimi nezaretinde gerçekleştirir.

(3) Müracaat edilen kolluk birimince devir işlemine konu ses ve gaz fişeği atabilen silah için Ek-3’te yer alan Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Bildirim Kartı düzenlenir.

(4) Devreden şahıs üzerinde kayıtlı ses ve gaz fişeği atabilen silahın düşümü kolluk birimince sağlanır.

(5) Merkezi kayıt sisteminin devreye alınmasını müteakip devir işlemleri devreden ve devralanın hazır bulunduğu kolluk birimi nezaretinde yapılır.

(6) Yetki belgesi ile ses ve gaz fişeği atabilen silah sahibi olan kişinin vefatı halinde; bu kişiye ait ses ve gaz fişeği atabilen silahın, varsa vasiyetname ve/veya miras sözleşmesi hükümlerine göre, yoksa mirasçıların tümünün muvafakati ile yürürlükteki mevzuata aykırı olmamak şartıyla mirasçılardan birine devri sağlanır. Mirasçıların aralarında anlaşamamaları halinde, terekenin paylaşımına ilişkin yargı kararları geçerlidir.

Nakil işlemi

MADDE 17 – (1) Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar; fişekleri boşaltılarak, her an kullanıma ve erişim kolaylığına imkân vermeyecek şekilde ve bir kutu içerisinde Ek-3’te yer alan Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Bildirim Kartı ile nakledilebilirler. Bu silahların belirtilen şekil ve şartların dışında nakledilmesi taşıma olarak kabul edilir.

(2) Bu silahlar bayiden veya üçüncü şahıslardan devir veya satın alınmasından itibaren bildirimde bulunulmasına kadar tanınan bir aylık süre içerisinde birinci fıkrada belirtilen usule göre ve ancak fatura ya da Ek-5’te yer alan belge ile nakledilebilir. Merkezi kayıt sisteminin devreye alınmasını müteakip üretici ve dağıtıcılar tarafından yurt içi veya yurt dışına satılan ses ve gaz fişeği atabilen silahlar, merkezi kayıt sistemi tarafından oluşturulan nakil belgesi ile nakledilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen işlemlere aykırı davranılması durumunda Kanunun 4 üncü maddesine göre işlem yapılır.

(4) Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen usullere uygun olarak posta veya kargo yoluyla nakledilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında üreticiler Bakanlığın koordinasyonunda, İçişleri Bakanlığı ile Bakanlık personelleri veya illerde bulunan teşkilatları tarafından teşkil edilecek bir heyet marifetiyle yılda en az bir kez denetlenir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında, dağıtıcılar ve piyasaya arz edilen ses ve gaz fişeği atabilen silahlar, ürünlerin güvenliği ve teknik mevzuata ilişkin uygunluğu yönünden, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Bakanlık ve İçişleri Bakanlığınca oluşturulacak heyet marifetiyle denetlenir.

(3) Denetimlerde, ses ve gaz fişeği atabilen silah, üretim esaslarına uygunluk bakımından, ücreti üretici tarafından karşılanmak üzere Bakanlıkça uygun görülen uygunluk değerlendirme kuruluşlarında teste tabi tutulabilir.

(4) Yapılan denetim sonucunda bu Yönetmelik esaslarını karşılamadığı tespit edilmiş ürünlerin Üretim İzin Belgesi iptal edilebilir.

Adres değişikliği

MADDE 19 – (1) Adres değişikliklerinde, firma yeni adrese göre düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesini almasını müteakip aşağıdaki bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat eder:

a) Sanayi Sicil Belgesi numarası.

b) İşyerinin güvenlik bakımından uygun olduğuna dair illerde valiliklerden, ilçelerde kaymakamlıklardan alınan yazı.

(2) Başvurunun Bakanlık tarafından uygun bulunması halinde, İçişleri Bakanlığı ve firmaya bildirim yapılır. Adres değişikliği yapan firmanın bu Yönetmelik kapsamında almış olduğu izin ve belgelerinin geçerliliği devam eder.

(3) Firmanın, ana adresini muhafaza etmekle birlikte yeni bir adreste şube açarak bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunmak istemesi halinde, sadece şubesine ilişkin, kuruluş iznine müracaat etmesi gerekmektedir. Mevcut Üretim İzin Belgelerinin tamamı, şube adresini de kapsayacak şekilde mevcut geçerlilik tarihine göre yeniden düzenlenir.

Unvan değişikliği

MADDE 20 – (1) Unvan değişikliklerinde, üretici yeni unvana göre düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesini aldıktan sonra Bakanlığa müracaat eder.

(2) Unvan değişikliğinin Bakanlık tarafından uygun bulunması halinde, İçişleri Bakanlığı ve firmaya bildirim yapılır. Unvan değişikliği yapan firmanın bu Yönetmelik kapsamında almış olduğu izin ve belgelerinin geçerliliği devam eder. Firmanın talebi doğrultusunda üretim izin belgeleri mevcut geçerlilik tarihine göre yeniden düzenlenir.

Bilgi/merkezi kayıt sistemi

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan müracaatlar, iş ve işlemler, ilgili Bakanlık bilgi sistemi ve merkezi kayıt sistemi alt yapıları ile elektronik olarak alınabilir.

(2) Talep edilen bilgi, belge ve süreçler, bilgi sistemi ve merkezi kayıt sistemi altyapılarında belirtildiği şekilde olur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 2/5/2008 tarihli ve 26864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 23 – (1) Mevzuatta, 21 inci madde uyarınca yürürlükten kaldırılan Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınan Üretim İzin Belgesi kapsamında üretilerek piyasaya arz edilen ürünler piyasada bulunabilir.

(2) Firma bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yılın sonunda piyasaya arz edilmeyen ürünlerini, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumunda imha edilmek üzere bağlı bulunduğu kolluk birimine teslim eder.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, üreticiler almış oldukları genel satış ve ihracat amaçlı Üretim İzin Belgelerini 1 yıl içerisinde yenilemek zorundadır. 1 yılın sonunda yenilenmeyen Üretim İzin Belgelerinin tamamı iptal olur.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihracat amaçlı imal edilmiş olan ses ve gaz fişeği atabilen silahların ihracı sadece üretici firma tarafından yapılabilir.

(5) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce üretilen silahların kriminal laboratuvarlarında bulunan numuneleri, imha edilmek üzere bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci yılın sonunda Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumuna teslim edilir.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı birlikte yürütür.


Sende Birşeyler De!

Success/Error Message Goes Here
Yukarı