dimg/yazi/26133217342688924758tabanca ruhsatı.jpg

Güncelleme tarihi: 07 Haziran 2021.

Silah bulundurma ruhsatı nedir? Bulundurma ruhsatlı silah taşınabilir mi? Taşınırsa cezası nedir? Bu soruların cevaplarını yazımızda bulacaksınız.

Silah bulundurma ruhsatları 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkarılan 91/1779 karar sayılı yönetmeliğe göre düzenlenir.

Bulundurma ruhsatı nedir: 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte bulundurma ruhsatı; "Ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belge" olarak tanımlanmıştır.

Kaç türlü silah bulundurma ruhsatı vardır: 6136 Sayılı Kanun ve bu Kanun'a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe göre "meskende bulundurma" ve "işyerinde bulundurma" olmak üzere 2 türlü bulundurma ruhsatı vardır.

Bulundurma ruhsatları nerelerde geçerlidir: Bu sorunun cevabı için yine 91/1779 karar sayılı yönetmeliğe bakmamız gerekir. Yönetmeliğin "Bulundurma Ruhsatı Verilmesi" başlıklı 4.maddesi; "...Meskeninde silah bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler kanunen kabul edilen yerleşim yerindeki, işyerinde silah bulundurmak isteyenler ise işyeri adresinin bulunduğu yerdeki ruhsat vermeye yetkili mercilere müracaat ederler. Bulundurma ruhsatı, meskende veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir. Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil, zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakli, mahallin en büyük mülki amirinin vereceği Silah Nakil Belgesi ile mümkündür. Bu belgede belirtilen gün ve güzergah dışında silah, mesken veya işyeri dışına çıkarılamaz. Taşıt araçları işyeri veya mesken sayılmaz. Bulundurma ruhsatlı silaha sahip kişiler, mesken veya işyerlerini daimi olarak değiştirmeleri halinde yeni adreslerini ruhsatı veren mülki amirliğe bildirerek silah nakil belgesi almak ve yeni adreslerinin kayıtlara geçirilmesini ve ruhsatına işlenmesini sağlamak zorundadırlar...” hükmüne amirdir.

Dolayısıyla mevzuata baktığımız zaman, meskende silah bulundurmak amacıyla meskende bulundurma ruhsatı, işyerinde silah bulundurmak amacıyla da işyerinde bulundurma ruhsatı verildiğini görüyoruz. Meskende bulundurma ruhsatı verilen silah meskenden, işyerinde bulundurma ruhsatı verilen silah da işyeri dışına çıkarılamaz. Peki hangi hallerde çıkarılır derseniz onlara aşağıda değineceğiz.

Meskende bulundurma ruhsatı almak için nereye başvurulur: Ruhsat işlemlerinde yerleşim yeri adresi (birinci adres) esas alınır. Meskende bulundurma ruhsatı almak isteyen kişiler, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ve aşağıda yazılı belgelerle birlikte ikametinin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat ederler. Şöyle ki; polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne, jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenler ise İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat edecektir.

Meskende bulundurma ruhsatı almak için istenen belgeler:

1) Dilekçe,

2) Biometrik fotoğraf,

3) İlk defa silah ruhsat başvurusu yapanlar silah ruhsatı almasında sakınca olmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu (ilk defa silah ruhsat başvurusu yapanlardan sağlık kurulu raporu istenir. Ruhsatı olup ta yeniletmek isteyenler covid-19 tedbirleri kapsamında ikinci bir talimata kadar sağlık kurulu raporu almayacak, ancak tedbirler kalktıktan sonra rapor alacaklardır),

4) 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL’den fazla borcu olmadığına dair belge (Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınacaktır),

5) Vergi Dairesine yatırılacak harç makbuzu.

İşyerinde bulundurma ruhsatı almak için nereye başvurulur: İşyeri sahipleri aşağıda yazılı belgelerle birlikte işyerinin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat ederler. İş yerinde bulundurma ruhsatı verilebilmesi için iş yerinin o kişiye ait olması veya yöneticisi olması gerekmektedir. İşyeri sahibi/yöneticisi dışındaki kişilere iş yerinde bulundurma ruhsatı verilmez.

İşyerinde bulundurma ruhsatı almak için istenen belgeler nelerdir:

1) Dilekçe,

2) Biometrik fotoğraf,

3) İlk defa silah ruhsat başvurusu yapanlar silah ruhsatı almasında sakınca olmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu (ilk defa silah ruhsat başvurusu yapanlardan sağlık kurulu raporu istenir. Ruhsatı olup ta yeniletmek isteyenler covid-19 tedbirleri kapsamında ikinci bir talimata kadar sağlık kurulu raporu almayacak, ancak tedbirler kalktıktan sonra rapor alacaklardır),

4) 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL’den fazla borcu olmadığına dair belge (Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınacaktır),

5) Vergi Dairesine yatırılacak harç makbuzu,

6) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi),

7) Mükellefiyeti gösterir vergi dairesi yazısı,

8) İşyeri ortaklık veya şirkete ait ise yönetimin buna ilişkin kararı ve muvafakat yazısı.

Arabada silah bulundurulabilir mi: Soruyu "Arabada silah taşınabilir mi?" diye de sorabilirsiniz. 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliği incelediğimizde "Araçta/arabada silah bulundurma" diye bir ruhsat türünün olmadığını söyleyebiliriz. Bulundurma ruhsatlı silahını araçta bulunduran veya taşıyanlar hakkında “Ruhsatsız Silah Taşımaktan” yasal işlem yapılır.

Bulundurma ruhsatlı silah hangi hallerde dışarı çıkarılabilir: Bulundurma ruhsatlı silahlar bazı haller dışında evden ya da işyerinden dışarı çıkarılamaz. Aşağıda hangi hallerde evden ya da işyerinden dışarı çıkarılabileceğini ve bunun için hangi makamdan izin belgesi alınması gerektiğini belirteceğiz.   

Bulundurma ruhsat sahipleri;

a) Tamir ve bakım için silah tamir yeri açma ruhsatı bulunan tamirciye,

b) Atış için poligona,

c) Mesken ya da işyeri değişikliği sebebiyle yeni adresine nakletmek için ruhsat aldıkları birime müracaat ederek Silah Nakil Belgesi almak ve silahlarını bu belge ile nakletmek zorundadırlar. Eğer nakil belgesi almadan silahlar nakil edilirse 6136 Sayılı Kanunun 13.maddesine aykırılıktan adli işlem yapılır. 

Önemli bir hatırlatma daha yapalım. Daimi adres değişikliği dışında, geçici süreyle yazlık vb. yerlere gidecek olan şahıs adına silah nakil belgesi düzenlenmez.

Bulundurma Ruhsatı Alma Şartları:

- Durumu 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 16.maddesindeki hallere girmeyen (16.Maddenin neler olduğunu aşağıda bulabilirsiniz.),

- 21 yaşını doldurmuş,

- 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL’den fazla borcu olmayan,

- Sağlık yönünden engel hali bulunmayan ve buna ilişkin sağlık kurulu raporu alan her Türk vatandaşı bulundurma amaçlı silah ruhsatı alabilir.

Silah Ruhsatı Verilmesine Engel Haller Nelerdir:

a) Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlar,

b) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenlere veya silahın muhafazasındaki ihmali ya da kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar,

c) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlar,

d) Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, her türlü kaçakçılık, bilişim alanındaki suçlar, ihaleye fesat karıştırma, yağma, uyuşturucu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282.maddesi 2.fıkrası hariç olmak üzere suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme ya da üye olma, insan ticareti, organ ve doku ticareti, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme veya patlayıcı madde kullanma, fuhuş, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, kasten öldürme, silahla kasten yaralama veya çocukların cinsel istismarı suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlar,

e) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, terör eylemlerine katılma veya bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlar,

f) Taksirle veya basın ve yayın yoluyla işlenenler hariç olmak üzere değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden 2’den fazla suçtan dolayı mahkum olanlar, 

g) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için mahkum olanlar

h) 6136 Sayılı Kanunun 4.maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı mahkum olanlar, 

ı) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,

i) Spor maksatlı olarak spor federasyonlarının demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar,

j) Mahkeme kararı ile veya haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlar, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 6413 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 16.maddesinin 3.fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun mülga 15.maddesi uyarınca disiplinsizlik ya da ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12.maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16.maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2.maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları ya da mahkeme kararıyla veya kanuni düzenleme ile meslekten ya da Devlet memurluğundan çıkarılanlar veya haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler ya da milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlar,

k) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar.

Bulundurma ruhsatları kaç yıllıktır: Silah bulundurma ruhsatları verildiği tarihten itibaren 5 yıllıktır.

Harçlar: 2021 yılında silah bulundurma ruhsatı almak isteyenler ve ruhsatını yeniletmek isteyenler 2.434 TL harç ödeyecektir. Harç 5 yıllıktır ve ruhsat müracaatında bulunmadan önce Vergi Dairesi Müdürlüğüne yatırılır.

SONUÇ: Bulundurma ruhsatlı silahlar taşınamaz. Tamir ve bakım için silah tamir yeri açma ruhsatı bulunan tamirciye, atış için poligona, mesken ya da işyeri değişikliği sebebiyle yeni adrese silah nakil belgesi ile nakil edilir. Eğer nakil belgesi alınmadan nakil edilirse veya taşınırsa 6136 Sayılı Kanuna istinaden “Ruhsatsız Silah Taşımaktan” adli işlem yapılır, silah adli makamlara sevk edilir. 

Ergün Kösem 2021-08-30 22:24:04

Mehmet bey merhaba, bulundurma ruhsatlı silahı üstünüzde yakalattığınız için 6136 sayılı Kanun'a muhalefetten adli işlem yapılır. Takdir mahkemenin olmakla birlikte genelde adli para cezası verilir. Diğer sorunuza cevap veremeyeceğim. Çünkü silah ruhsatı dışındaki konularda görüş belirterek yanlış bir bilgi vermek istemem. O konuda bence bir avukata danışın.

Mehmet oğuz 2021-08-30 21:32:33

Bugun bulundurma rusatli silahi ust aramada yakalattım bunun cezasi ne olur bide merak ettiğim bir şey var 3 sene önce bir kavgaya kariştim oradan 20 ay cezam var buda para cezasina çevrildi para cezasina ertelenmiştir yani silahtan ceza yersem diyer cezada bozulup yatar veya para cezası ikisi birleşirmi şimdiden teşekkür ler

Ergün Kösem 2021-06-30 00:06:05

Murat bey merhaba, bulundurma ruhsatlı silahı aracınızda taşıdığınız için 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan işlem yapılır. Büyük ihtimalle mahkeme silahınızı müsadere eder (el koyar). Size de para cezası verilir. Takdir yine de mahkemenin ama genelde verilen kararlar bu yönde.

Murat aksoy 2021-06-29 22:09:19

Merhabalar bende bulundurma ruhsatlı silahımı memur gbt yapacakken ruhsatımı gördü silah araçta mı dedi bende torpidodan çıkardım verdim tutanak tutuldu karakolda ifade verdim eşim çocuklarım yanımdaydı sonuç ne olur.

Ergün Kösem 2021-03-27 14:36:29

Kadir bey garip olan şu ki, yazlığa götürmek için nakil belgesi de veremezler. Sadece adresinizi kesin olarak değiştirdiyseniz nakil belgesi düzenlenir. Maalesef yönetmelik bu şekilde.

Kadir dinçer 2021-03-27 13:29:51

Bulundurma ruhsatlı silahı her sene ortalama 3 ay gibi yazlığa götürmek - getirmek için nakil almak mantıklımı. İkamette bıraksan, hırsızlık olayı var, evdeki gençlerin kullanma ihtimali var ( her ne kadar saklasanda ) bu mutlaka düzenlenmeli!

Ergün Kösem 2021-03-08 22:28:26

Halim bey merhaba, aşağıda bazı sorulara verdiğim cevaplara benzer bir durumdasınız. Bulundurma ruhsatlı silahı evden dışarı çıkaramazsınız. Sadece 3 durumda çıkarabilme imkanınız var. Onlara uzun uzun değinmeyeyim çünkü verdiğim cevaplarda onları ayrıntılı olarak belirttim. Size 6136 sayılı Kanun'a muhalefetten işlem yapılır. Yani bulundurma ruhsatlı silahı taşımaktan. Silah adliyeye sevk edilir, size de büyük ihtimalle para cezası verilir. Silah da müsadere edilir. Her zaman söylediğim şeyi yine söyleyeyim ki, hakim'in vereceği kararı önceden kimse bilemez. Benim söylediğim şeyler genelde verilen kararlarla ilgilidir. Belki hiç ceza da almayabilirsiniz. Ama genelde bahsettiğim şekilde karar veriliyor. Geçmiş olsun. Saygılarımla.

Halim keten 2021-03-08 22:09:11

Arıcılık yapmaktayım terim ilçe md kayitliyim tarim bakanligi onaylı belgemde mevcut ilçe tarım müdürlüğünden izin alarak arılarımı yaylaya çıkardım konaklaan belgemde mevcut arilaruma ayi saldırısı ihbarı geldi günlerden pazar bulundurma ruhsatlı silahımı alarak ayriligina gittim milli parkcilarca silahima el konuldu silahim savcılıkta barastige gönderildi ateş edilmemiş sadece vahim silâhlardandır diye rapor gelmiş silahim kılıfın içindeydi arikarimin yanında tes yığınına dayalı vaziyette idi sonuç olur

Ergün Kösem 2021-02-12 23:40:17

Birol bey merhaba, öncelikle geçmiş olsun. Az önceki yorumumda da belirttiğim üzere büyük ihtimalle silah müsadere olur ve para cezası verilir. Yani sizin durumunuzdaki kişilere genelde böyle karar veriliyor ama tabi savcı ve hakim'in kararı farklı da olabilir. Yargı kararını şimdiden kimse bilemez. O yüzden %100 şöyle karar verilir deme hakkımız yok. Takdir savcı ve hakimde. İnşallah en hafif cezayla atlatırsınız.

Ergün Kösem 2021-02-12 23:34:10

Sevgili arkadaşlar, en çok sorulan sorulardan biri şudur. “Yazın 3 ay yazlığa gideceğim ya da köye gideceğim, silahımı evde bırakmak istemiyorum, yanımda götürebilir miyim? “ Bu tür sorular çok soruluyor. Yazımızda da belirttiğimiz üzere evde bulundurma ruhsatı alınan silah evden dışarı çıkarılamaz. Sadece 3 durumda çıkarılabilir, ancak o da ruhsat aldığınız yerden silah nakil belgesi almak şartıyla. Birincisi poligona atış yapmaya gitmek için. İkincisi silahın bakımı veya tamirini yaptırmak üzere tamirciye götürmek için. Üçüncüsü de kesin adres değişikliği nedeniyle yeni adrese götürmek için. Bunların dışında bulundurma ruhsatlı silah için nakil belgesi verilmez. Dolayısıyla geçici süre ile bir yere gidecekseniz (yazın yazlığa, köye gitmek gibi) bulundurma ruhsatlı silahınızı götüremezsiniz. Diyelim ki bulundurma ruhsatlı silahınızı nakil belgesi olmadan taşırken yakalandınız. O zaman ne olur? Böyle bir şey olursa 6136 sayılı Kanun'a muhalefetten işlem yapılır. Yani hiç ruhsatınız yokmuş gibi değerlendirilirsiniz. Böyle durumlarda da genellikle silahın müsaderesine ve para cezasına karar veriliyor. Bu duruma düşmeyin.

Birol kaya 2021-02-12 23:28:50

Bulundurma ruhsatlı silah arabada jandarma tarafından alındı tutanak tutuldu inceleme falan olacakmış bu durumda sonuç ne olacak cezamı olacak mahkeme mi silaha el koyma da olur mu

Birol kaya 2021-02-12 23:08:22

Erkan bey sonuç sadece ceza mı başka yaptırım uygulandı mı

Birol kaya 2021-02-12 23:07:34

Erkan bey sonuç sadece ceza mı başka yaptırım uygulandı mı

Ergün Kösem 2021-02-07 12:21:20

Nazım bey merhaba, tabi sizin düşünce ve önerileriniz de değerli. Yanlış hatırlamıyorsam 6136 sayılı Kanun 1953 yılında yürürlüğe giren bir Kanun. Keza Yönetmelik bugüne kadar onlarca kez değişti. Aslında hem Kanun hem de Yönetmeliğin sil baştan yenilenmesi ve güncellenmesi çok iyi olur. Daha sade bir mevzuat, harçların daha makul olması gibi hususlar aslında yapılamayacak şeyler değil. Saygılarımla.

Ergün Kösem 2021-02-07 12:14:59

Arif bey merhaba, evde bulundurma alsanız evden dışarı çıkaramazsınız. Keza işyerinde bulundurma alsanız işyerinden dışarı çıkaramazsınız. Ama zaten adı üstünde. Bulundurmanın başka bir amacının olmayacağı da belli zaten.

Naxım 2021-02-07 01:05:59

Merhaba Yıl 2021 olmuş biz ülke olarak silah taşıma izin haklarını engelleyerek vergi ve harçlarını artırarak suç önlemeye çalışmaktayız hukuki yaptırımların cezaların işlenmekte olan suçların işlenme sonuçlarında ruhsatlı silahı ile suç işleyenlerin oranı çok düşük ama ruhsatsız silahların karışmış olduğu suç oranları çok daha yüksek devlet olarak kanunları ve cezai işlemleri belirlerseniz kimse ruhsatlı silahını suçlarda kullanamaz ayrıca ağır cezalar bunu yapanların büyük ceza ile karşılasacağını da bilerek işlenmeyecek biçim düzenlenmeli ruhsatlarda sadece taşıma ile kişilere zimmetlenmeli görevli kişilere de ayrıca yeni bir ruhsat işlemi verilmeli mevcut vergilerden muaf olmalı yada daha uygun düşük ücretler ile vize verilmeli diye düşünmekteyim

Arif 2021-02-01 00:08:40

Bulundurma ruhsatı kaçak silahtan bir farkı yok gibi görünüyor kapının önüne çıkarınca kaçak işlemi yapılıyor

Ergün Kösem 2021-01-31 16:11:36

Berat bey merhaba, bulundurma ruhsatı sadece evde bulundurma ya da işyerinde bulundurma olarak verilir. Bulundurma ruhsatlı silah 3 durumda nakil belgesi almak suretiyle dışarı çıkarılabilir. Poligona atış için, arızası olduğunda tamir ve bakım yaptırmak üzere tamirciye götürmek için ve kesin adres değişikliğinde yeni adrese nakil için. Geçici süre ile adres değişikliğinde nakil belgesi verilmez.

Berat dilmac 2021-01-30 02:39:32

Kamu çalişanı sayılırım çaykur da mevsimlik personel.. Benim sorum şu olacak.. ikametimi 6 ay rizeye 6 ay istanbula aliyorum mecburi.. Bu durumda benim durumum ne olacak herşeyi geçtim cenaze düğün vs vs bir durumla karşılaştık evi kapatip gitmek durumunda kaldık silahımı evde birakmak istemiyorum malum hırsız durumları var.. Bu durumda ne yapılması gerekecek

Ergün Kösem 2021-01-18 16:06:25

Ferhat bey merhaba, taşıma ruhsatı alabilecek kişiler internet sitemizde detaylı olarak belirtilmiştir. Ama ne iş yaptığınızı yazarsanız ona göre alıp alamayacağınızı söyleyebiliriz.

Ferhat 2021-01-18 09:50:24

39 yaşındayım adli sicil kaydım yok silah taşıma ruhsatı alabilir miyim teşekkür ederim

Ergün Kösem 2020-12-28 13:39:00

Ferhat bey merhaba, mahkeme kararlarını görmeden bir şey söylemek mümkün değil. Bazı suçlardan ceza alanlar Kanun değişmediği müddetçe silah ruhsatı alamaz. Ama bazı suçlardan ceza alanların da belli şartlar dahilinde silah ruhsatı alabildiğini söyleyebiliriz. O yüzden mahkeme kararlarını görmek gerekir.

Ferhat karakaş 2020-12-27 21:40:19

Ceza evinden çıkalı 6 sene oldu hiçbir şuça karışmadım. Ankara 6 ağı ceza mahkemesi ve 2 ağır ceza mahkemesinden ceza almıştım.şimdileri vergi mükellefiyim 5 senedir Tarım ve hayvancılık inşaat ve güneş enerji sistemleri işi yapıyorum TÜRKİYENİN 3 ilinde ankara kırıkkale ve niğde illerinden çifçilik belge var. Çiflik ve mandıra işletme belgesi var yeni çıkan meclisten yasadan faydalanıp silaj ruhsatı alabilirmiyim

Ergün Kösem 2020-11-24 13:06:47

Yıldıray bey merhaba, öncelikle Rabbim babanıza rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Yaklaşık 1 yıl önce 6136 sayılı kanun'da değişiklik yapıldı ve bu değişiklik ile Kıbrıs ve Kore gazilerine harçsız silah taşıma ruhsatı hakkı verildi. Bu hak gazilerin kendilerine verildi. Eğer babanız hayatta olsaydı harç ödemeden taşıma ruhsatı alabilecekti. Ama maalesef yakınlarına (eş, çocuk vb.) bu hak verilmedi. Yani sadece gazilerin kendilerine bu hak tanındı. O yüzden siz harçsız silah taşıma ruhsatı alamazsınız. Saygılarımla.

Yıldıray 2020-11-24 11:36:52

Merhaba bir sorum olacak Rahmetli babam Muharib Kıbrıs gazisi ve daha önce hiç ruhsatlı silahı olmadı ve son çıkan yasa ile muharib Kıbrıs gazilerine Taşıma ruhsatlı silah hakkı ve tüm harçlardan muafiyet sağlanmış. Benim sorum babamın silah hakkını 1.derece yakını oğlu olarak benim değerlendirme durumum söz konusumudur Cevablarınızı beklemekteyim. Saygılarımla selamlıyorum. İyi çalışmalar dilerim.

Ergün Kösem 2020-11-17 11:54:35

Bekir bey merhaba, bulundurma ruhsatı ya evde bulundurma ya da işyerinde bulundurma olarak verilir. Arabada bulundurma diye bir ruhsat yoktur. Eğer bulundurma ruhsatlı silahınızı arabada yakalatırsanız "Ruhsatsız Silah Taşımaktan" hakkınızda adli işlem yapılır.

Bekir 2020-11-17 00:04:38

Merhaba ben arabada bulundurma almak istiyorum araba için veriliyor demi

Ergün Kösem 2020-09-03 10:01:57

Erkan bey merhaba, Meskende bulundurma ruhsatı verilirse evden dışarı, işyerinde bulundurma ruhsatı verilirse işyerinden dışarı çıkarılamaz. Ama poligona atış yapmaya veya arıza yaptığında ruhsatlı silah tamircilerine götürmek için silah nakil belgesi alınması zorunludur.

Erkan 2020-09-03 01:00:35

Bulundurma silahimla evımın önunde tapulu arazımın icinde gezerken narkotik polisleri yanıma üst araması yapacaklarını soyleyerek üst araması yapmalarına izin vermeyerek üzerimde ruhsatlı ama bulurma ruhsatlı oldugunu soyledim vesselam mahkemeye cıktım 6500 TL para cezası kestiler emsal karar göstermemek rahmem sayın savcı sayın hakkım emsal karara bakmaksızın cezayi kesti ama inat ettim şu an emniyet müdürlüğünde sivil memur olarak calişmaktayim bulundurma ruhsatı olan silah evden dişari cikarilamaz.


Sende Birşeyler De!

Success/Error Message Goes Here
Yukarı