dimg/yazi/22837282202552331718Adsız.jpg

Güncelleme tarihi: 07 Haziran 2021.

Silah bulundurma ve taşıma ruhsatları 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmektedir.

6136 Sayılı Kanun ile 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte kimlerden silah bulundurma ve taşıma ruhsatı harcı alınacağı, kimlerin harçtan muaf olduğu, harçların kaç yıllık olduğu gibi hususlar düzenlenmiştir.

Silah Bulundurma Ruhsatı: 6136 Sayılı Kanun’a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelikte bulundurma ruhsatı; "Ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belge" olarak tanımlanmıştır. 

Kaç Türlü Silah Bulundurma Ruhsatı vardır: 6136 Sayılı Kanun ve bu Kanun'a istinaden çıkarılan 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğe göre "meskende bulundurma" ve "işyerinde bulundurma" olarak 2 türlü bulundurma ruhsatı vardır.

Araçta/Arabada Silah Bulundurma Ruhsatı Var Mıdır: Bulundurma ruhsatlarının meskende bulundurma ve işyerinde bulundurma olmak üzere verildiğinden bahsetmiştik. Meskende bulundurma ruhsatlı silah meskenden dışarı çıkarılamaz. Keza işyerinde bulundurma ruhsatlı silah da işyerinden dışarı çıkarılamaz. Dolayısıyla "Araçta/Arabada silah bulundurma’ diye bir ruhsat türü yoktur.

Bulundurma Ruhsatları Kaç Yıllıktır: Silah bulundurma ruhsatları verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Meskende bulundurma ruhsatı almak için nereye başvurulur: Ruhsat işlemlerinde yerleşim yeri adresi (birinci adres) esas alınır. Meskende bulundurma ruhsatı almak isteyen kişiler, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ve istenen belgelerle birlikte ikametinin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat ederler. Şöyle ki; polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne, jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenler ise İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat edecektir.

İşyerinde bulundurma ruhsatı almak için nereye başvurulur: İşyeri sahipleri istenen belgelerle birlikte işyerinin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat ederler. İş yerinde bulundurma ruhsatı verilebilmesi için iş yerinin o kişiye ait olması veya yöneticisi olması gerekmektedir. İşyeri sahibi/yöneticisi dışındaki kişilere iş yerinde bulundurma ruhsatı verilmez.

Bulundurma Ruhsatı Alma Şartları:

- Durumu 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 16.maddesindeki hallere girmeyen (16.Maddenin neler olduğunu aşağıda bulabilirsiniz.),

- 21 yaşını doldurmuş,

- 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL’den fazla borcu olmayan,

- Sağlık yönünden engel hali bulunmayan ve buna ilişkin sağlık kurulu raporu alan her Türk vatandaşı bulundurma amaçlı silah ruhsatı alabilir.

Silah Taşıma Ruhsatı: Ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgeye silah taşıma ruhsatı denir.

Taşıma Ruhsatları Kaç Yıllıktır: Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatları ile Emekli Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatları hariç olmak üzere silah taşıma ruhsatları verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Silah taşıma ruhsatı almak için nereye başvurulur: Ruhsat işlemlerinde yerleşim yeri adresi (birinci adres) esas alınır. Silah taşıma ruhsatı talebinde bulunan kişiler üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ve istenen belgelerle birlikte ikametinin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat ederler. Şöyle ki; polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenler Emniyet Müdürlüğüne, jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenler ise Jandarma Komutanlığına müracaat edecektir.

Silah ruhsatı verilmesine engel haller (Yönetmeliğin 16.maddesi):

a) Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlar, 

b) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenlere veya silahın muhafazasındaki ihmali ya da kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar,

c) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlar,

d) Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, her türlü kaçakçılık, bilişim alanındaki suçlar, ihaleye fesat karıştırma, yağma, uyuşturucu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282.maddesi 2.fıkrası hariç olmak üzere suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme ya da üye olma, insan ticareti, organ ve doku ticareti, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme veya patlayıcı madde kullanma, fuhuş, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, kasten öldürme, silahla kasten yaralama veya çocukların cinsel istismarı suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlar,

e) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, terör eylemlerine katılma veya bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlar,

f) Taksirle veya basın ve yayın yoluyla işlenenler hariç olmak üzere değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden 2’den fazla suçtan dolayı mahkum olanlar, 

g) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için mahkum olanlar

h) 6136 Sayılı Kanunun 4.maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı mahkum olanlar, 

ı) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,

i) Spor maksatlı olarak spor federasyonlarının demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar,

j) Mahkeme kararı ile veya haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlar, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 6413 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 16.maddesinin 3.fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun mülga 15.maddesi uyarınca disiplinsizlik ya da ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12.maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16.maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2.maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları ya da mahkeme kararıyla veya kanuni düzenleme ile meslekten ya da Devlet memurluğundan çıkarılanlar veya haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler ya da milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlar,

k) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar.

Harçlar Ne Kadar: Şimdi harçların ne kadar olduğu konusuna değinelim. Bilindiği üzere harçlar her yılbaşında artmaktadır. Dolayısıyla silah ruhsat harçları da her yıl değişir.

2020 yılı silah bulundurma ruhsatı harcı 2.230,80 TL idi. 2021 yılı harcı ise 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 2.434 TL olmuştur. Yani harçtan muaf olan kişiler hariç olmak üzere 2021 yılında silah bulundurma ruhsatı almak veya ruhsatını yeniletmek isteyen kişiler 2.434 TL harç ödeyecektir.

Keza 2020 yılı silah taşıma ruhsatı harcı 6.971 TL idi. 2021 yılı harcı ise 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 7.606 TL olmuştur. Yani harçtan muaf olan kişiler hariç olmak üzere 2021 yılında silah taşıma ruhsatı almak veya ruhsatını yeniletmek isteyen kişiler 7.606 TL harç ödeyecektir.

Silah ruhsat harçları 5 yıllıktır ve ruhsat müracaatında bulunmadan önce Vergi Dairesi Müdürlüğüne yatırılır.


Sende Birşeyler De!

Success/Error Message Goes Here
Yukarı