dimg/yazi/31393231322126423437Adsız.jpg

Güncelleme tarihi: 28 Eylül 2021.

Silah taşıma ruhsatı nedir? Taşıma ruhsatı nerelerde geçerlidir? Harç ne kadardır? Çobanlar silah taşıma ruhsatı alabilir mi?  Bu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Silah bulundurma ve taşıma ruhsatları 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun ve bu Kanun'a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe göre verilir. 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte kimlerin bulundurma ve taşıma ruhsatı alabileceği, hangi belgelerin isteneceği gibi hususlar belirtilmiştir.

Silah taşıma ruhsatı nedir: 6136 Sayılı Kanun’a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte taşıma ruhsatı; “Ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belge” olarak tanımlanmıştır.

Silah taşıma ruhsatı nerelerde geçerlidir: Bu sorunun cevabı için yine 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe bakmamız gerekir. Yönetmeliğin "Taşıma Ruhsatı Verilmesi" başlıklı 5.maddesi; “Taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun, Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen yerler haricinde her yerde ve her zaman geçerlidir…” hükmüne amirdir. Genel olarak taşıma ruhsatlı silahlar 6136 Sayılı Kanun’un Ek-1.maddesinde belirtilen yerler haricinde taşınabilmekte ise de bazı kişiler sadece görev yaptığı yerde ve görevli olduğu saatlerde silahını taşıyabilir (örneğin mutemet gibi).

Silahla girilemeyecek yerler: 6136 Sayılı Kanun’un Ek-1.maddesi nedir? Yani nerelere silahla girilemez. 6136 Sayılı Kanun’un Ek-1.maddesini irdelediğimizde; duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde ateşli silahların taşınamayacağını görmekteyiz.

Silah taşıma ruhsatı kaç yıllıktır: Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatları ile Emekli Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatları hariç olmak üzere silah taşıma ruhsatları verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Silah taşıma ruhsat harcı ne kadar: Harçtan muaf olan kişiler hariç olmak üzere 2021 yılında silah taşıma ruhsatı almak isteyenler ve ruhsatını yeniletmek isteyenler 7.606 TL harç ödeyecektir. Harç 5 yıllıktır ve ruhsat müracaatında bulunmadan önce yatırılır.

Silah taşıma ruhsatı almak için nereye başvurulur: Ruhsat işlemlerinde yerleşim yeri adresi (birinci adres) esas alınır. Silah taşıma ruhsatı talebinde bulunan kişiler üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ve istenen belgelerle birlikte ikametinin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat ederler. Şöyle ki; polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenler Emniyet Müdürlüğüne, jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenler ise Jandarma Komutanlığına müracaat edecektir.

Çobanlar silah taşıma ruhsatı alabilir mi: 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 9.maddesi (i) bendini incelediğimizde; Bakanlıkça Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük sürü sahibi sayılacak miktarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeniyle yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan sürü sahiplerine diğer şartları da sağlamaları koşuluyla silah taşıma ruhsatı verilebileceğini görmekteyiz.

Peki büyük sürü sayılacak hayvan sayısı ne kadardır? Mevzuata baktığımız zaman en az 150 adet büyükbaş hayvan (İş hayvanları ile iki yaşından küçük, büyükbaş hayvanlar hariç) ya da en az 750 adet küçükbaş hayvan (Bir yaşından küçük, küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları hariç) sahibi olanların diğer şartları da tutması kaydıyla taşıma ruhsatı talebinde bulunabileceğini söyleyebiliriz. Yalnız şunu da belirtelim. Sabit bir yerde hayvan besiciliği yapanlar silah taşıma ruhsatı alamaz.

Çobanların taşıma ruhsatı talebinde bulunabilmesi için diğer şartlar:

- Geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlaması ve işi nedeniyle yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda kalması,

- En az 150 adet büyükbaş hayvan (İş hayvanları ile iki yaşından küçük, büyükbaş hayvanlar hariç) ya da en az 750 adet küçükbaş hayvanı (Bir yaşından küçük, küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları hariç) bulunması,

- Durumunun 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 16. maddesinde belirtilen engel hallere girmemesi, 

- 21 yaşını doldurmuş olması,

- Sağlık yönünden engel halinin bulunmaması,

- 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borcunun olmaması.

İSTENEN BELGELER:

1) Dilekçe,

2) Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair Vergi Dairesi Müdürlüğü yazısı, 

3) Yapılan hayvancılık faaliyetinin, 11/12/1998 gün ve 23550 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan normları taşıdığına dair üretici belgesi (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden),

4) İlk defa silah ruhsat başvurusu yapanlar silah ruhsatı almasında sakınca olmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu (ilk defa silah ruhsat başvurusu yapanlardan sağlık kurulu raporu istenir. Ruhsatı olup ta yeniletmek isteyenler covid-19 tedbirleri kapsamında ikinci bir talimata kadar sağlık kurulu raporu almayacak, ancak tedbirler kalktıktan sonra rapor alacaklardır),  

5) 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge,

6) Silah taşıma ruhsatı için harç makbuzu, 

7) Biometrik fotoğraf.

Ruhsat kart ücreti ne kadar: Silah ruhsatları için Ziraat Bankası şubelerine 60 TL kart ücreti yatırmak gerekiyor. Bazı vatandaşlar "kart ücretini ilk başta yatırıp ruhsat müracaatına giderken dekontu götürelim mi?" diye soruyor. Öyle yapabilirsiniz ama bir aksilik olur da ruhsat alamayacak olursanız kart ücretini geri alamayabilir ya da almak için uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden önce ruhsat için müracaat etmeniz, ruhsat almanıza engel bir durumun olmadığını öğrendikten sonra 60 TL kart ücretini yatırmanız daha uygun olabilir.

SONUÇ: Geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeniyle yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan, en az 150 adet büyükbaş hayvan (İş hayvanları ile iki yaşından küçük, büyükbaş hayvanlar hariç) ya da en az 750 adet küçükbaş hayvan (Bir yaşından küçük, küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları hariç) sahibi, durumları 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 16. maddesinde belirtilen engel hallere girmeyen, 21 yaşını doldurmuş, sağlık yönünden engel hali bulunmayan, 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL'yi aşan tutarda vadesi geçmiş borcu olmayan çobanlara silah taşıma ruhsatı verilebilir.


Sende Birşeyler De!

Success/Error Message Goes Here
Yukarı