dimg/yazi/29923284123147520518nakil-belgesi.jpg

Güncelleme tarihi: 07 Haziran 2021.

Silah bulundurma ruhsatı nedir? Bulundurma ruhsatı yol belgesi ne demektir? Hangi hallerde yol belgesi verilir? Bu soruların cevaplarını yazımızda bulacaksınız. 

Silah bulundurma ruhsatları 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkarılan 91/1779 karar sayılı yönetmeliğe göre düzenlenir.

Bulundurma ruhsatı nedir: 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte bulundurma ruhsatı; "Ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belge" olarak tanımlanmıştır.

Kaç türlü silah bulundurma ruhsatı vardır: 6136 Sayılı Kanun ve bu Kanun'a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe göre "meskende bulundurma" ve "işyerinde bulundurma" olmak üzere 2 türlü bulundurma ruhsatı vardır.

Bulundurma ruhsatları nerelerde geçerlidir: Bu sorunun cevabı için yine 91/1779 karar sayılı yönetmeliğe bakmamız gerekir. Yönetmeliğin "Bulundurma Ruhsatı Verilmesi" başlıklı 4.maddesi; "...Meskeninde silah bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler kanunen kabul edilen yerleşim yerindeki, işyerinde silah bulundurmak isteyenler ise işyeri adresinin bulunduğu yerdeki ruhsat vermeye yetkili mercilere müracaat ederler. Bulundurma ruhsatı, meskende veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir. Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil, zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakli, mahallin en büyük mülki amirinin vereceği Silah Nakil Belgesi ile mümkündür. Bu belgede belirtilen gün ve güzergah dışında silah, mesken veya işyeri dışına çıkarılamaz. Taşıt araçları işyeri veya mesken sayılmaz. Bulundurma ruhsatlı silaha sahip kişiler, mesken veya işyerlerini daimi olarak değiştirmeleri halinde yeni adreslerini ruhsatı veren mülki amirliğe bildirerek silah nakil belgesi almak ve yeni adreslerinin kayıtlara geçirilmesini ve ruhsatına işlenmesini sağlamak zorundadırlar...” hükmüne amirdir.

Dolayısıyla mevzuata baktığımız zaman, meskende silah bulundurmak amacıyla meskende bulundurma ruhsatı, işyerinde silah bulundurmak amacıyla da işyerinde bulundurma ruhsatı verildiğini görüyoruz. Meskende bulundurma ruhsatı verilen silah meskenden, işyerinde bulundurma ruhsatı verilen silah da işyeri dışına çıkarılamaz. Peki hangi hallerde çıkarılır derseniz onlara aşağıda değineceğiz.

Meskende bulundurma ruhsatı almak için nereye başvurulur: Ruhsat işlemlerinde yerleşim yeri adresi (birinci adres) esas alınır. Meskende bulundurma ruhsatı almak isteyen kişiler, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ve aşağıda yazılı belgelerle birlikte ikametinin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat ederler. Şöyle ki; polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne, jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenler ise İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat edecektir.

Meskende bulundurma ruhsatı almak için istenen belgeler:

1) Dilekçe,

2) Biometrik fotoğraf,

3) İlk defa silah ruhsat başvurusu yapanlar silah ruhsatı almasında sakınca olmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu (ilk defa silah ruhsat başvurusu yapanlardan sağlık kurulu raporu istenir. Ruhsatı olup ta yeniletmek isteyenler covid-19 tedbirleri kapsamında ikinci bir talimata kadar sağlık kurulu raporu almayacak, ancak tedbirler kalktıktan sonra rapor alacaklardır),

4) 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL’den fazla borcu olmadığına dair belge (Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınacaktır),

5) Vergi Dairesine yatırılacak harç makbuzu.

İşyerinde bulundurma ruhsatı almak için nereye başvurulur: İşyeri sahipleri aşağıda yazılı belgelerle birlikte işyerinin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat ederler. İş yerinde bulundurma ruhsatı verilebilmesi için iş yerinin o kişiye ait olması veya yöneticisi olması gerekmektedir. İşyeri sahibi/yöneticisi dışındaki kişilere iş yerinde bulundurma ruhsatı verilmez.

İşyerinde bulundurma ruhsatı almak için istenen belgeler nelerdir:

1) Dilekçe,

2) Biometrik fotoğraf,

3) İlk defa silah ruhsat başvurusu yapanlar silah ruhsatı almasında sakınca olmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu (ilk defa silah ruhsat başvurusu yapanlardan sağlık kurulu raporu istenir. Ruhsatı olup ta yeniletmek isteyenler covid-19 tedbirleri kapsamında ikinci bir talimata kadar sağlık kurulu raporu almayacak, ancak tedbirler kalktıktan sonra rapor alacaklardır),

4) 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL’den fazla borcu olmadığına dair belge (Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınacaktır),

5) Vergi Dairesine yatırılacak harç makbuzu,

6) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi),

7) Mükellefiyeti gösterir vergi dairesi yazısı,

8) İşyeri ortaklık veya şirkete ait ise yönetimin buna ilişkin kararı ve muvafakat yazısı.

Bulundurma Ruhsatı Alma Şartları:

- Durumu 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 16.maddesindeki hallere girmeyen (16.Maddenin neler olduğunu aşağıda bulabilirsiniz.),

- 21 yaşını doldurmuş,

- 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL’den fazla borcu olmayan,

- Sağlık yönünden engel hali bulunmayan ve buna ilişkin sağlık kurulu raporu alan her Türk vatandaşı bulundurma amaçlı silah ruhsatı alabilir.

Silah Ruhsatı Verilmesine Engel Haller Nelerdir:

a) Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlar,

b) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenlere veya silahın muhafazasındaki ihmali ya da kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar,

c) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlar,

d) Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, her türlü kaçakçılık, bilişim alanındaki suçlar, ihaleye fesat karıştırma, yağma, uyuşturucu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282.maddesi 2.fıkrası hariç olmak üzere suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme ya da üye olma, insan ticareti, organ ve doku ticareti, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme veya patlayıcı madde kullanma, fuhuş, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, kasten öldürme, silahla kasten yaralama veya çocukların cinsel istismarı suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlar,

e) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, terör eylemlerine katılma veya bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlar,

f) Taksirle veya basın ve yayın yoluyla işlenenler hariç olmak üzere değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden 2’den fazla suçtan dolayı mahkum olanlar, 

g) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için mahkum olanlar

h) 6136 Sayılı Kanunun 4.maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı mahkum olanlar, 

ı) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,

i) Spor maksatlı olarak spor federasyonlarının demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar,

j) Mahkeme kararı ile veya haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlar, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 6413 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 16.maddesinin 3.fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun mülga 15.maddesi uyarınca disiplinsizlik ya da ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12.maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16.maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2.maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları ya da mahkeme kararıyla veya kanuni düzenleme ile meslekten ya da Devlet memurluğundan çıkarılanlar veya haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler ya da milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlar,

k) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar.

Bulundurma ruhsatları kaç yıllıktır: Silah bulundurma ruhsatları verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Harçlar: 2021 yılında silah bulundurma ruhsatı almak isteyenler ve ruhsatını yeniletmek isteyenler 2.434 TL harç ödeyecektir. Harç 5 yıllıktır ve ruhsat müracaatında bulunmadan önce Vergi Dairesi Müdürlüğüne yatırılır.

Arabada silah bulundurulabilir mi: 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliği incelediğimizde "Araçta/arabada silah bulundurma" diye bir ruhsat türünün olmadığını söyleyebiliriz. Bulundurma ruhsatlı silahını araçta bulunduran veya taşıyanlar hakkında “Ruhsatsız Silah Taşımaktan” yasal işlem yapılır.

Bulundurma ruhsatlı silah hangi hallerde dışarı çıkarılabilir: Bulundurma ruhsatlı silahlar bazı haller dışında evden ya da işyerinden dışarı çıkarılamaz. Aşağıda hangi hallerde evden ya da işyerinden dışarı çıkarılabileceğini ve bunun için hangi makamdan izin belgesi alınması gerektiğini belirteceğiz.   

Bulundurma ruhsat sahipleri;

a) Tamir ve bakım için silah tamir yeri açma ruhsatı bulunan tamirciye,

b) Atış için poligona,

c) Mesken ya da işyeri değişikliği sebebiyle yeni adresine nakletmek için ruhsat aldıkları birime müracaat ederek Silah Nakil Belgesi almak ve silahlarını bu belge ile nakletmek zorundadırlar. Eğer nakil belgesi almadan silahlar nakil edilirse 6136 Sayılı Kanunun 13.maddesine aykırılıktan adli işlem yapılır. 

Önemli bir hatırlatma daha yapalım. Daimi adres değişikliği dışında, geçici süreyle yazlık vb. yerlere gidecek olan şahıs adına silah nakil belgesi düzenlenmez.

SONUÇ: Bulundurma ruhsatlı silahlar tamir ve bakım için silah tamir yeri açma ruhsatı bulunan tamirciye, atış için poligona, mesken ya da işyeri değişikliği sebebiyle yeni adrese silah nakil belgesi ile nakil edilir. Eğer nakil belgesi alınmadan nakil edilirse 6136 Sayılı Kanuna istinaden “Ruhsatsız Silah Taşımaktan” adli işlem yapılır, silah adli makamlara sevk edilir. 

Ergün Kösem 2021-03-28 17:13:27

Tarık bey merhaba, maalesef belirttiğiniz durum için nakil belgesi alamazsınız. Nakil belgesi kesin adres değişikliğinde, poligona atışa gidileceğinde ve tamir ya da bakım için ruhsatlı tamircilere götürüleceğinde düzenlenir. Ancak geçici süre bir başka yere götürülmek istendiğinde nakil belgesi düzenlenemez. Mevzuat hükümleri böyledir.

Tarık işliyen 2021-03-28 14:15:58

Merhaba Bulundurma ruhsatlı silahım var 25 günlüğüne İstanbul'da erzincana memlekete gideceğim ailemle uçakla yolculuk yapacağız .fakat bu zaman zarfi içinde silahı ve mermileri evde bulundurmak istemiyorum memlekete götürmek için nasıl bir yol izleye bilirim ..hayırlı gunler dilerim ve teşekkür ederim .

Ergün Kösem 2021-03-20 06:07:52

Nevzat bey merhaba, silahınızı tamire götürebilmeniz için ruhsat aldığınız yere başvurup silah nakil belgesi almanız gerekir. O belge ile birlikte silahınızı ruhsatlı silah tamircilerine götürebilirsiniz. Ancak şöyle de bir durum var. İkamet ettiğiniz yerde ruhsatlı silah tamircisi var ise bir başka il'e nakil belgesi vermezler. Bulunduğunuz yerdeki ruhsatlı silah tamircilerine gitmeniz için nakil belgesi düzenlenir.

Nevzat Kivrak 2021-03-20 01:15:03

Merabalar ben istanbula gidecegim.bulundurma ruhsatli silahimi tamire goturmek istesem.ne yapmam.gerekiyor

Ergün Kösem 2021-02-23 14:36:30

Nevzat bey avcılık belgeniz varsa yivli av tüfeği taşıma ruhsatı alabilirsiniz ama silah taşıma ruhsatı alamazsınız.

Nevzat Kivrak 2021-02-23 12:47:31

Av cilim.belgesiyle silah taşima alabilirmiyim

Ergün Kösem 2020-12-05 22:44:45

Levent bey merhaba, sitemizin arama butonuna "müteahhit silah taşıma ruhsatı" yazın, çıkan sayfaya tıklayın. Oradaki bilgiler size yardımcı olacaktır.

Levent tuna 2020-12-05 18:51:41

Merhaba ben müteahhit levent tuna işbirme belgesi yeni aldım taşıma silah alıyorum nasıl alabilirim

Ergün Kösem 2020-06-16 13:19:02

Hakan bey merhaba, Bulundurma ruhsatlı silahları yukarıda da yazılı olduğu gibi sadece 3 durumda nakil edebilirsiniz. 1) Silah arıza yaptığında ya da boya vb. yaptırmak üzere ruhsatlı silah tamircilerine götürüp-getirmek için, 2) Poligona atış için, 3) Kesin adres değişikliği nedeniyle yeni adrese nakil için. Bu 3 durum dışında nakil belgesi düzenlenmez.

Hakan 2020-06-16 08:42:38

Istanbulda ikamet ediyorum örnek veriyorum giresuna 1 haftalik tatile gidecem ama bulundurma ruhsatli silahimin evimde calinmasindan korkuyorum buna dair gidip gelene kadar yol belgesi alabilirmiyim


Sende Birşeyler De!

Success/Error Message Goes Here
Yukarı