dimg/yazi/31358273792310429210Adsız.jpg

Güncelleme tarihi: 03 Eylül 2021.

Kuru sıkı silah nedir? Kuru sıkı silahlar ruhsata tabi midir? Bu silahlar taşınabilir mi? Kuru sıkı silahların devir işlemi nasıl yapılır? Bu soruların cevaplarını yazımızda bulabileceksiniz.

Halk arasında kuru sıkı diye bilinen silahların nitelikleri, imali, ithali, ihracı, satışı, edinilmesi, bulundurulması, nakledilmesi ve taşınması 5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun ve bu Kanun'a istinaden çıkarılan Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelikle düzenlenmiştir. Hem Kanun'da hem de Yönetmelik'te bu silahlar "ses ve gaz fişeği atabilen silah" olarak tanımlanır.

Ses ve gaz fişeği atabilen (kuru sıkı) silah nedir: Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelikte ses ve gaz fişeği atabilen silah; "Bu Yönetmelik kapsamında özellikleri belirlenen ses ve gaz fişeği atabilen, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine tabi silah vasfında olmayan; mermi çekirdeği, saçma veya katı cisim ihtiva eden özel şekil ve nitelikteki fişekleri ise atamayacak şekilde imal edilmiş, kurusıkı silah olarak da tabir edilen silahlar" diye tanımlanmıştır.

Kuru sıkı silahlar ruhsata tabi mi: Gerek 5729 sayılı Kanun gerekse Yönetmeliği incelediğimiz zaman bu silahların ruhsata tabi olmadığını görürüz. Ancak her ne kadar ruhsata tabi olmasa da bu silahları satın almadan önce ve satın aldıktan sonra yerine getirilmesi gereken bazı hususlar vardır. Sonraki paragraflarda onlara değinelim.

Kimler kuru sıkı silah alabilir: 5729 Sayılı Kanun'da bu silahların kimlere satılamayacağı belirtilmiştir. Buna göre; ateşli silahlarla işlenen veya 6136 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanlara ve onsekiz yaşından küçüklere bu silahlar satılamaz. Demek ki bu silahları satın almak için;

1) 18 yaşını bitirmiş olmak,

2) Ateşli silahlarla işlenen veya 6136 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı hüküm giymemiş olmak,

3) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamış olmak,

4) Emniyet Müdürlüğünden/Jandarma Komutanlığından yetki belgesi almış olmak gerekir.  

Kuru sıkı silah almak isteyenlerin yapması gerekenler: Bu silahları satın almak isteyenler ilk önce ikametinin bağlı bulunduğu Emniyet Müdürlüğüne/Jandarma Komutanlığına müracaat ederek kuru sıkı silah almak istediğini beyan etmelidir. Kuru sıkı silah almaya engel hali bulunmayanlara Yetki Belgesi verilir. Yetki belgesinin geçerlilik süresi 6 aydır. Ayrıca her yetki belgesi ile sadece bir adet kuru sıkı silah alınabilir. Şahıslar kolluk biriminden aldıkları Yetki Belgesi ile birlikte mermi veya av malzemesi ya da yivsiz tüfek satışı yapmak için ruhsatlandırılmış yerlere giderek kuru sıkı silah satın alabilir.

Kuru sıkı silahı satın alan kişi fatura tarihinden itibaren bir aylık bildirim süresi içerisinde, fatura ve kuru sıkı silah ile birlikte kolluk birimine tekrar müracaat eder. Müracaat edilen kolluk birimince her kuru sıkı silah için "Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Bildirim Kartı" düzenlenir.

Bir aylık süre içerisinde kolluk birimine (Emniyet Müdürlüğü/Jandarma Komutanlığı) bildirimde bulunulmazsa idari para cezası tatbik edilir. 2020 yılında idari para cezası 1.586 TL idi. 01/01/2021 tarihinden itibaren idari para cezaları %9,11 oranında artırılmıştır. Dolayısıyla kurusıkı silâhları satın alıp fatura tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde ikamet ettiği yerin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat etmeyenlere 2021 yılı için 1.730 TL idari para cezası uygulanır.   

Kuru sıkı silahlar taşınabilir mi: 5729 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliğe göre ses ve gaz fişeği atabilen silahlar; fişekleri boşaltılarak, her an kullanıma ve erişim kolaylığına imkân vermeyecek şekilde ve bir kutu içerisinde Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Bildirim Kartı ile nakledilebilir. Bu silahların belirtilen şekil ve şartların dışında nakledilmesi taşıma olarak kabul edilir ve böyle bir durumda 1.730 TL idari para cezası uygulanır.

Kuru sıkı silahların devri: Başka bir kişiden kuru sıkı silah devralmak isteyen kişilerin kuru sıkı silah alma şartlarına haiz olması gerekir. Yani 18 yaşını bitirmiş olması, ateşli silahlarla işlenen veya 6136 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı hüküm giymemiş olması, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmaması gerekir. 

Bu şartlara haiz kişiler Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Devir Sözleşmesini düzenler (Devir sözleşmesinin örneğini aşağıda bulacaksınız). Devreden ve devralan kişiler; devir işlemini, sözleşme ve kuru sıkı silah ile birlikte kolluk birimi nezaretinde gerçekleştirir. Müracaat edilen kolluk birimince devir işlemine konu kuru sıkı silah için Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Bildirim Kartı düzenlenir. Devreden şahıs üzerinde kayıtlı kuru sıkı silahın düşümü kolluk birimince sağlanır.

SONUÇ: Kuru sıkı silahların başka birisine devir edilebilmesi için silahı devir alacak olan kişinin 18 yaşını bitirmiş olması, ateşli silahlarla işlenen veya 6136 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı hüküm giymemiş olması, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamış olması gerekir. Devir işlemi kolluk biriminde (Emniyet Müdürlüğü/Jandarma Komutanlığı) gerçekleştirilir. 

DEVİR SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ:

 

       SES ve GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAH DEVİR SÖZLEŞMESİ

.......... ili .......... İlçe Emniyet Müdürlüğü/Jandarma Komutanlığı Merkezi Kayıt Sisteminde kayıtlı bulunan ve bilgileri aşağıda yer alan ses ve gaz fişeği atabilen silahımı aşağıda bilgileri yazılı bulunan şahsa devrettim.

Silaha Ait Özellikler:

Cins: Marka: Model:Çap/Kalibre:  Şekil:  Sınıf:  Tip:  Arz Durumu:  Seri No:

 

DEVİR EDEN                                                DEVİR ALAN

Adı Soyadı:                                                   Adı Soyadı: 

TC No:                                                          TC No:

Adresi:                                                          Adresi:

İmza:                                                            İmza:

 

                     ONAYLAYAN KOLLUK PERSONELİNİN:

                     Adı Soyadı:

                    Rütbesi:

                    Sicil No:

                    Görevi:

                    Tarih:

                    İmza: 


Sende Birşeyler De!

Success/Error Message Goes Here
Yukarı